Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i EnergetykiGliwice, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta (dwa stanowiska) (2 stanowiska)
Wymagania:

1.Ukończone studia magisterskie na kierunku Energetyka.
2. Status doktoranta;
3.Doświadczenie w zakresie prowadzenia badań eksperymentalnych potwierdzone publikacjami, projektem inżynierskim lub pracą magisterską;
4.Doświadczenie w zakresie modelowania urządzeń energetycznych potwierdzone publikacjami i/lub pracami dyplomowymi; Autorstwo/współautorstwo powinno być potwierdzone kopiami pierwszych stron artykułów/referatów lub ich streszczeń.
5. Znajomość programów: Aspen+, Ebsilon Professional, Microsoft Visio, Microsoft Office, Środowisko VBA.
6. Umiejętność pracy w zespole oraz wysoka motywacja do pracy badawczej i dalszego rozwoju;
7. Umiejętność pisania i redagowania tekstów naukowych;
8. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury oraz redagowanie publikacji i wygłaszanie referatów.
9. Udokumentowana wiedza z zakresu termodynamiki

Opis zadań:

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyła w realizacji zadań projektu NCN OPUS pt.: „Badanie różnych struktur układów energetycznego wykorzystania metanolu i jego produkcji w oparciu o H2 z procesu elektrolizy i CO2 z instalacji CCS” (nr rej. 2018/29/B/ST8/02244), którego kierownikiem jest Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz.
Opis zadań:
• Analiza źródeł odnawialnych (farmy wiatrowej i farmy fotowoltaicznej) dla określenia potencjału wykorzystania energii elektrycznej do zasilania procesu elektrolizy.
• Przeprowadzenie eksperymentu pomiarowego separacji wodoru:
- przy użyciu membran z mieszany wodoru i gazu ziemnego
oraz
- magazynowanie wodoru
• Analiza termodynamiczna, ekonomiczna, ekologiczna i ryzyka wybranej struktury układu rozważanego w projekcie;
• Analiza otrzymanych wyników, synteza rezultatów, udział w przygotowaniu publikacji.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 21 kwietnia 2021, 15:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Warunki przyznania stypendium: spełnienie wymagań stawianych kandydatowi oraz pozytywna ocena komisji konkursowej.
Warunki zatrudnienia: stypendium naukowe w wysokości maksymalnie 1500 PLN/miesięcznie przez okres maksymalnie 9 miesięcy (z możliwością przedłużenia).

Dodatkowe informacje:

• CV uwzględniające aktualny adres e-mailowy, informacje o ukończonych praktykach, szkoleniach i kursach, udział w projektach, dorobek publikacyjny oraz wystąpienia konferencyjne. Do CV należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).
• Kopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego inżyniera w zakresie energetyki lub mechaniki i budowy maszyn;
• Pozostałe potwierdzenia poświadczające spełnienie przez kandydata w/w wymagań na ogłaszane stanowisko.

Wymienione dokumenty należy złożyć pocztą elektroniczną (PDF, w tytule maila proszę wpisać: praca w projekcie NCN OPUS 15) na adres e-mail: mateusz.brzeczek@polsl.pl w terminie do dnia 21 kwietnia 2021, godzina 15:00.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23 kwietnia 2021r.

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której przewodniczył będzie kierownik projektu Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz.

Data dodania ogłoszenia: 2021-04-07 21:34:03

« wróć do ofert pracy