Informacje dla wnioskodawców


Instrukcje przygotowania wniosków w aktualnie otwartych konkursach

Instrukcja pomocnicza dla podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną

Instrukcja zakładania konta OSF

Instrukcja zakładania konta na platformie ePUAP oraz odbierania korespondencji ze skrytki ePUAP

Instrukcja zakładania konta podmiotu publicznego na platformie ePUAP

Dane do elektronicznego wysyłania wniosków w konkursach NCN i w kontaktach z NCN

Wnioskodawca (jednostka naukowa) zobowiązany jest do podania we wniosku adresu ESP (ePUAP). W przypadku wniosku składanego przez osoby fizyczne należy podać adres ESP (ePUAP) jednostki naukowej, w którym będzie realizowany projekt badawczy lub w której kandydat na stypendium doktorskie prowadzi działalność naukową. Dodatkowo, kierownik projektu, kandydat na stypendium doktorskie lub kandydat na staż ERC, podaje we wniosku adres skrytki ePUAP lub adres e-mail. Wskazanie we wniosku adresu ESP (ePUAP) jednostki naukowej jest obowiązkowe, a jego brak uniemożliwi wysłanie wniosku w systemie OSF.

Począwszy od konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. Narodowe Centrum Nauki we wszelkich sprawach związanych z wnioskiem będzie kontaktować się z wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP na adres ESP (ePUAP) i adres skrytki ePUAP (opcjonalnie adres e-mail).

Doręczenie decyzji dotyczących finansowania oraz informacji o wynikach konkursów

Począwszy od konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. wyniki konkursu udostępniane są w systemie OSF oraz na stornie internetowej Centrum i przekazywane w drodze decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się ze sposobem doręczania decyzji przez Centrum.

Doręczanie decyzji Dyrektora NCN odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej i zależy od statusu wnioskodawcy. W przypadku gdy wnioskodawcą są:

 1. jednostki naukowe,
 2. konsorcja naukowe,
 3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi,
 4. centra naukowo-przemysłowe,
 5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk,

5a) centra naukowe uczelni;

 1. biblioteki naukowe,
 2. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2008r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
 3. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone w pkt. 1-8.

decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotycząca finansowania będzie doręczana wyłącznie w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku gdy wnioskodawcą są osoby fizyczne decyzja będzie wysyłana na adres skrytki ePUAP. Procedura wydawania decyzji o przyznaniu środków finansowych w przypadku wniosków złożonych przez osoby fizyczne.

W przypadku, gdy kierownik projektu będący wnioskodawcą jest osobą fizyczną i nie wskazał adresu skrytki ePUAP, doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji, zawierającej wskazanie adresu elektronicznego, z którego można pobrać decyzję Dyrektora Centrum. W celu odebrania decyzji należy kliknąć w link znajdujący w wiadomości, a następnie postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Adres elektroniczny do pobrania decyzji przesyłany jest z adresu: ncn@ezd.cloud.

W przypadku, gdy wnioskodawca będący osobą fizyczną ma udostępnione wyniki konkursu w systemie OSF a nie otrzymał wiadomości z adresem elektronicznym do pobrania decyzji, zalecamy sprawdzenie folderu „Spam” lub kontakt z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.

Decyzje przekazywane są wnioskodawcy. Decyzja dotycząca przyznania finansowania przekazywana jest dodatkowo na adres skrytki ePUAP/ adres e-mail kierownika projektu (nie dotyczy konkursu MINIATURA).

Odbiór i potwierdzanie otrzymania decyzji/promesy finansowania

Doręczenie decyzji jednostce naukowej będącej wnioskodawcą odbywa się na adres ESP (ePUAP). Decyzję wysyłaną na ESP (ePUAP) wnioskodawcy uznaje się za odebraną po otrzymaniu Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP), które wystawiane jest automatycznie w momencie wpłynięcia dokumentu na adres ESP (ePUAP) podmiotu publicznego i nie wymaga jakiegokolwiek działania ze strony pracowników tego podmiotu. Obowiązek sprawdzania ESP spoczywa na wnioskodawcy. Data otrzymania UPP będzie uznana za datę skutecznego doręczenia decyzji. Instrukcja konfiguracji ESP dostępna jest tutaj.

Zwracamy uwagę, że UPP generowane jest automatycznie tylko w przypadku gdy adres ESP posiada uprawnienia podmiotu publicznego. Wnioskodawcy-podmioty nie posiadające adresu ESP z uprawnieniami podmiotu publicznego zobligowane są do podpisania i odesłania UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia).W celu wystawienia UPD należy zalogować się do skrytki ePUAP wskazanej we wniosku, odebrać wiadomość z Narodowego Centrum Nauki, a następnie podpisać (certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) i odesłać do Centrum UPD. Odczytanie treści decyzji będzie możliwe po wysłaniu UPD do NCN. Data odesłania UPD będzie uznana za datę skutecznego doręczenia decyzji.

Doręczenie decyzji osobie fizycznej będącej wnioskodawcą odbywa się na wskazany we wniosku adres skrytki ePUAP lub adres e-mail. Data pobrania decyzji z adresu elektronicznego będzie uznana za datę skutecznego doręczenia decyzji.

W przypadku, gdy osoba fizyczna podała we wniosku adres skrytki ePUAP, decyzję (a także promesę finansowania), którą wnioskodawca otrzyma na tenże adres uznaje się za odebraną po otrzymaniu przez NCN Urzędowego Poświadczenia Doręczenia (UPD).

W przypadku nieodebrania decyzji w formie dokumentu elektronicznego lub nieotrzymania UPP albo UPD decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Nauki uznaje się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia jej udostępnienia.

Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji tj. otrzymania przez Centrum UPP, UPD lub potwierdzenia pobrania decyzji z adresu elektronicznego wysłanego na adres e-mail.

Zgodnie z treścią art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Instrukcja dotycząca odwołań od decyzji dyrektora NCN

Procedura wydawania decyzji o przyznaniu środków finansowych w przypadku wniosków złożonych przez osoby fizyczne

INFORMACJA TELEFONICZNA UDZIELANA JEST W GODZINACH 8:30 – 12:30

 • dla wnioskodawców: tel. 12 341 90 00, informacja@ncn.gov.pl
 • informacje dotyczące wniosków będących w procesie oceny: Dział Obsługi Wniosków (prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym w systemie OSF)