Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii NaukKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Asystent (post-doc)
Wymagania:

1. Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych (preferowane) lub w dyscyplinie pokrewnej, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie;
2. Udokumentowana publikacjami znajomość zagadnień związanych z farmakologią i badaniem mechanizmów chorób ośrodkowego układu nerwowego (min. 10 publikacji, w tym z pierwszym autorstwem w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, z ustalonym współczynnikiem oddziaływania);
3. Posiadanie doświadczenia w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (myszy i szczury); dootrzewnowe i nardzeniowe podania leków; pobieranie tkanki do badań biochemicznych;
4. Umiejętność przeprowadzanie testów behawioralnych: test odsuwania ogona, test von Frey, test zimnej płytki, test Heargraves;
5. Udokumentowane publikacjami doświadczenie w pracy laboratoryjnej ze znajomością technik: Western blot, Real-Time PCR, immunohistochemia, macierze białkowe, ELISA, [35S]GTPγS binding;
6. Biegła znajomość programów DTP środowiska Windows (Word, Excel, PowerPoint), oraz analiz statystycznych (Statistica lub GraphPad Prism, MultiGauge software, Magellan™ - Data Analysis Software, Mendeley - Reference Management Software & Researcher);
7. Odbyte szkolenie z zakresu pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi, uprawniające do planowania i wykonywania doświadczeń, potwierdzone odpowiednim certyfikatem;
8. Doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektami grantowymi;
9. Posiadać umiejętność do samodzielnej analizy statystycznej otrzymanych wyników;
10. Potwierdzony, czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w czynnych wystąpieniach na konferencjach i sympozjach o zasięgu międzynarodowym; otrzymanie nagród za działalność naukową;
11. Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i redagowanie prac naukowych oraz swobodne prowadzenie rozmów, seminarium/wykładu;
12. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych /włączając promotorstwo prac magisterskich lub opiekę nad studentami lub opiekę nad stażystami/;
13. Umiejętność pracy w zespole i nienaganna postawa etyczna.

Opis zadań:

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (post-doc) w Zakładzie Farmakologii Bólu do realizacji zadań w projekcie NCN OPUS 11 (2016/21/B/NZ4/00128) pt. „Poszukiwanie nowych punktów uchwytu dla skutecznej terapii bólu neuropatycznego i nasilania działania leków opioidowych w oparciu o zbadanie i modulację zmian w układach chemokinowych”(kierownik projektu: Prof. dr hab. Joanna Mika).

Poszukujemy asystenta (post-doca), który byłby zainteresowany podjęciem badań behawioralnych i biochemicznych w Zakładzie Farmakologii Bólu IF PAN. Do głównych zadań asystenta będzie należało prowadzenie badań behawioralnych oraz biochemicznych, analiza statystyczna uzyskanych wyników oraz ich interpretacja. Dodatkowo, pracownik będzie odpowiedzialny za przygotowanie manuskryptu do publikacji oraz prezentowanie uzyskanych wyników na krajowych i międzynarodowych konferencjach, a także seminariach Instytutu.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 16 grudnia 2019, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na okres realizacji projektu, na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. Od kandydata/kandydatki oczekuje się elastyczności w dostosowaniu godzin pracy do bieżących wymogów eksperymentalnych, motywacji i chęci do pracy w projekcie typu „high risk–high gain”.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys kandydata/kandydatki zawierający listę publikacji, odbytych staży naukowych i otrzymanych nagród.
3. Kopia dyplomu doktorskiego.
4. Referencje.
5. Certyfikat o znajomości języka angielskiego, jeżeli jest posiadany.
6. Kopia certyfikatu, poświadczającego odbyte szkolenie z zakresu pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi.
7. Wykaz grantów badawczych w których kandydat / kandydatka brał/brała udział oraz wyniki ich realizacji (publikacje z udziałem kandydata / kandydatki).
8. Oświadczenie stwierdzające, że IF PAN będzie podstawowym miejscem pracy oraz o zaliczeniu go do liczby pracowników o których mowa w art. 265 ust. 4-5 ustawy z dnia 20.07 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w przypadku wygrania konkursu.
9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 8 do Regulaminu ochrony danych osobowych z dnia 25.05.2018r.) – załącznik do formularza.


Zgłoszenia wraz z podaną wyżej dokumentacją prosimy przesyłać na adres e-mail: ifpan@if-pan.krakow.pl, wpisując w tytule e-maila: „Asystent w Zakładzie Farmakologii Bólu - 2016/21/B/NZ4/00128 grant Opus 11”.


Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Instytut nie zapewnia mieszkania.

Dodatkowych informacji udziela: prof. dr hab. Joanna Mika (tel. +48 12 6623298)


Załącznik nr 8 do Regulaminu ochrony danych osobowych z 25 maja 2018 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Ogólne Rozporządzenie) Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu.
2. Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem: iod@if-pan.krakow.pl lub pod nr telefonu 668 288 484.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z 30.04.2010 r. (Dz. U. 2019 poz.1183 z późn. zmianami) w celu przeprowadzenia procedury konkursowej, a w razie wygrania konkursu w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego, a po jej zwarciu na podstawie Kodeksu Pracy.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem udziału w procedurze konkursowej, a w razie wygrania konkursu jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia do konkursu.
5. Pani/Pana dane osobowe w razie wygrania konkursu i zawarcia umowy będą udostępniane: ZUS, NFZ, US, MNiSW.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do czasu wyłonienia zwycięzcy konkursu bądź w celach archiwizacyjnych po ustaniu zatrudnienia przez okres przewidziany prawem.
7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

Potwierdzam, że zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.


…………………………………………………………………
miejscowość, data, czytelny podpis

Data dodania ogłoszenia: 2019-12-03 15:00:08

« wróć do ofert pracy