Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet WarszawskiWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Post-doc
Wymagania:

 doktorat z nauk ekonomicznych, nauk socjologicznych, nauk o polityce lub pokrewnej dyscypliny, najlepiej o tematyce związanej z rynkiem pracy, rodziną i/lub nierównościami ze względu na płeć;
 doświadczenie w realizacji ilościowych badań empirycznych nad rodziną, rynkiem pracy, nierównościami społecznymi (w tym nierównościami płci) i/lub politykami publicznymi, potwierdzone publikacjami w recenzowanych czasopismach międzynarodowych z listy JCR;
 doskonała znajomość nowoczesnych technik analizy danych statystycznych i pakietów statystycznych (np. STATA, R lub innych podobnych), doskonałe umiejętności analityczne;
 doświadczenie w pracy z dużymi zbiorami danych (doświadczenie w pracy z danymi wzdłużnymi, w walidacji danych lub harmonizacji danych będzie dodatkowym atutem);
 zainteresowanie tematyką objętą projektem, doskonała znajomość teorii i literatury empirycznej w dziedzinie badań nad rodziną lub rynkiem pracy;
 doskonałe umiejętności komunikacyjne;
 płynna znajomość języka angielskiego.
 znajomość języka polskiego NIE jest wymagana.

Opis zadań:

 prowadzenie badań empirycznych dotyczących wpływu polityk wprowadzanych w reakcji na COVID-19 na nierówności między płciami w obowiązkach zawodowych i rodzinnych, we współpracy z kierowniczką projektu (prof. Anna Kurowska) i jej zastępczynią (prof. Anna Matysiak), z
wykorzystaniem europejskich porównawczych danych sondażowych (EU-LFS, EU-SILC), a także specjalnie zebranych danych sondażowych z Familydemic Survey.

W szczególności, zadania te obejmują:
 harmonizację międzynarodowego zbioru danych Familydemic;
 przygotowywanie danych z badania Familydemic i innych międzynarodowych porównawczych zbiorów danych;
 prowadzenie przeglądu literatury;
 prowadzenie badań empirycznych;
 konstruowanie wskaźników polityk i wskaźników kontekstowych;
 udział w pisaniu artykułów naukowych;
 pomoc doktorantowi w realizacji projektu;
 prezentowanie wyników projektu na międzynarodowych konferencjach;
 uczestniczenie w działaniach badawczych i wydarzeniach organizowanych w ramach projektu;
 uczestniczenie w działaniach badawczych i wydarzeniach organizowanych przez zespół LABFAM.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 2 czerwca 2021, 00:00
Forma składania ofert: pocztą
Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie miesięczne: 7300-7700 zł brutto w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego + tzw. „trzynastka”

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
1. podanie do JM Rektora UW z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000),
2. życiorys naukowy wraz z informacją o osiągnięciach naukowych i wykazem publikacji,
3. kopie dwóch wybranych publikacji naukowych,
4. list rekomendacyjny od pracownika naukowego z tytułem profesora lub pracującego na stanowisku profesora uczelni,
5. kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW),
6. odpis dyplomu doktora,
7. oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego,
8. informacja o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody (dostępna na http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/).

Konkurs składa się z dwóch etapów. Na podstawie złożonych dokumentów Komisja dokona wyboru kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która stanowi drugi etap konkursu. Rozmowy odbędą się w pierwszej połowie czerwca 2021.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi postawę do dalszego postępowania.
O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.
Dokumenty należy złożyć drogą pocztową lub osobiście w dziekanacie Wydziału, Gmach Audytoryjny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 216 do dnia 2 czerwca 2021 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do dnia 21 czerwca 2021 roku.
Pytania dotyczące projektu należy kierować do: a.kurowska@uw.edu.pl – pytania merytoryczne;
e.tlaga@uw.edu.pl – pytania natury organizacyjnej/technicznej


Data dodania ogłoszenia: 2021-05-04 15:57:24

« wróć do ofert pracy