Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej Łódź, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stanowisko typu post-doc (korekta ogłoszenia z dnia 20 marca 202
Wymagania:

Wymagania:

1. Formalne (zgodnie z zasadami projektu NCN OPUS16):
Osoba na stanowisku typu post-doc może otrzymać z puli wynagrodzeń etatowych wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, o ile spełnia łącznie następujące warunki:
a. została wybrana w ramach otwartego konkursu, przeprowadzonego przez trzyosobową komisję rekrutacyjną powołaną przez kierownika podmiotu realizującego projekt badawczy, złożoną z kierownika projektu jako przewodniczącego oraz przynajmniej dwóch wskazanych przez niego osób posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe lub zawodowe. Ocena kandydatów odbywa się na podstawie kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie a wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy;
b. kierownik projektu nie był promotorem/promotorem pomocniczym w jej przewodzie doktorskim;
c. w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy*;
d. w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach NCN;
e. w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie jest zatrudniona na podstawie innej umowy o pracę;
f. uzyskanie stopnia naukowego doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (z uwzględnieniem przerw określonych w definicji stanowiska typu post-doc zawartej w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych.

*Zgodnie ze stanowiskiem Rady NCN w sprawie kryteriów zatrudniania na stanowisku typu post-doc w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (przyjętym uchwałą Rady NCN nr 102/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.) przy ponownym ubieganiu się o zatrudnienie na stanowisku typu post-doc w tym samym podmiocie nie stosuje się warunku określonego w punkcie c). W tym samym podmiocie można ubiegać się o ponowne zatrudnienie na stanowisku typu post-doc tylko jeden raz.


2. Związane z realizacją projektu:
- stopień naukowy doktora (lub równoważnik) nauk chemicznych w zakresie chemii/technologii chemicznej lub dziedzin pokrewnych;
- udokumentowany dorobek naukowy w formie co najmniej pięciu publikacji w rozpoznawalnych czasopismach naukowych (z bazy Web of Science), w tym posiadania co najmniej jednej publikacji w uznanych czasopismach o zasięgu światowym, w których kandydat jest pierwszym autorem. Publikacje muszą być z obszaru badań dotyczących syntezy organicznej;
- bardzo dobra znajomość i doświadczenie w syntezie organicznej;
- doświadczenie w syntezie związków biologicznie ważnych, znakowanych za pomocą grup bioortogonalnych oraz fotolabilnych, w tym diazyrynowych, jest atutem;
- bardzo dobra znajomość metod spektroskopowych i ich zastosowania do identyfikacji związków organicznych;
- bardzo dobra znajomość metod chromatograficznych, w tym zautomatyzowanych technik;
- umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy eksperymentalnej;
- silna motywacja i entuzjazm do prowadzenia badań naukowych i dalszego rozwoju naukowego;
- znajomość języka angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację oraz opracowania publikacji;
- odbycie stażu w ośrodku zagranicznym (miesiąc lub dłużej) jest atutem;
- umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań:

Aktywny udział w pracach badawczych w ramach projektu NCN (OPUS) „Wyjaśnienie kontrowersyjnej roli kwasu palmitooleinowego w dietoprofilaktyce zaburzeń homeostazy węglowodanów i lipidów”. Kandydat z doświadczeniem w dziedzinie chemii i/lub technologii chemicznej będzie odpowiedzialny za opracowanie i optymalizację metod syntezy próbników wywodzących się z kwasu palmitooleinowego oraz ich prekursorów. Post-doc będzie również zobowiązany do przygotowania raportów cząstkowych oraz publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 20 kwietnia 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Warunki zatrudnienia:
- rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
- wysokość środków na zatrudnienie wynosi 120 tys. zł rocznie (na zasadach zawartych w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych)
- okres zatrudnienia: 12 miesięcy
- termin rozpoczęcia zatrudnienia: między 15 maja a 1 lipca 2020 r.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
- wniosek do Jego Magnificencji Rektora PŁ o zatrudnienie
- kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora oraz kopia dyplomu magisterskiego
- kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia (jeśli dotyczy)
- zaświadczenie o ukończeniu studiów doktoranckich (jeśli dotyczy)
- CV zawierające szczegółowe informacje na temat kariery naukowej i badawczej;
- kopie pierwszej strony wszystkich publikacji
- opis projektów, w których uczestniczył kandydat (maksymalnie dwie strony maszynopisu)
- list motywacyjny
- list rekomendacyjny
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny w załączeniu ogłoszenia)
- oświadczenie o zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

Osoby zainteresowane powinny złożyć wymagane dokumenty drogą elektroniczną do kierownika projektu na adres edyta.gendaszewska-darmach@p.lodz.pl (dr hab. Edyta Gendaszewska-Darmach, prof. uczelni). W tytule maila proszę wpisać „Post-doc OPUS”. Wymagane dokumenty należy załączyć w formacie PDF.

Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów, wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez kierownika projektu.

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Politechniki Łódzkiej oraz przesłane drogą e-mailową. W przypadku braku ofert spełniających wymagania konkurs zostanie ogłoszony ponownie.

Streszczenie projektu dostępne jest na stronie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/streszczenia/426239-pl.pdf

Data dodania ogłoszenia: 2020-03-24 14:54:19

« wróć do ofert pracy