Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Asystent naukowy (post-doc)
Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
• posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny z zakresu biologii molekularnej, biochemii, biotechnologii, medycyny lub dziedzin pokrewnych;
• wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
• pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej,
• posiadają odpowiedni dorobek naukowy (publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, IF, liczba cytowań);
• czynny udział w życiu naukowym (nagrody, stypendia, udokumentowane kierownictwo w grantach lub aplikacje o fundusze na badania naukowe w charakterze kierownika projektu, wystąpienia na konferencjach i sympozjach);
• komunikatywna znajomość języka angielskiego;
• praktyczną znajomość programów komputerowych: MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, programy graficzne (np. Corel Draw);
Ponadto, oczekuje się, że kandydat będzie posiadał praktyczną znajomość przynajmniej jednej z nw. metod:
o doświadczenie w badaniach opartych na modelach zwierzęcych chronicznych zapaleń (preferowane modele zapalenia skóry);
o doświadczenie w badaniach systemu immunologicznego;
o izolacja frakcji komórkowych, cytometria przepływowa, mikroskopia fluorescencyjna;
o jakościowa i ilościowa analiza białek, Western Blot, immunoprecypitacja, ELISA;
o metodologia hodowli komórkowych;
o jakościowa i ilościowa analiza kwasów nukleinowych (RNA, DNA), RT-PCR, qRT-PCR;

Opis zadań:

realizacja zadań badawczych w projekcie pn. „Rola białka SLPI w regulacji przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej odpowiedzi immunologicznej w skórze”

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 15 listopada 2020, 12:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

1/1 etatu

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć elektronicznie następujące dokumenty w formie jednego pliku pdf (maksymalny rozmiar pliku: 50 MB) na adres: joanna.cichy@uj.edu.pl, (w tytule maila proszę wpisać OPUS13PostDoc oraz imię i nazwisko):
1. podanie,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli kandydat posiada,
5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata
6. ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
7. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie
pracowników badawczych,
8. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
9. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej kandydata,
10.oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
11.oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
12.oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
13.informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin rozpoczęcia konkursu: 16.10.2020
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 15.11.2020
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia: 20.11.2020
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Data dodania ogłoszenia: 2020-10-16 13:19:39

« wróć do ofert pracy