Konsorcjum HERA JRP


HERA (Humanities in the European Research Area) to sieć europejskich instytucji partnerskich wspierających badania naukowe z dziedziny humanistyki. Od 2009 konsorcjum realizuje program, którego misją jest inicjowanie współpracy naukowców z różnych europejskich ośrodków badawczych oraz zwrócenie uwagi na społeczne, kulturowe oraz polityczne wyzwania współczesnej Europy.

Dotychczas zostały ogłoszone dwa konkursy na międzynarodowe projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły składające się z naukowców pochodzących z co najmniej 3 krajów należących do sieci HERA. Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do konsorcjum w 2011 r., włączając się w organizację konkursu Cultural Encounters (Spotkania kulturowe).

Konkursy

Uses of the past (zamknięty)

Tematyka konkursu:Uses of the past (zamknięty)

O finansowanie mogą się starać międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 4 naukowców pochodzących z 4 różnych krajów przystępujących do konkursu. Czas trwania projektu nie może przekroczyć 3 lat.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć tzw. outline proposal, w drugim natomiast – full proposal. Wnioski typu pre-proposals należy złożyć do dnia 9 kwietnia 2015 r.  do godz. 19.00 czasu środkowoeuropejskiego.  Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa w październiku 2015 r.

Budżet konkursu: 20 milinów EUR (konkursu współfinansowany ze środków UE)

Dokumentacja konkursowa.

Szczegółowe informacje o konkursie.

Wnioski typu pre-proposals należy składać za pomocą systemu elektronicznego e-grant.

Polscy wnioskodawcy są również zobowiązani do rejestracji wniosku o finansowanie polskiej części projektu badawczego wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 16 kwietnia 2015 r. za pośrednictwem systemu OSF (wniosek UNISONO).

Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem EUR z dnia podjęcia Uchwały Rady NCN nr 21/2014 – 13 marca 2014 r. (1 EUR=4,2277 PLN).

Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział konkursie, zapraszamy również do skorzystania z aplikacji Matchmaking Tool pozwalającej na znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

POLSKIE PROJEKTY FINANSOWANE W KONKURSIE

Cultural Encounters (zamknięty)

Tematyka konkursu: Cultural Encounters (zamknięty)

Idea spotkań kulturowych ma bardzo istotne znaczenie dla współczesnej Europy. Toczący się proces formowania się tożsamości europejskiej jest wynikiem ścierania oraz scalania się kultur, a także ich syntezy oraz przeobrażeń, jakim ulegają. Te procesy są konsekwencją, m.in. wymiany myśli, rozwoju technologicznego i ekonomicznego, wymiany handlowej, wojen czy zmian politycznych. Zrozumienie idei spotkań kulturowych nie jest możliwe bez zrozumienia historii oraz idei samej Europy. Ich znaczenie obejmuje zarówno wszelkie przejawy życia codziennego, jak i szersze obszary związane z ideologiami oraz instytucjami społecznymi.

Zespół badawczy: konsorcjum złożone z przynajmniej 3 zespołów reprezentujących co najmniej 3 kraje biorące udział w konkursie

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania

Czas trwania projektu: maks. 3 lata

Budżet NCN przeznaczony na konkurs: 430 000 EUR

Harmonogram konkursu:

Termin składania skróconych wniosków (tzw. outline proposals): 4 maja 2012

Termin składania pełnych wniosków (tzw. full proposals): 11 października 2012

Wyniki konkursu: maj 2013                   

Dokumentacja konkursowa:

Guidelines for applicants (full proposal)    

National Eligibility Requirements

Frequently Asked Questions

HERA JRP Glossary

Application Template

Budget template

Szczegółowe informacje na temat konkursu: http://heranet.info/hera-joint-research-programme-2

Polskie projekty nagrodzone w konkursie

 

Kontakt

dr hab. Wojciech Sowa,  tel. 12 341 9171

dr Malwina Gębalska,  tel. 12 341 9017