Konsorcjum HERA JRP


HERA (Humanities in the European Research Area) to sieć europejskich instytucji partnerskich wspierających badania naukowe z dziedziny humanistyki. Od 2009 konsorcjum realizuje program, którego misją jest inicjowanie współpracy naukowców z różnych europejskich ośrodków badawczych oraz zwrócenie uwagi na społeczne, kulturowe oraz polityczne wyzwania współczesnej Europy.

Dotychczas zostały ogłoszone dwa konkursy na międzynarodowe projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły składające się z naukowców pochodzących z co najmniej 3 krajów należących do sieci HERA. Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do konsorcjum w 2011 r., włączając się w organizację konkursu Cultural Encounters (Spotkania kulturowe).

Konkursy

Public spaces: Culture and Integration in Europe (w trakcie oceny)

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z obszaru nauk humanistycznych obejmujące badania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji między przestrzenią publiczną, kulturą a zagadnieniami, takimi jak: integracja europejska, procesy migracyjne, globalizacja, cyfryzacja itp.

Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Sieć HERA oczekuje, ze w projektach poza instytucjami badawczymi wystąpią także partnerzy pozaakademiccy, np. muzea, organizacje pozarządowe, media.

Budżet międzynarodowego projektu: maks. 1 mln EUR

Czas trwania projektu: 24-36 miesięcy

Kraje biorące udział w konkursie:

Austria, Belgia (Walonia), Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. outline proposal. W lutym 2018 r. najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do złożonia wniosków pełnych, tzw. full proposals. Projekty będą oceniane przez międzynarodowy panel ekspertów.

HARMONOGRAM KONKURSU:

Termin składania pre-proposals: 24 października 2017 r.

Zaproszenie do składania full proposals: luty 2018 r.

Termin składania full proposals: do 9 maja 2018 r.

Wyniki konkursu: koniec 2018 r.

Rozpoczęcie projektów: styczeń-maj 2019 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE


Informacje dla wnioskodawców z Polski:

  1. Na etapie full proposal polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową: http://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/UNISONO_budget_table.xlsx.
  2. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 5-12).
  3. Czas trwania polskiej części projektu to 24 miesiące lub 36 miesięcy.
  4. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całego konsorcjum łącznie. Zgodnie z uchwałą UNISONO (por. s. 8-9) konsorcja polskie dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
  5. W konkursie obowiązuje kurs euro z dnia 7 grudnia 2016 r.: 1 EUR= 4,4232 PLN.

Uses of the past (zamknięty)

Tematyka konkursu:Uses of the past (zamknięty)

O finansowanie mogą się starać międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 4 naukowców pochodzących z 4 różnych krajów przystępujących do konkursu. Czas trwania projektu nie może przekroczyć 3 lat.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć tzw. outline proposal, w drugim natomiast – full proposal. Wnioski typu pre-proposals należy złożyć do dnia 9 kwietnia 2015 r.  do godz. 19.00 czasu środkowoeuropejskiego.  Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa w październiku 2015 r.

Budżet konkursu: 20 milinów EUR (konkursu współfinansowany ze środków UE)

Dokumentacja konkursowa.

Szczegółowe informacje o konkursie.

Polscy wnioskodawcy są również zobowiązani do rejestracji wniosku o finansowanie polskiej części projektu badawczego wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 16 kwietnia 2015 r. za pośrednictwem systemu OSF (wniosek UNISONO).

Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem EUR z dnia podjęcia Uchwały Rady NCN nr 21/2014 – 13 marca 2014 r. (1 EUR=4,2277 PLN).

POLSKIE PROJEKTY FINANSOWANE W KONKURSIE

Cultural Encounters (zamknięty)

Tematyka konkursu: Cultural Encounters (zamknięty)

Idea spotkań kulturowych ma bardzo istotne znaczenie dla współczesnej Europy. Toczący się proces formowania się tożsamości europejskiej jest wynikiem ścierania oraz scalania się kultur, a także ich syntezy oraz przeobrażeń, jakim ulegają. Te procesy są konsekwencją, m.in. wymiany myśli, rozwoju technologicznego i ekonomicznego, wymiany handlowej, wojen czy zmian politycznych. Zrozumienie idei spotkań kulturowych nie jest możliwe bez zrozumienia historii oraz idei samej Europy. Ich znaczenie obejmuje zarówno wszelkie przejawy życia codziennego, jak i szersze obszary związane z ideologiami oraz instytucjami społecznymi.

Zespół badawczy: konsorcjum złożone z przynajmniej 3 zespołów reprezentujących co najmniej 3 kraje biorące udział w konkursie

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania

Czas trwania projektu: maks. 3 lata

Budżet NCN przeznaczony na konkurs: 430 000 EUR

Harmonogram konkursu:

Termin składania skróconych wniosków (tzw. outline proposals): 4 maja 2012

Termin składania pełnych wniosków (tzw. full proposals): 11 października 2012

Wyniki konkursu: maj 2013                   

Dokumentacja konkursowa:

Guidelines for applicants (full proposal)    

National Eligibility Requirements

Frequently Asked Questions

HERA JRP Glossary

Application Template

Budget template

Szczegółowe informacje na temat konkursu: http://heranet.info/hera-joint-research-programme-2

Polskie projekty nagrodzone w konkursie

 

Kontakt

dr hab. Wojciech Sowa,  tel. 12 341 9171

Anna Kotarba, tel. 12 341 9091


Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 649307.