Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Wydział BiologiiGdańsk, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Postdoctroral researcher (adiunkt)
Wymagania:

1) Kandydat ubiegający się o stanowisko post-doc musi posiadać stopień naukowy doktora, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, lub będzie posiadał taki stopień w chwili podpisania umowy o pracę.
2) Znajomość podstawowych metod/technik laboratoryjnych stosowanych w biologii, chemii, biotechnologii i naukach pokrewnych.
3) Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie technik analitycznych: przygotowanie próbek do analizy technikami GC, HPLC, spektrometrii mas, analiza (w tym statystyczna) i interpretacja uzyskanych wyników.
4) Kandydat powinien być zainteresowany tematyką związaną z fizjologią roślin i toksykologią środowiska wodnego. Wiedza w tym zakresie będzie dodatkowym atutem.
5) Kandydat powinien znać język angielski w stopniu umożliwiającym komunikację, czytanie i pisanie tekstów naukowych.
6) Kandydat powinien być sumienny, dokładny, komunikatywny, umieć pracować samodzielnie oraz w zespole.

Opis zadań:

1) Prowadzenie, analiza i dokumentacja badań laboratoryjnych wykonywanych w ramach projektu, w tym szacowanie toksyczności badanych farmaceutyków i potencjału remediacyjnego wybranych zielenic planktonowych, analiza wybranych parametrów biochemicznych badanych organizmów i ich zdolności do pobierania/metabolizowania badanych substancji.
2) Udział w konferencjach naukowych, stażach i szkoleniach związanych z wykonywaną pracą.
3) Udział w przygotowaniu manuskryptów publikacji naukowych oraz udział w konferencjach naukowych.
4) Udział w pracach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych Zespołu, zgodnie z Regulaminem Pracy Uniwersytetu Gdańskiego (https://bip.ug.edu.pl/sites/default/files/nodes/akty_normatywne/89629/files/01_regulamin_pracy_kor.pdf).

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 30 listopada 2020, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

1) Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.
2) Kandydat nie uzyskał stopnia doktora w podmiocie, w którym jest planowana realizacja projektu.
3) Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres nie krótszy niż 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia maksymalnie do 42 miesięcy).
4) Planowane rozpoczęcie pracy w projekcie: 01.02.2020.
5) Miejsce pracy: Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin, ul. Wita Stwosza 59, Gdańsk, we współpracy z Katedrą i Zakładem Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego GUMed, al. Generała Józefa Hallera 107, 80-416 Gdańsk.

Dodatkowe informacje:

Proces rekrutacyjny zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami zatrudniania osób na stanowisku post-doc, przyjętymi przez NCN dla konkursu OPUS 18 (https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18). Osoba na stanowisko post-doc zostanie wybrana na podstawie listy rankingowej, sporządzonej zgodnie z ww. zasadami. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych osób na rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku, gdyby osoba znajdująca się pierwsza na liście rankingowej zrezygnowała z zatrudnienia w projekcie, Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o zatrudnieniu w projekcie kolejnej osoby z listy, lub następnej, jeśli druga z kolei osoba nie wyrazi woli podpisania umowy. Komisja może również zdecydować o zamknięciu konkursu bez wyłonienia kandydata i ponownym rozpisaniu konkursu.

Zgłoszenia należy przesyłać do kierownika projektu, dr hab. Anny Aksmann, prof. UG za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formacie plików pdf) na adres: anna.aksmann@ug.edu.pl, podając w tytule wiadomości: „post-doc OPUS 18”. Na ten sam adres można kierować również wszelkie pytania dotyczące projektu oraz niniejszego konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.12.2020 r.

Wymagane dokumenty:
1) CV, w tym informacje o publikacjach, doniesieniach konferencyjnych, nagrodach, wyróżnieniach, ukończonych kursach, szkoleniach itp.
2) Kopia dyplomu poświadczającego otrzymanie stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie zawierające: dane jednostki (uczelnia/wydział/katedra), w której wykonywana jest praca doktorska, jej tytuł oraz wyznaczony termin obrony pracy doktorskiej.
3) Klauzula informacyjna o następującej treści:

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla kandydata biorącego udział w konkursie na stanowisko postdoctoral researcher
w ramach projektu „Ocena wrażliwości i remediacyjnego potencjału zielenic planktonowych wobec niesteroidowych leków przeciwzapalnych obecnych w środowisku wodnym”

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanym dalej RODO informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą
w (80-309) Gdańsku, przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
Z inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko postdoctoral researcher na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu „Ocena wrażliwości i remediacyjnego potencjału zielenic planktonowych wobec niesteroidowych leków przeciwzapalnych obecnych w środowisku wodnym” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, a w przypadku zakończenia postepowania konkursowego z wynikiem pozytywnym również – w celach związanych z zatrudnieniem w ramach tego projektu.
4) Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, a w przypadku uzyskania statusu stypendysty również art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w pkt 3.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być Instytucje Zarządzające, Rozliczające, Pośredniczące, Monitorujące, Kontrolujące, Wdrażające lub Partnerzy Projektu. Dodatkowo w przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3 w tym przez okres realizacji Projektu a także rozliczenia jego trwałości i archiwizacji, przy czym termin ten może zostać przedłużony przez instytucję finansującą. W przypadku negatywnego wyniku postępowania konkursowego Pani/Pana dane będą usuwane niezwłocznie po jego zakończeniu chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
8) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość zatrudnienia w ramach projektu „Ocena wrażliwości i remediacyjnego potencjału zielenic planktonowych wobec niesteroidowych leków przeciwzapalnych obecnych w środowisku wodnym” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
9) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z treścią klauzuli zapoznałem się:

…………………………………………
(data i podpis kandydata)

Data dodania ogłoszenia: 2020-10-16 17:58:57

« wróć do ofert pracy