Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i InnowacyjnejKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta
Wymagania:

-dyplom magisterski w zakresie biologii, biotechnologii, zootechniki, bioinżynierii lub innych nauk pokrewnych;
-dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
-dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
-wysoka motywacja oraz brak formalnych przeciwwskazań do odbycia czteromiesięcznego stażu badawczego na Leibniz Institute for Farm Animal Biology (FBN), Dummerstorf, Niemcy;
-duża dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole;
-dorobek naukowo-badawczy, w szczególności prace opublikowane w czasopismach biologicznych i genetycznych oraz wystąpienia konferencyjne, będą dodatkowym atutem;
-znajomość podstaw pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (doświadczenie w tym zakresie będzie dodatkowym atutem);
-znajomość podstawowych technik biologii molekularnej (np. ELISA, PCR, elektroforeza, pomiary spektrofotometryczne itp.). Doświadczanie w pracy laboratoryjnej będzie dodatkowym atutem;
-wiedza z zakresu fizjologii, genomiki i transkryptomiki oraz sekwencjonowania następnej generacji;
-zaawansowana umiejętność obsługi komputera i podstawowych narzędzi bioinformatycznych oraz biologicznych baz danych.

Opis zadań:

Doktorant-stypendysta będzie odpowiedzialny za realizację zadań opisanych w projekcie grantowym PRELUDIUM-BIS2, pt.: „W drodze do wyjaśnienia oddziaływania kanabidiolu (CBD) na organizmy żywe – ocena zmian w globalnym profilu transkrypcji najważniejszych organów docelowych” o numerze rejestracyjnym 2020/39/O/NZ9/00821.

Do zadań doktoranta należało będzie:

- organizacja badań i przygotowanie niezbędnych materiałów do badań;
- prowadzenie testów behawioralnych na zwierzętach, pobieranie prób do badań;
- wykonanie analiz laboratoryjnych;
- analiza statystyczna wyników;
- przygotowanie publikacji otrzymanych wyników - Doktorant będzie zobowiązany do publikacji wyników badań w języku angielskim w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych w opcji Open Access;
- realizacja indywidualnego program kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, spójnego z realizowanym projektem badawczym;
- odbycie stażu naukowego w Leibniz Institute for Farm Animal Biology;
- aplikowanie o środki finansowe na badania naukowe i staże badawcze w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN, NAWA, Uniwersytet Rolniczy, NCBR i inne;
- uzyskanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie zootechnika nie później niż 12 miesięcy po zakończeniu (2025-09-30) realizacji projektu.

Typ konkursu NCN: PRELUDIUM BIS – NZ
Termin składania ofert: 18 sierpnia 2021, 23:59
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Wyłoniony Kandydat będzie uczestnikiem Szkoły Doktorskiej przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Stypendium w wysokości 5000 zł brutto miesięcznie na 1 i 2 roku studiów doktoranckich, podniesione do 6000 zł brutto miesięcznie na 3 i 4 roku studiów. Czteromiesięczny staż w zagranicznym ośrodku badawczym finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Dodatkowe informacje:

- na etapie rekrutacji komisja rekrutacyjna będzie oceniać następujące elementy: 1) kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (70% oceny), 2) dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych (30% oceny końcowej);
- zakwalifikowana sobą będzie realizowała indywidualny program kształcenia w szkole doktorskiej, który zakończy się uzyskaniem przez nią stopnia naukowego doktora w dyscyplinie zootechnika, w terminie do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu PRELUDIUM BIS
- projekt realizowany będzie pod kierunkiem dr hab. Artura Gurgula, prof. UR, jako promotora rozprawy doktorskiej (https://orcid.org/0000-0001-5979-144X)
- prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektów PRELUDIUM BIS2 i szczegółową analizę roli stypendysty i obowiązków wynikających z podjęcia się realizacji powierzonych zadań (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis2)

Oferty wraz z dokumentami należy składać w sekretariacie Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej (ul. Rędzina 1C, 30-248 Kraków; tel.: +48 12 431 66 48) lub mailowo na adres omeii@urk.edu.pl.

Oferty powinny zawierać:
1. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie;
2. CV naukowe z aktualną fotografią;
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ew. kwalifikacje i staż pracy;
4. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do pobrania na stronie
https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,306914,2018.html

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Data dodania ogłoszenia: 2021-06-22 08:38:32

« wróć do ofert pracy