Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Dendrologii Polskiej Akademii NaukKórnik, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: post-doc
Wymagania:

1. Posiadanie stopnia doktora nauk biologicznych lub nauk pokrewnych*;
2. Posiadanie wiedzy z zakresu fizjologii roślin, biochemii oraz biologii molekularnej;
3. Znaczne doświadczenie w zastosowaniu technik biologii molekularnej (analiz RNA, DNA oraz białek), dodatkowym atutem będzie znajomość bioinformatyki, w tym analiz danych pozyskanych z RNAseq;
4. Posiadanie dorobku naukowego obejmującego publikacje w czasopismach indeksowanych przez Clarivate Analytics o sumarycznym IF przynajmniej 5;
5. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
6. Dodatkowym atutem będzie posiadanie stażu zagranicznego lub stażu w jednostce naukowej w Polsce;
7. Gotowość do uczestnictwa w wyjazdach naukowych i szkoleniowych (krajowych
i zagranicznych);
8. Duża motywacja do dalszego rozwoju i umiejętność pracy w zespole;
9. Bardzo dobra organizacja pracy;
*Zgodnie z wymogami NCN przyjęta może zostać tylko osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie.
Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej.

Opis zadań:

Rekrutacja na okres 30 miesięcy dotyczy projektu OPUS 17 nr 2019/33/B/NZ9/02660 pt. „Regulacja mechanizmu spoczynku i kiełkowania nasion buka zwyczajnego w zmiennym środowisku” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Pawłowski, prof. ID PAN
Słowa kluczowe: adaptacja, ekspresja genów, epigenetyka, modyfikacje potranslacyjne, proteomika, spoczynek, środowisko, transkryptomika.
Tematyka projektu: Globalne zmiany klimatyczne wpływają na warunki środowiska leśnego zaburzając rozmnażanie się roślin z nasion. Temperatura, natężenie światła oraz dostępność wody należą do podstawowych czynników kontrolujących kiełkowanie nasion. Buk zwyczajny rośnie w szerokim zakresie warunków środowiska i wykształcił różne mechanizmy adaptacyjne. Jednym z ważniejszych jest głęboki spoczynek fizjologiczny nasion, zapewniający w klimacie umiarkowanym przetrwanie zimy. Zachodzące zmiany warunków środowiska stają się zagrożeniem dla zaadaptowanych lokalnych populacji
i sukcesu reprodukcyjnego drzew. Celem projektu jest zbadanie zależności pomiędzy kiełkowaniem nasion buka a środowiskiem oraz zbadanie molekularnych mechanizmów odpowiedzialnych za adaptację buka do warunków środowiska. W ramach projektu planuje się: 1. Zbadanie różnorodności buka zwyczajnego w Polsce pod względem głębokości spoczynku i zdolności kiełkowania nasion. Zebrane zostaną nasiona z populacji buka rosnących w różnych stanowiskach w Polsce i przeprowadzone zostaną testy w celu zbadania międzypopulacyjnego zróżnicowania w głębokości spoczynku oraz zdolności kiełkowania nasion. 2. Zbadanie różnic w ekspresji genów pomiędzy różniącymi się pod względem głębokości spoczynku nasion populacjami buka zwyczajnego. Do tych badań zostaną wykorzystane metody RNAseq oraz qPCR w celu ustalenia roli poszczególnych genów w kontroli głębokości spoczynku. Planuje się też określenie roli modyfikacji potranslacyjnych białek (fosforylacji, nitracji, nitrozylacji, acetylacji i ubikwitynacji) w regulacji głębokości spoczynku nasion. 3. Analiza struktury chromatyny i modyfikacji histonów w regionie promotora genów zaangażowanych w regulację głębokości spoczynku nasion buka (MNase-qPCR i ChIP-qPCR). Oczekuje się, że dane uzyskane w projekcie pozwolą ocenić potencjał tego gatunku do dostosowania się do zmian środowiska oraz poznać czynniki regulujące adaptację i przeżycie poszczególnych populacji drzew w warunkach globalnego ocieplenia.
Zadania dla Post-doc: Wybrany kandydat będzie zaangażowany w następujące zadania
w projekcie: identyfikację zmian w transkryptomie technikami RNAseq i qPCR; identyfikację białek zmodyfikowanych potranslacyjnie w wyniku acetylacji, ubikwitynacji i fosforylacji przy użyciu technik wykorzystywanych w proteomice w ramach współpracy z zagranicą (Francja);

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 13 listopada 2020, 00:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

1. Atrakcyjne wynagrodzenie wynoszące 120 tys. zł rocznie;
2. Możliwość współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą;
3. Nieograniczona możliwość naukowego rozwoju;
Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.
Czas zatrudnienia 30 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

V. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk;
2. Kwestionariusz osobowy obowiązujący w Instytucie;
3. Odpis dyplomu doktora lub kopia dyplomu potwierdzona za zgodność z oryginałem;
4. Autoreferat przedstawiający działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną Kandydata wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągniecia twórcze;

Dokumenty należy składać w terminie do 13.11.2020 r. w Dziale Informacji Naukowej Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk (mgr Magdalena Łukowiak, lukowiak@man.poznan.pl; adres: ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik) z dopiskiem: konkurs na stanowisko post-doc w Pracowni Proteomiki.
Rekrutacja
Wybór odbędzie się w dwóch etapach:
1. Pierwszy etap – komisja dokona oceny przesłanych dokumentów. Na podstawie tej analizy wybrane zostaną osoby, które przejdą do drugiego etapu konkursu.
2. Drugi etap – rozmowy kwalifikacyjne kandydatów z komisją – o terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.11.2020 r.
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk nie zapewnia mieszkania.
Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu, który może udzielić dodatkowych informacji: dr hab. Tomasz Pawłowski, prof. ID PAN, e-mail. tapawlow@man.poznan.pl, tel. 618 170 033

Kórnik, 16.10.2020 r.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku prosimy
o załączenie do składanych dokumentów oświadczenia o brzmieniu następującym:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podczas procesu rekrutacji na stanowisko ………………………………………….. prowadzonej przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Kórniku (62-035) ul. Parkowa 5 w celu zawarcia umowy o pracę.”
W wykonaniu obowiązków nałożonych przez art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym także „RODO”, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach jest Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
z siedzibą 62-035 Kórnik ul. Parkowa 5 (zwany dalej także „Administratorem”).
Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres lukowiak@man.poznan.pl lub poprzez wysłanie listu tradycyjnego na adres: Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk 62-035 Kórnik, ul. Parkowa 5 z dopiskiem „Dane osobowe”.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W razie cofnięcia danej zgody, dane objęte daną zgodą przetwarzane na jej podstawie zostaną niezwłocznie usunięte.

Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres lukowiak@man.poznan.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, 62-035 Kórnik, ul. Parkowa 5
z dopiskiem „Dane osobowe”.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
Przewidywane kategorie odbiorców danych: to dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak dostawcy systemów informatycznych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, w tym otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych (na których przetwarzanie wyrażono zgodę). Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Data dodania ogłoszenia: 2020-10-16 14:23:52

« wróć do ofert pracy