Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Warszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: stypendium naukowe
Wymagania:

Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1. nie posiada stopnia naukowego doktora i jest studentem(-ką) studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski lub studentem(-ką) studiów doktoranckich lub doktorantem(-ką) w szkole doktorskiej ;
2. wykazuje silne zainteresowanie tematem badawczym przedstawionego projektu oraz głęboką motywację do pracy zespołowej i prowadzenia badań interdyscyplinarnych;
3. posiada podstawową wiedzę z zakresu archeologii śródziemnomorskiej;
4. posiada znajomość języka angielskiego na poziomie niezbędnym do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej;
5. posiada podstawową znajomość obsługi programów z pakietu MS Office oraz programów graficznych umożliwiającą tworzenie dokumentów tekstowych i graficznych.

Opis zadań:

1/ wsparcie realizacji projektu w zakresie koordynacji działań, komunikacji pomiędzy członkami zespołu oraz otoczeniem, w ścisłej współpracy z kierownikiem projektu;
2/ archiwizacja danych w projekcie oraz przygotowywanie raportów
3/ udział w upowszechnianiu wyników badań;
4/ kwerenda źródłowa związana z problematyką projektu;
5/ realizacja projektu badawczego zdefiniowanego w porozumieniu z kierownikiem projektu i zespołem badawczym;
6/ udział w badaniach terenowych;
7/ udział w przygotowaniu publikacji wyników badań w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz opracowanie i publikowanie twórczych prac przeglądowych związanych z realizacją projektu.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 15 marca 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

1/ stypendium Narodowego Centrum Nauki w wysokości 1000,- zł płatne miesięcznie przez okres 36 miesięcy (w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2024);
2/ pokrycie kosztów uczestnictwa w badaniach terenowych projektu;
3/ praca w profesjonalnym i przyjaznym zespole, sprzyjającym rozwojowi naukowemu;
4/ Stypendyst(-k)a zostanie wybrany(-a) na drodze konkursu, którego zasady określone są w Regulaminie przyznawania stypendiów (załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.);
5/ Forma składania ofert: zgłoszenia należy przysłać drogą elektroniczną na adres twaliszewski@uw.edu.pl oraz pcma@uw.edu.pl ;
6/ Termin składania zgłoszeń: 15 marca 2021 r., 00:00;
7/ Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26 marca 2021 r., 00:00;
8/ Planowane rozpoczęcie pracy w projekcie: 1 kwietnia 2021 r.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
1/podanie do Komisji Konkursowej i list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych i kompetencji, uzasadniający przydatność osoby na to konkretne stanowisko;
2/ życiorys naukowy wraz z informacją o osiągnięciach naukowych i organizacyjnych;
3/ kwestionariusz osobowy https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-osobowy_kandydat_11_2019.docx ; https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx; https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-osobowy_kandydat_11_2019.docx;
4/ zaświadczenie o odbywaniu studiów wyższych lub dyplom potwierdzający ich ukończenie;
5/ informacja kontaktowa do przynajmniej jednego pracownika naukowego, który może przedstawić opinię o kandydacie(-ce);
6/ inne dokumenty mogące mieć znaczenie w postępowaniu konkursowym;
7/ oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych wraz z załączoną klauzulą informacyjną i klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych

Data dodania ogłoszenia: 2021-02-23 15:34:54

« wróć do ofert pracy