Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział ChemiiWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta
Wymagania:

Wymagania:
- jest doktorantem studiów realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- posiada tytuł magistra z biologii albo chemii (lub nauk pokrewnych),
- posiada doświadczenie w prowadzeniu hodowli mikrobiologicznych,
- posiada doświadczenie w oznaczaniu aktywności enzymów,
- posiada doświadczenie w analizie przepływowej,
- dobra znajomość języka angielskiego,
- silna motywacja do prowadzenia pracy naukowej.

Opis zadań:

Udział w realizacji projektu: „Bioanalityczny wgląd w życie populacji bakteryjnych - alternatywne podejście do monitorowania wzrostu mikrobiologicznego”
(projekt NCN 2019/33/B/NZ9/00921)

Zadania (zadanie nr. 5)
Celem proponowanych badań jest skonstruowanie, optymalizacja i charakterystyka analityczna systemu przepływowego do detekcji aktywności ureazy i jego zastosowania, jako monitora aktywności ureolitycznej wybranych szczepów bakteryjnych.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 7 lutego 2020, 12:30
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Warunki zatrudnienia:
- miejsce realizacji zadań badawczych: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
- stypendium naukowe 2000 PLN płatne przez 10 miesięcy (marzec-grudzień 2020).

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny (z opisem tematyki pracy magisterskiej oraz posiadanych doświadczeń potwierdzonych publikacjami oraz wystąpieniami konferencyjnymi),
- odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia,
- CV, ·
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (według załączonego wzoru),

Termin przyjmowania zgłoszeń drogą elektroniczną 7 lutego 2020 roku.
Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: rkoncki@chem.uw.edu.pl
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14 lutego 2020 roku
Kontakt: prof. dr hab. Robert Koncki, e mail: rkoncki@chem.uw.edu.pl

Dodatkowe informacje:

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania stypendysty/stypendystki i zawarcia umowy stypendialnej z Uniwersytetem Warszawskim. Zostałem/am poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

.....................................
(miejscowość i data)

................................................
(podpis osoby ubiegającej się o stypendium)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na UW znajdują się pod adresem:
https://www.uw.edu.pl/ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-rodo-na-uw/

Data dodania ogłoszenia: 2020-01-14 23:57:16

« wróć do ofert pracy