Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Oceanologii PAN Sopot, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: ekolog morza, stanowisko typu post-doc
Wymagania:

- dyplom doktora nauk o ziemi (dyscyplina oceanologia)
- dorobek naukowy, udokumentowany co najmniej pięcioma publikacjami naukowymi w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Report (JCR) posiadających Impact Factor, w tym publikacjami z zakresu badań bentosu arktycznego oraz wystąpieniami na międzynarodowych konferencjach
- doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu ekologii i bioróżnorodności zespołów bentosowych w Arktyce, w tym: doświadczenie i umiejętność prowadzenia pomiarów i poboru prób na statku badawczym w rejonach polarnych, samodzielnego prowadzenia analiz laboratoryjnych (w tym oznaczania organizmów makrofaunowych oraz meiofaunowych, przygotowanie prób do analiz geochemicznych i molekularnych) oraz analiz statystycznych
- znajomość grup taksonomicznych, meiofaunowych i makrofaunowych, występujących w wodach arktycznych
- udział w projektach badawczych o tematyce związanej z funkcjonowaniem arktycznych zespołów bentosowych
- doświadczenie i umiejętności w zakresie analiz statystycznych i bioinformatycznych , umiejętność programowania (R lub python)
- znajomość języka polskiego i angielskiego

Opis zadań:

W ramach realizacji projektu MetaDivA finansowanego przez NCN w ramach programu OPUS 17 pt. „Zastosowanie metabarkodingu do określenia wpływu stresowych czynników środowiskowych na bioróżnorodność bentosu wód przybrzeżnych w ocieplającej się Arktyce (MetaDivA)” do zadań będzie należała praca przy pomiarach warunków środowiskowych, poborze i analizie prób osadów, organizmów makrofaunowych i meiofaunowych, oznaczaniu taksonomicznym organizmów bentosowych, przygotowaniu prób i prowadzeniu analiz geochemicznych i molekularnych, analiza statystyczna danych w tym analiza bioinformatyczna wyników sekwencjonowania i analiza porównawcza zmienności warunków środowiskowych i bioróżnorodności określonej metodami morfologicznymi i molekularnymi. Ponadto do zadań będzie należało: interpretacja wyników, przygotowywanie publikacji naukowych oraz prezentacja wyników na konferencjach o zasięgu międzynarodowym.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 20 kwietnia 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

wynagrodzenie w ramach umowy o pracę na okres 36 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny z uzasadnieniem zainteresowania projektem,
2) curriculum vitae, w tym informację o dorobku naukowym (publikacje, udział w projektach badawczych, wystąpienia konferencyjne),
3) kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
4) kopie artykułów.
Rekrutacja jest dwustopniowa:
1˚ Ocena wskazanej powyżej dokumentacji Kandydatów.
2˚ Rozmowa kwalifikacyjna.
Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne.
Dokumenty należy składać drogą elektroniczną do prof. dr hab. Marii Włodarskiej-Kowalczuk (maria@iopan.pl).
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się drogą telefoniczną lub e-mailową.

Data dodania ogłoszenia: 2020-03-19 15:02:14

« wróć do ofert pracy