Pomoc publiczna w projekcie – obowiązki wnioskodawcy


W przypadku, gdy finansowanie projektu badawczego będzie stanowić pomoc publiczną, wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wniosku o pomoc publiczną (wniosek o finansowanie projektu badawczego wypełniany w systemie OSF) i wymaganych załączników. Wzory wszystkich wymaganych załączników są dostępne w systemie OSF (w części OŚWIADCZENIA). Wnioskodawca powinien je wypełnić i podpisane dołączyć do wniosku. Przy wypełnieniu załączników należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność zachowania spójności informacji z danymi podanymi we wniosku.

Należy jednak pamiętać, iż zaistnienie przesłanek ku udzieleniu finansowania w formie pomocy publicznej nie wyklucza uzyskania finansowania na realizację projektu badawczego z Narodowego Centrum Nauki, lecz wymaga zachowania procedur właściwych dla  udzielania pomocy publicznej.