Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet JagiellońskiKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Post-doc (2 stanowiska)
Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

- posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
- wykazują predyspozycje do pracy badawczej.

Kryteria dodatkowe:
- złożenie propozycji indywidualnego projektu badawczego, którego cele będą zgodne z założeniami programu zespołu badawczego;
- spełnienie przez kandydata/tkę warunków określonych przez Narodowe Centrum Nauki, które są zapisane w dokumentacji konkursowej dla projektu SONATA BIS 10.

Dodatkowe oczekiwania od kandydatów:
- dodatkowym atutem będzie wcześniejsze doświadczenie w prowadzeniu badań etnograficznych;
- doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
- posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego i czynny udział w życiu naukowym.

Wszyscy kandydaci/kandydatki są proszeni o uprzedni kontakt z kierownikiem projektu dr Anną Szołucha (anna.szolucha@uj.edu.pl) w celu omówienia swoich propozycji badań.

Opis zadań:

Post-doc będzie prowadził/a badania nad indywidualnym projektem oraz uczestniczył/a w pracach zespołu.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 12 lipca 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Asystent będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin (cały etat) od 1 października 2021
roku. Oferowane zatrudnienie dotyczy kontraktu na okres 2 lat. Oprócz miesięcznego wynagrodzenia, asystentowi będzie
przysługiwał osobisty laptop, zwrot kosztów badań oraz wyjazdów konferencyjnych, a także inne formy wsparcia
rozwoju akademickiego.

Dodatkowe informacje:

https://praca.bip.uj.edu.pl/stanowiska-badawcze/-/journal_content/56_INSTANCE_WcArtJCmixxL/145868730/148147730

Data dodania ogłoszenia: 2021-06-11 12:11:57

« wróć do ofert pracy