Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Poznańska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Chemii Bioorganicznej PANPoznań, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant
Wymagania:

II. Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat:
1. Tytuł zawodowy magistra w biologii molekularnej, biotechnologii lub pokrewnych, lub spełnianie warunków wskazanych w art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).
2. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
3. Bardzo dobra znajomość praktyczna przynajmniej jednej z technik: hodowla ssaczych komórek, organoidów lub tkanek, analityczna cytometria przepływowa, mikroskopia konfokalna, RT-qPCR, RNA-seq, RACE-seq, ChIP-seq, immunoprecypitacja, produkcja rekombinowanych białek w bakteriach lub komórkach eukariotycznych i oczyszczanie tych białek, eksperymenty biochemiczne
4. Dużym atutem będzie umiejętność prowadzenia analiz bioinformatycznych danych NGS transkryptomicznych lub genomicznych, obróbki statystycznej oraz wizualizacji danych 5. Dużym atutem będzie staż zagraniczny i/lub publikacje naukowe kandydata
6. Przynajmniej podstawowa znajomość zagadnień związanych z posttranskrypcyjną regulacją ekspresji genów i retrotranspozonami.

Opis zadań:

SŁOWA KLUCZOWE: RNA, potranskrypcyjna regulacja ekspresji genów, urydylacja, retrotranspozony, LINE-1, ALU, mobilne elementy genetyczne, enzymy działające na RNA
Tematyka badawcza: Określenie roli końców 5' i 3' mRNA LINE-1 w biologii tego retrotranspozonu Kierownik projektu: dr Zbigniew Warkocki
I. Opis projektu Działalność naukowa Zakładu Metabolizmu RNA dotyczy badania molekularnych mechanizmów potranskrypcyjnej regulacji metabolizmu RNA u człowieka. W szczególności zajmujemy się badaniem urydylacji RNA oraz badaniem mobilnych elementów genetycznych u człowieka tzw. retrotranspozonów. Cechą wyróżniającą retrotranspozony jest ich zdolność retrotranspozycji tj. wbudowywania się retrotranspozonu w nowe miejsca w genomie z wykorzystaniem mechanizmu typu „kopiuj-wklej”1,2. Retrotranspozony są aktywne w istotnych dla rozwoju człowieka okresach m.in. w gametogenezie, rozwoju zarodkowym, w procesach starzenia oraz procesach nowotworzenia. Wykonywany projekt ma na celu poznanie molekularnych mechanizmów regulacji retrotranspozycji na etapie potranskrypcyjnym.
1. Warkocki, Z. et al. Uridylation by TUT4/7 Restricts Retrotransposition of Human LINE-1s. Cell 174, 1537-1548.e29 (2018). 2. Warkocki, Z., Liudkovska, V., Gewartowska, O., Mroczek, S. & Dziembowski, A. Terminal nucleotidyl transferases (TENTs) in mammalian RNA metabolism. Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci. 373, 20180162 (2018).
Dodatkowe informacje:
1. Badania oraz praca doktorska będzie realizowana w ramach projektu OPUS 17 nr 2019/33/B/NZ1/02260 pt. „Określenie roli końców 5' i 3' mRNA LINE-1 w biologii tego retrotranspozonu”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
2. Doktorant otrzyma stypendium doktoranckie w wysokości
5 000 zł (ok. 3 700 zł netto) na okres 36 miesięcy.
3. Doktorant będzie miał pokryte koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730).

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 7 lutego 2020, 23:59
Forma składania ofert: formularz rejestracyjny
Warunki zatrudnienia:

III. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyjęcie do PSD IPAN wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji do PSD IPAN, sporządzony na formularzu dostępnym pod adresem: https://www.ibch.poznan.pl/uploads/studium%20doktoranckie/2019/ICHB%20%20Wniosek%20o%20przyjęcie%20do%20PSD%20IPAN%20(2019-09).docx
2. Odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o ich ukończeniu (w przypadku dyplomów wydanych przez uczelnie zagraniczne, dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała. W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed przyjęciem do PSD IPAN. Dodatkowe informacje o dyplomach zagranicznych dostępne są na stronie https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/kontynuacja-nauki-wpolsce/studia-doktoranckie-i-otwieranie-przewodow-doktorskich.
3. Życiorys naukowy zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia), listę publikacji.
4. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań, osiągnięć naukowych, listę publikacji, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia) oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej.
5. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego, jeżeli kandydat nimi dysponuje.
6. List referencyjny lub dane kontaktowe do co najmniej jednego dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego, który może wydać opinię na temat kandydata.
IV. Zgłoszenie na konkurs należy złożyć za pośrednictwem portalu eRecruiter pod adresem:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=0db5b727ba624e408a40fe846f955 4bc
V. Termin składania dokumentów upływa 7 lutego 2020 r. (decyduje data wpłynięcia dokumentów).
VI. Kryteria oceny kandydatów:
1. Osiągnięcia naukowe kandydata w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, stypendia naukowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych czy działalności studenckiej lub inne osiągnięcia.
2. Doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych, mobilność międzynarodowa i zawodowa, doświadczenie w innych branżach, w tym w przemyśle.
3. Wiedza kandydata w zakresie dyscypliny nauki biologiczne. 4. Znajomość tematyki wymienionej w ogłoszeniu o rekrutacji. VII. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 21 lutego 2020 r.
VIII. Opis procesu rekrutacji znajduje się w Regulaminie Rekrutacji do PSD IPAN. Po ukończeniu rekrutacji nieprzyjęci kandydaci zostaną poinformowani o mocnych i słabych stronach ich zgłoszeń.
Dodatkowych informacji może udzielić kierownik projektu: dr Zbigniew Warkocki e-mail: zwarkocki@ibch.poznan.pl https://www.ibch.poznan.pl/pl/main-pl/struktura/zaklad-metabolizmu-rna/

Dodatkowe informacje:

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, NIP: 777-00-02-062, REGON: 000849327 (zwanego w dalszej części Instytutem).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Instytutu: Inspektor Ochrony Danych, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, NIP: 777-00-02-062, REGON: 000849327 lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem rekrutacji do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk, ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego. 7. Dane osobowe wybranego w konkursie kandydata mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: - dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO; - ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; - przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO; - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia rozpatrzenie wniosku.

Data dodania ogłoszenia: 2020-01-13 10:11:22

« wróć do ofert pracy