dr Dorota Kiebzak-Mandera

dr Dorota Kiebzak-Mandera

  • Koordynator dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce
  • Adres e-mail: Dorota Kiebzak-Mandera
  • Numer telefonu: (12) 3419153

Dr Dorota Kiebzak-Mandera jest językoznawczynią i psycholingwistką, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1993 r. ukończyła studia magisterskie (filologię rosyjską), a w styczniu 2000 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy Kształtowanie się systemu werbalnego u dzieci rosyjskojęzycznych: analiza porównawcza. W latach 2000-2012 była adiunktem w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego UJ, a w roku 2012 została koordynatorką dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce w Narodowym Centrum Nauki. W centrum jej zainteresowań zawodowych leży psycholingwistyka rozwojowa: zajmuje się procesami przyswajania podstaw systemu językowego przez dzieci polsko- i rosyjskojęzyczne, typowe i o niekonwencjonalnych liniach rozwojowych. Od kilku lat bada również wielojęzyczność u dzieci, interesuje ją zwłaszcza tworzenie narracji przez dzieci polilingwalne. Zawodowo zajmuje się również semantyką i pragmatyką języka oraz językoznawstwem ogólnym i słowiańskim. Interesuje ją sztuka retoryki i logika języków naturalnych.

Uczestniczyła w licznych projektach naukowych, międzynarodowych i krajowych, w tym w programach COST Action A33: Cross-linguistically Robust Stages of Children's Linguistic Performance (w latach 2006-2010) oraz COST IS0804: Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment  (od 2009 r.). Współpracowała m. in. z partnerami z Austriackiej Akademii Nauk, Uniwersytetu w Kownie, Max-Planck Institute for Psycholinguistics w Nijmegen w Holandii, Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft w Berlinie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Wzięła udział w kilkudziesięciu międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych mowie dzieci. Brała udział w pracach Komisji ds. Rozwoju i Zaburzeń Mowy PAN. Jest autorką i współautorką około pięćdziesięciu artykułów, prezentacji i recenzji.