Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów RegionalnychWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: stypendysta/stypendystka
Wymagania:

1. Studiowanie na studiach III stopnia z zakresu ekonomii, socjologii, prawa i administracji, politologii, gospodarki przestrzennej lub geografii.
2. Znajomość tematyki związanej z projektem (samorząd terytorialny, polityki miejskie, stosunki międzynarodowe).
3. Dobra znajomość technik analiz jakościowych i ilościowych (mile widziana biegła znajomość Excel, a także programów statystycznych SPSS lub Stata).
4. Dobra znajomość języka angielskiego.
5. Doświadczenie w realizacji projektów badawczych (chętnie także w zarządzaniu projektami).
6. Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu badań jakościowych (zwłaszcza wywiadów grupowych i indywidualnych pogłębionych) – z tego względu mile widziane wykształcenie socjologiczne.
7. Mile widziane doświadczenie w pracy badawczej z zakresu polityki lokalnej, finansów publicznych lub rozwoju lokalnego potwierdzone publikacjami.
8. Kandydat/ka musi spełniać warunki określone w regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Opis zadań:

Do zadań stypendysty należało będzie uczestniczenie w zadaniach zespołu,
a w szczególności:
1. Analiza literatury naukowej (polskiej i anglojęzycznej) związanej z tematyką projektu.
2. Zbieranie danych i tworzenie baz danych dotyczących relacji państwo-miasto,
w szczególności prowadzenie monitoringu polityk miejskich (obserwatorium miast) wg ustaleń projektu.
3. Udział w organizacji i przeprowadzeniu badań (terenowych lub w wersji on-line),
w szczególności wywiadów grupowych i indywidualnych.
4. Udział w seminariach projektowych (raz w miesiącu).
5. Udział w przygotowaniu raportów i publikacji naukowych.
6. Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.
7. Wykonywanie drobnych prac organizacyjnych związanych z realizacją projektu.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 12 marca 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Okres realizacji zadań: 33 miesiące od 1.04.2021 r.
Umowa stypendium w wysokości 3 000 zł miesięcznie.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
• dokument potwierdzający uczęszczanie na studia III stopnia,
• CV (zawierające informacje o doświadczeniach badawczych, udziale w projektach naukowych i publikacjach naukowych oraz uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach),
• list motywacyjny,
• wskazanie co najmniej jednej osoby, z którą będzie można się kontaktować w celu uzyskania rekomendacji (z podstawowymi danymi kontaktowymi),
• informacja o przetwarzaniu danych osobowych – dokument dostępny na stronie: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/z zakładki „dla kandydata do pracy”-plik:„Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji- do-pracy_11_2019”do pobrania, wydrukowania, uzupełnienia, podpisania i zeskanowania.
Zgłoszenie należy przysłać drogą elektroniczną w formie PDF na adres: m.lackowska@uw.edu.pl
W pierwszym etapie rekrutacji ocenione zostaną osiągnięcia kandydatów na podstawie przesłanych dokumentów. W drugim etapie komisja może zaprosić wybrane osoby (które najlepiej spełniają wymienione wyżej wymagania) na zdalną rozmowę kwalifikacyjną.

Data dodania ogłoszenia: 2021-02-23 16:47:13

« wróć do ofert pracy