Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej, Uniwersytet Medyczny w ŁodziŁódź, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Post-doc
Wymagania:

• stopień doktora nauk medycznych, biologicznych lub (do 7 lat po doktoracie)
• znaczący dorobek naukowy w postaci publikacji w recenzowanych czasopismach o międzynarodowym zasięgu (przynajmniej jedna publikacja z wiodącym autorstwem),
• doświadczenie w zakresie technik analizy statystycznej danych, a w szczególności analizy zbiorów danych transkryptomicznych, proteomicznych lub metabolomicznych
• znajomość narzędzi wizualizacji danych oraz sieci powiązań biologicznych
• doświadczenie w sporządzaniu raportów z analiz statystycznych
• szczególnie cenionymi cechami u kandydatów są: silna motywacja do pracy naukowej, umiejętność samodzielnej pracy badawczej: planowanie i wykonywanie doświadczeń oraz opracowywanie danych,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Opis zadań:

Projekt ma na celu identyfikację sygnatury nieodwracalnego uszkodzenia komórek macierzystych szpiku kostnego wskutek promieniowania lub chemioterapii przygotowującej do przeszczepu szpiku. Projekt obejmuje analizy transkryptomiczne i proteomiczne RNA osocza oraz zawartości eksosomów.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 15 marca 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

• forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin
• czas trwania umowy: co najmniej 33 miesiące
• data rozpoczęcia pracy: najwcześniej Maj 2021
• dodatkowe benefity (ubezpieczenie medyczne, karta sportowa, fundusz socjalny)
Kandydaci proszeni są o nadesłanie:
1. życiorysu zawierającego listę publikacji, doniesień zjazdowych, odbytych staży i szkoleń,
2. listu motywacyjnego,
3. danych kontaktowych do dwóch osób mogących udzielić rekomendacji,
4. kopii dyplomu oraz danych kontaktowych

Dodatkowe informacje:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy alei Kościuszki 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy alei Kościuszki 4.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@umed.lodz.pl
Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31.05.2021 r.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Data dodania ogłoszenia: 2021-01-29 15:31:03

« wróć do ofert pracy