Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieLublin, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Post-doc
Wymagania:

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:
- posiadanie stopnia naukowego doktora (którego nie nadał Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) w dyscyplinie nauk fizycznych uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy oraz okresu pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej; w przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko; kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej);
- posiadanie wyróżniających się osiągnięć naukowych oraz doświadczenia w pozyskiwaniu i kierowaniu bądź realizacji projektów badawczych;
- udokumentowany dorobek naukowy w obszarze fizyki powierzchni i nanostruktur w szczególności magnetyzmu nanostruktur;
- udokumentowany dorobek organizacyjny (kierowanie bądź realizacja projektów badawczych);
- znajomość metod doświadczalnych w badaniach powierzchni i nanostruktur:
a) umiejętność wytwarzania nanostruktur na powierzchniach krystalicznych w warunkach UHV;
b) znajomość metod dyfrakcyjnych LEED i/lub RHEED, umiejętność prowadzenia pomiarów dyfrakcji LEED i/lub RHEED w warunkach UHV i interpretacji wyników pomiarów;
c) preferowana znajomość metod mikroskopii SPLEEM/LEEM/PEEM lub innych mikroskopii elektronowych;
- doświadczenie w pisaniu i publikowaniu artykułów naukowych w czasopismach międzynarodowych w obszarze fizyki nanostruktur i powierzchni;
- bardzo dobra/biegła znajomość języka angielskiego;
- umiejętność prezentowania wyników badań;
- wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań:

Prowadzenie prac badawczych w ramach projektu „Sterowanie magnetyzmem dwuwymiarowych heterostruktur zawierających antymonen” (nr 2020/37/B/ST5/03540) z wykorzystaniem metod doświadczalnych w badaniach powierzchni i nanostruktur, w szczególności:
a) wytwarzanie nanostruktur na powierzchniach krystalicznych w warunkach UHV;
b) prowadzenie pomiarów dyfrakcji LEED i/lub RHEED w warunkach UHV i interpretacji wyników pomiarów;
c) badania z użyciem mikroskopii SPLEEM/LEEM/PEEM lub innych mikroskopii elektronowych;
oraz aktywne uczestnictwo w przygotowaniu artykułów naukowych i innych form upowszechnienia wyników badań.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 28 maja 2021, 15:15
Forma składania ofert: pocztą
Warunki zatrudnienia:

- zatrudnienie w ramach grantu badawczego na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy;

- w okresie pobierania wynagrodzenia w ramach nawiązanego stosunku pracy nie można pobierać innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy (dotyczy również pracodawcy posiadającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);

- w okresie zatrudnienia w UMCS w ramach projektu badawczego nie można pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Dodatkowe informacje:

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia o konkursie, która znajduje się na stronie:
https://www.umcs.pl/pl/oferty-pracy-na-umcs,927,adiunkt,101433.chtm

Data dodania ogłoszenia: 2021-05-04 14:26:00

« wróć do ofert pracy