Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział FizykiWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: stypendium dla studenta
Wymagania:

- licencjat z fizyki lub chemii kwantowej,
- znajomość pakietu PYTHON,
- doświadczenie w wykonywaniu obliczeń z zastosowaniem złożonych pakietów numerycznych, znajomość mechaniki kwantowej na poziomie Mechanika Kwantowa I.

Opis zadań:

Praca badawcza będzie wykonywana w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu NCN OPUS-16 “Nowa generacja nanostruktur i urządzeń na bazie dwuwymiarowych materiałów MXENES”.
Stypendysta będzie prowadził badania teoretyczne polegające na przeprowadzeniu obliczeń z pierwszych zasad w ramach teorii funkcjonału gęstości obliczeń struktury elektronowej materiałów 2D typu TM2C, TM2N, TM2NxC1-x, gdzie TM oznacza atom przejściowy Ti lub Mo. Obliczenia struktury elektronowej zostaną wykonane posługując się kodem numerycznym QUANTUM ESPRESSO. Wykorzystując obliczoną strukturę elektronową, w dalszej części projektu, student dokona obliczenia wielkości charakteryzujących materiały termoelektryczne przy pomocy pakietów PyGBe i Atomistix Toolkit oraz wizualizacji wyników.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 20 kwietnia 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Konkurs na stypendium naukowe dla studenta
w ramach projektu NCN OPUS-16 (UMO-2018/31/B/ST3/03758)

Tytuł projektu: Nowa generacja nanostruktur i urządzeń na bazie dwuwymiarowych materiałów MXENES

Kierownik projektu: Jacek Majewski

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.

Liczba stanowisk: 1

Czas trwania stypendium: 36 miesięcy

Termin rozpoczęcia pracy: 1.05.2021

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r. Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:
a) jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Zgłoszenie powinno zawierać:
- list motywacyjny z informacją o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia W przypadku aplikacji drogą emailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis.
- życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach
- listę publikacji oraz prezentacji konferencyjnych
- kopie uzyskanych dyplomów
Termin składania dokumentów: 20.04.2021
Forma składania ofert: e-mail na adres: Jacek.Majewski@fuw.edu.pl
O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.

Dodatkowe informacje:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski
z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim.
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

..................................... ..............................................................................................
(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Data dodania ogłoszenia: 2021-04-08 08:57:40

« wróć do ofert pracy