Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Fizyki Uniwersytetu WarszawskiegoWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: ADIUNKT (POST_DOC) – OTWARCIE KONKURSU 17.07.2020
Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 r. poz. 85 z późniejszymi zmianami).
Od kandydatów wymagamy, udokumentowanych publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych, kompetencji w prowadzeniu badań w zakresie teorii struktury jądra atomowego. Wyłoniony kandydat będzie pracował nad realizacją projektu zatytułowanego „Mechanizmy i konsekwencje naruszenia symetrii izospinowej w jądrach atomowych w zaawansowanych modelach inspirowanych metodą jądrowego funkcjonału gęstości”. Do realizacji projektu wymagana jest umiejętność programowania.
Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach grantu OPUS 16. Finasowanie obejmuje wynagrodzenie oraz środki finansowe na wyjazdy konferencyjne i naukowe. Zatrudniona osoba musi spełniać łącznie następujące warunki wymagane przez NCN:
 w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie można pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN;
 kierownik projektu nie był promotorem/promotorem pomocniczym w jej przewodzie doktorskim;
 w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy;
 w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie jest zatrudniona na podstawie innej umowy o pracę (dotyczy również umowy o pracę zawartej z pracodawcą posiadającym siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Warunkiem niezbędnym przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie jądrowej fizyki teoretycznej uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej.


Badania będą prowadzone w dyscyplinie nauki fizyczne

Opis zadań:

Od kandydata oczekujemy aktywności w pracy badawczej w ramach podstawowych zadań badawczych projektu, które obejmują rozwój metod wielociałowych inspirowanych metodą jądrowego funkcjonału gęstości, badanie jądrowej energii symetrii i przemian słabych w materii.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 15 października 2020, 16:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę na okres 24 miesięcy. Preferowany początek zatrudnienia to 1 luty 2021

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć drogą elektroniczną na adres satula@fuw.edu.pl następujące dokumenty:

1. Podanie o zatrudnienie. W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.
2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia (dostępny również pod adresem: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/). W przypadku aplikacji drogą e-mailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis.
3. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html). W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem
4. Życiorys.
5. Informację o dotychczasowej działalności naukowej.
6. Spis publikacji indeksowanych w bazie Web of Science z podaniem liczby cytowań wg. tej bazy ze wskazaniem dwóch osiągnięć, które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku.
7. Dyplom doktora.
8. Opinie co najmniej 2 samodzielnych pracowników naukowych. Opinie są poufne i powinny być przesłane przez opiniodawców bezpośrednio pod wskazany wyżej adres poczty elektronicznej.

Przy realizacji zatrudnienia wybrany w ramach konkursu kandydat ma obowiązek złożyć oryginały dokumentów.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 października 2020. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą elektroniczną (e-mail).
Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
imię i nazwiskoInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.
Z administratorem można kontaktować się:
 listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
 telefonicznie: 22 55 20 355.
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy.
Cel i podstawy prawne przetwarzania
Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego , natomiast inne dane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć poniższe brzmienie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie , która może przyjąć poniższe brzmienie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.

Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę , która może przyjąć poniższe brzmienie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy.
Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adresKliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. (wskaż właściwy dla rekrutacji)
Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.
Odbiorcy danych
Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.
Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, jak np. …………………………………………………….
(wpisz wszystkich odbiorców danych)

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych. Państwa dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską. Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
Prawa osób, których dane dotyczą
Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:
 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.…………………………………….. …………………………………………..
(miejscowość i data) (podpis kandydata)

Data dodania ogłoszenia: 2020-07-15 05:52:32

« wróć do ofert pracy