Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Chemii Uniwersytetu GdańskiegoGdańsk, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant
Wymagania:

• tytuł zawodowy magistra chemii, albo dziedzin pokrewnych lub perspektywa jego uzyskania do końca lipca 2021 roku (w tym ostatnim przypadku wymagane stosowne zaświadczenie z jednostki nadającej tytuł zawodowy)
oraz
• udokumentowana dobra znajomość chemii fizycznej oraz chemii komputerowej
• udokumentowane doświadczenie w pracy w środowisku klastrów komputerowych, biegłe posługiwanie się systemami kolejkowymi (np. slurm), programowaniu w powłoce, programowanie w językach wysokiego poziomu (np. Fortran, C)
• udokumentowane biegłe posługiwanie się pakietami do obliczeń kwantowochemicznych (np. Gaussian, NWChem) oraz do tworzenia wizualizacji (np. VMD, Molden)
• udokumentowane doświadczenie w stosowaniu pakietów do dynamiki molekularnej (np. AMBER, GROMACS) oraz metod hybrydowych (QM/MM) (np. cp2k),

a także

• dobra znajomość języka angielskiego
• motywacja do pracy naukowej
• kreatywność
• samodzielność
• zdolność do pracy w zespole.

Opis zadań:

Badanie profili energetycznych dysocjacyjnego przyłączenia elektronu (DEA) do modyfikowanych nukleozydów. Przewidywanie pozycji rezonansów i termodynamicznych progów rozkładu nukleozydów w eksperymencie skrzyżowanych wiązek elektronowo- molekularnych w fazie gzowej. Zastosowanie metod hybrydowych, QM/MM, do opisu procesu DEA w klastrach nukleozydów z wodą. Badania termodynamiki i kinetyki procesu degradacji modyfikowanych nukleozydów indukowanego hydratowanymi elektronami w roztworach wodnych.

Typ konkursu NCN: Projekt międzynarodowy – ST
Termin składania ofert: 4 lipca 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 5 000,0 zł/miesiąc (brutto brutto) przez cały okres wykonywania pracy doktorskiej.

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV, zawierającego spis publikacji i doniesień konferencyjnych oraz skanu podpisanej Klauzuli Informacyjnej (RODO) na adres: janusz.rak@ug.edu.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać „doktorant - CEUS”.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla kandydata biorącego udział w konkursie na stanowisko stypendysty w ramach projektu pt. „Radiosensybilizujące pochodne zasad pirymidynowych lub purynowych: spektrometria mas i metody kwantowochemiczne w badaniach nad oddziaływaniami z niskoenergetycznymi elektronami w fazie gazowej, klastrach z wodą oraz roztworze”

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanym dalej RODO informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą
w (80-309) Gdańsku, przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl.
Z inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko stypendysty na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu pt. „Radiosensybilizujące pochodne zasad pirymidynowych lub purynowych: spektrometria mas i metody kwantowochemiczne w badaniach nad oddziaływaniami z niskoenergetycznymi elektronami w fazie gazowej, klastrach z wodą oraz roztworze” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, a w przypadku zakończenia postepowania konkursowego z wynikiem pozytywnym również – w celach związanych z realizacją i finansowaniem stypendium naukowego w ramach tego projektu.
4) Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, a w przypadku uzyskania statusu stypendysty również art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w pkt 3.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być Instytucje Zarządzające, Rozliczające, Pośredniczące, Monitorujące, Kontrolujące, Wdrażające lub Partnerzy Projektu. Dodatkowo w przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3 w tym przez okres realizacji Projektu a także rozliczenia jego trwałości i archiwizacji, przy czym termin ten może zostać przedłużony przez instytucję finansującą. W przypadku negatywnego wyniku postępowania konkursowego Pani/Pana dane będą usuwane niezwłocznie po jego zakończeniu chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
8) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość przyznania stypendium naukowego w ramach projektu pt. „Radiosensybilizujące pochodne zasad pirymidynowych lub purynowych: spektrometria mas i metody kwantowochemiczne w badaniach nad oddziaływaniami z niskoenergetycznymi elektronami w fazie gazowej, klastrach z wodą oraz roztworze” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
9) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Z treścią klauzuli zapoznałem się:


…………………………………………
(data i podpis kandydata

Data dodania ogłoszenia: 2021-06-11 09:59:12

« wróć do ofert pracy