Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i ŚrodowiskaGdańsk, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: stypendysta-doktorant
Wymagania:

- Ukończone studia na kierunku budownictwo, mechanika lub pokrewnym.
- Dobra znajomość wytrzymałości materiałów, metod obliczeniowych, technologii i mechaniki betonu.
- Umiejętność programowania w języku MATLAB oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów.
- Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym samodzielne studiowanie specjalistycznych prac naukowych, współudział w przygotowaniu publikacji oraz ustną prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych.
- Zgodnie z regulaminem NCN, stypendium może być przyznane osobie, która spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów: a) jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski; b) jest uczestnikiem studiów doktoranckich; c) jest doktorantem w szkole doktorskiej.

Opis zadań:

Realizacja zadań badawczych przewidzianych w projekcie NCN OPUS 18 „Kompleksowe badania rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem fal sprężystych: doświadczenia i modelowanie metodą elementów dyskretnych” (kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka), a w szczególności:
- Modelowanie propagacji fal sprężystych metodą elementów dyskretnych.
- Przeprowadzanie badań doświadczalnych z wykorzystaniem techniki propagacji fal sprężystych oraz emisji akustycznej.
- Analiza i interpretacja otrzymanych wyników.
- Udział w przygotowywaniu publikacji naukowych prezentujących wyniki projektu.
- Prezentacja wyników badań na konferencjach i seminariach.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 31 maja 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

- stypendium w wysokości 4500 PLN/miesiąc, przyznawane na 24 miesiące,
- dla osób mających status doktoranta w Szkole Doktorskiej PG, dodatkowo możliwe jest uzyskanie 4-letniego stypendium (https://pg.edu.pl/dsn/stypendia-w-szkole-doktorskiej) w wysokości ok. 2100 PLN netto/miesiąc na początku kształcenia, ok. 3200 PLN netto/miesiąc – po ocenie śródokresowej,
- planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.10.2021,
- miejsce pracy: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Wytrzymałości Materiałów,

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
- CV,
- list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych,
- wykaz osiągnięć zgodny z pkt. 12. „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców” (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.),
- zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta lub doktoranta,
- kopia dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem,
- karta przebiegu studiów,
- pisemna deklaracja podjęcia studiów doktoranckich (dla osób nie posiadających statusu doktoranta),
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych: tekst jednolity (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Zgłoszenia w formacie pdf oraz ewentualne pytania dotyczące warunków stypendium należy przesłać na adres kierownika projektu: magdalena.rucka@pg.edu.pl
W tytule e-maila proszę wpisać „OPUS 18: stypendysta-doktorant”.

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia stypendysty.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu 15.06.2021

Data dodania ogłoszenia: 2021-04-13 09:31:41

« wróć do ofert pracy