Zmiany w projektach


Szczegółowe informacje

Kierownik projektu jest zobowiązany realizować projekt zgodnie z zapisami umowy o realizację i finansowanie projektów badawczych, staży i stypendiów (wraz z załącznikami) oraz opisem zawartym we wniosku.

W warunkach realizacji projektów/staży/stypendiów finansowanych przez NCN można wprowadzić zmiany w trybie:

  • zgody kierownika jednostki,
  • zgody Narodowego Centrum Nauki,
  • aneksu do umowy,
  • oświadczenia/pisma przesłanego do NCN.

Tryb zmiany zależny jest od rodzaju konkursu, w którym projekt, staż lub stypendium zostały zakwalifikowane do finansowania oraz od rodzaju zmiany.

Proszę wybrać z rozwijalnej listy rodzaj konkursu oraz rodzaj wprowadzanej zmiany, aby uzyskać szczegółowe informacje oraz ewentualne wzory dokumentów.

W przypadku, gdy wnioskowane zmiany dotyczą więcej niż jednej kwestii, grantobiorca w oparciu o zamieszczone wzory powinien opracować treść aneksu odzwierciedlającą wszystkie planowane modyfikacje.

Konsorcja naukowe

Z uwagi na specyfikę zapisów umów o realizację i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez podmioty złożone, tryb wprowadzenia proponowanej zmiany oraz formularz aneksu do umowy należy konsultować bezpośrednio z opiekunem projektu. Wzory aneksów dostępne na stronie internetowej Centrum nie powinny być w takich przypadkach stosowane bez uprzedniego wprowadzenia korekt wynikających z treści konkretnej umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.

Kiedy należy przygotować dokumentację?

  • Wniosek o zaakceptowanie zmian warunków realizacji projektu należy składać nie później niż 3 miesiące przed dniem zakończenia realizacji projektu (za wyjątkiem wypadków losowych). Odstępstwo od tej zasady wymaga dodatkowych wyjaśnień wskazujących uzasadnione i niezależne od jednostki przyczyny, dla których dochowanie terminu nie było możliwe.
  • Wnioski o możliwość przedłużenia czasu realizacji projektu można nadsyłać najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem pierwotnie planowanego okresu realizacji, o ile nie są one spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, które wystąpiły po upływie tego terminu.

Zmiany merytoryczne wprowadzane od konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9, SONATA 9 (17 edycja konkursowa ogłoszona 15 marca 2015 r.)

Centrum zwraca uwagę, że zgodnie z zapisem §3 ust. 4 umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego, wszelkie zmiany merytoryczne Jednostka i Kierownik projektu wprowadzają na własną odpowiedzialność.

Ocena zasadności wprowadzonych zmian merytorycznych dokonywana jest na etapie oceny raportu końcowego lub w trakcie kontroli.

UWAGA: w przypadku, jeżeli zmiana warunków realizacji projektu została spowodowana względami merytorycznymi, akceptacja przez Centrum zmian wprowadzonych aneksem nie oznacza jednocześnie zgody na wdrożenie modyfikacji merytorycznych projektu badawczego.