Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Zakład Metabolizmu RNAPoznań, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: asystent lub adiunkt (post-doc)
Wymagania:

I. Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat:
1. Stopień naukowy doktora (lub równoważnik) w dziedzinie bioinformatyki, biologii molekularnej, lub pokrewnej*;
2. Znajomość i motywacja do powiększania umiejętności w zakresie metod analiz bioinformatycznych danych z eksperymentów transkrypotomicznych typu RNA-seq, RACE-seq, TAIL-seq
3. Znajomość i motywacja do powiększania umijętności obsługi pakietu R i R studio do analiz obliczeniowych, statystycznych i wizualizacji danych z eksperymentów wysokoprzepustowych
4. Znajomość lub chęć rozwijania umiejętności analiz danych z sekwencjonowania typu Nanopore i PacBio (FLAM-seq);
5. Wiedza z zakresu biologii i rozumienie zagadnień biologicznych
*Zgodnie z wymogami NCN przyjęta może zostać tylko osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej.

Opis zadań:

SŁOWA KLUCZOWE: RNA, 5’ and 3’ RACE-seq, RNA-seq, direct RNA sequencing, NGS, mobile genetic elements, retrotransposons, TAIL-seq, FLAM-seq, SLAM-seq, NET-seq, ChIP-seq, R and R studio, statistics of high throughput data
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk jest jedną z wiodących jednostek naukowych w Polsce. Zatrudnieni w nim naukowcy prowadzą wielopłaszczyznowe badania na pograniczu trzech nauk: chemii, biologii oraz informatyki, w celu odpowiedzi na pytania z zakresu syntezy, struktury i funkcji kwasów nukleinowych, białek oraz metabolitów, a także ich wspólnych interakcji.
Zakład Metabolizmu RNA powstał w 2018 roku. Nasze badania koncentrują się na mechanizmach molekularnych metabolizmu RNA w komórkach człowieka, ze szczególnym naciskiem na procesy post-transkrypcyjne. Są to procesy o zasadniczym znaczeniu dla utrzymania homeostazy, wydolności oraz prawidłowego funkcjonowania komórek, a zatem także dla zdrowia człowieka.
W naszych badaniach używamy linii komórkowych pochodzących z modelu ludzkiego oraz metod biologii molekularnej i komórkowej, biochemii, proteomiki oraz transkryptomiki. Projekt skierowany jest na badanie ścieżek regulacji metabolizmu RNA przez terminalne transferazy UTP i inne enzymy oddziałujące na końce 5’ i 3’ RNA1,2.
1. Warkocki, Z., Liudkovska, V., Gewartowska, O., Mroczek, S. & Dziembowski, A. Terminal nucleotidyl transferases (TENTs) in mammalian RNA metabolism. Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci. 373, 20180162 (2018).
2. Warkocki, Z. et al. Uridylation by TUT4/7 Restricts Retrotransposition of Human LINE-1s. Cell 174, 1537-1548.e29 (2018).
Rekrutacja dotyczy projektu SONATA 13 nr 2017/26/D/NZ1/00887 – „Badanie urydylacji RNA jako mechanizmu regulacji ekspresji genów u człowieka”.
Kierownik projektu: dr Zbigniew Warkocki

Typ konkursu NCN: SONATA – NZ
Termin składania ofert: 7 lutego 2020, 23:59
Forma składania ofert: formularz rejestracyjny
Warunki zatrudnienia:

II. Zakres obowiązków:
1. Czytanie publikacji, zyskiwanie biegłości w temacie badań, pozostawanie na bieżąco jeżeli chodzi o najnowsze odkrycia i metodologię;
2. Analiza danych, planowanie oraz przeprowadzanie spersonalizowanych analiz;
3. Przygotowywanie raportów, prezentacji oraz manuskryptów;
4. Mile widziane będzie zainteresowanie przygotowywaniem eksperymentów biologicznych
III. Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
1. Podanie do Dyrektora ICHB PAN.
2. CV z informacją o dorobku naukowym, z uwzględnieniem: listy publikacji opublikowanych w czasopismach z bazy danych Web of Science (WoS), z podaniem IF wg WoS, liczby ich cytowań i indeksu Hirscha.
Dodatkowo, w zależności od dorobku kandydata, aplikacja może zawierać:
• listę dodatkowych publikacji,
• listę patentów,
• informację o kierowaniu lub udziale w projektach badawczych,
• informację o odbytych stażach naukowych,
• informację o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach.
3. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora.
4. Preferowane dane kontaktowe pracowników naukowych mogących wystawić referencje.
IV. Zgłoszenie na konkurs należy złożyć za pośrednictwem portalu eRecruiter pod adresem:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=6002855ab6624e3d9a0dde8d43248437
V. Termin składania dokumentów upływa w dniu 7 lutego 2020 r.
Konkurs pozostanie otwarty do czasu znalezienia odpowiedniego kandydata.
VI. Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w wyniku której wyłoniona zostanie osoba rekomendowana
do zatrudnienia. Głównymi kryteriami, które będą brane pod uwagę przy selekcji kandydatów będą: (i) dorobek naukowy (publikacje), (ii) kompatybilność dotychczasowego doświadczenia z planowanymi w ramach projektu zadaniami badawczymi (odpowiednio wg kolejności: bioinformatyka, genetyka, choroby nowotworowe, inne doświadczenie w biologii molekularnej/biotechnologii), (iii) doświadczenie zdobyte na długoterminowym stażu zagranicznym.
VII. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 24 lutego 2020 r.
VIII. Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
Pozycja dostępna od marca 2020 r. (w zależności od rozstrzygnięcia konkursu). Pozycja na okres 16-22 miesięcy. Przewidziane wynagrodzenie wynosi orientacyjnie ok. 7100-10000 PLN (całkowity koszt pracodawcy).
Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu, który może udzielić dodatkowych informacji:
dr Zbigniew Warkocki
Zakład Metabolizmu RNA
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
Telefon: (+48) 61 852 85 03, wew. 263
e-mail: zwarkocki@ibch.poznan.pl

Dodatkowe informacje:

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062 (zwanego w dalszej części Instytutem).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
- dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
- ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
- przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Data dodania ogłoszenia: 2020-01-08 14:56:34

« wróć do ofert pracy