Koszty w projektach NCN – przewodnik dla wnioskodawców


Naukowcy, którzy chcą złożyć wniosek w konkursach NCN muszą przygotować kosztorys projektu zgodnie z wytycznymi Rady NCN: Koszty w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Wprowadzone regulacje nie dotyczą staży podoktorskich i stypendiów doktorskich przyznawanych w konkursach FUGA i ETIUDA oraz konkursu POLONEZ na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

Dla projektów już realizowanych ze środków NCN obowiązują regulacje dotyczące kosztów w projektach (w zależności od konkursu), m.in.:

Regulacje obowiązujące w dniu ogłoszenia danego konkursu są podstawą do oceny wniosku zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej oraz obowiązują przez cały okres realizacji projektu, w tym podczas wprowadzania jakichkolwiek zmian w jego pierwotnych założeniach.  Na różnych etapach realizacji projektu NCN będzie weryfikował zgodność ponoszonych kosztów z zasadami kwalifikowalności, a niedochowanie wymogów może spowodować konieczność zwrotu środków wydatkowanych nieprawidłowo.

Należy pamiętać, że w przypadku każdego z projektów badawczych finansowanych przez NCN, ostatecznie stroną umowy o realizację i finansowanie projektu będą:

  • Narodowe Centrum Nauki,
  • jednostka, w której realizowany będzie projekt,
  • kierownik projektu.

Jednostka będzie rozliczać koszty ponoszone w projekcie.

 

Data ostatniej aktualizacji: 29 października 2015 r.

 

Polityka cookies

Partnerzy