dr Antonina Chmura-Skirlińska

Anna Marszałek

dr Antonina Chmura-Skirlińska

 

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunku chemia ze specjalnością chemia biologiczna, gdzie w 2000 r. obroniła pracę magisterską przygotowaną we współpracy z Zakładem Biochemii Klinicznej Akademii Medycznej UJ i uzyskała tytuł magistra chemii. Celem rozprawy było opracowanie metody elektrochemicznych pomiaru tlenku azotu w układach in vitro. W trakcie stażu w AKH Wiedniu w 2000 r. miała możliwość praktycznego wykorzystania tej metody do pomiaru wydzielania NO w komórkach. Tytuł doktora nauk chemicznych uzyskała w 2006 r. na Wydziale Chemii UJ. Przedmiotem pracy doktorskiej były badania dotyczące fotochemii wybranych nitrozylowych klasterów żelazowo-siarkowych. Za współautorstwo w cyklu prac dotyczących „Fotochemii Bionieorganicznej” otrzymała nagrodę zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W czasie studiów doktoranckich pracowała również jako nauczyciel chemii i wychowawca w gimnazjum, liceum oraz jako dydaktyk w PWSZ w Tarnowie. W latach 2007-2010 jako kierownik realizowała grant MNiSW „POL-POSTDOC III” w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie we współpracy z Zakładem Farmakologii Doświadczalnej CMUJ. Celem projektu była optymalizacja metod pomiaru tlenku azotu i RFT in vitro oraz in vivo. W roku 2008 uzyskała stypendium na finansowanie kursu „Basic and clinical aspects of cardiac arrhythmias” Department of Biomedical Sciences, University of Copenhagen, Denmark. W latach 2011-2015 była zatrudniona w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków do realizacji projektu POIG „Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym”, gdzie pełniła rolę kierownika pracowni EPR. Jej zadaniem było organizowanie sprawnego działania pracowni i koordynowanie jednego z zadań w ramach utworzonego konsorcjum. Od 1 października jest zatrudniona w NCN na stanowisku koordynatora dyscyplin w dziale nauk o życiu.