Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Historii Uniwersytetu JagiellońskiegoKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stypendysta ka
Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w regulaminie przyznawania stypendiów naukowych:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf
oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
- jest studentem studiów drugiego stopnia, studentem co najmniej czwartego roku studiów jednolitych magisterskich lub doktorantem;
- posiada dobrą znajomość języka tureckiego oraz osmańskiego w piśmie w stopniu umożliwiającym pracę z tekstami obcojęzycznymi oraz tłumaczenia tekstów z tureckiego i osmańskiego na język polski ilub angielski,
- posiada bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie oraz piśmie;

Kryteria dodatkowe:
- doświadczenie w zakresie tłumaczeń;
- opublikowane artykuły naukowe;
- doświadczenie w zakresie badań archiwalnych oraz uczestnictwa w projektach badawczych;
- aktywny udział w konferencjach naukowych.

Opis zadań:

Celem projektu jest realizacja badań nad przemianami społecznymi wśród bałkańskich muzułmanów w drugiej połowie XIX w. w oparciu o przypadek Bośni i Hercegowiny oraz ziem bułgarskich z wykorzystaniem metody porównawczej. Zespół będzie prowadził analizy procesów modernizacji i kształtowania tożsamości narodowych wśród muzułmanów oraz wskazywał na te przemiany, które były typowe dla całego regionu (przez identyfikowanie cech wspólnych dla obu obszarów) oraz na te, które były specyficzne tylko dla wspólnoty bośniackiej bądź bułgarskich (przez prezentowanie różnic między nimi).
Pogłębione badania dotyczące bałkańskich muzułmanów w drugiej połowie XIX i na początku XX w. oprą się na konfrontacji ocen formułowanych przez dotychczasową historiografię z informacjami zawartymi w źródłach pierwotnych, a kolejno na przeprowadzeniu studiów nad tematami, które do tej pory były zaniedbane. Wymaga to kwerend archiwalnych oraz rozszerzenia bazy źródłowej, co jest związane z tym, że jednym z głównych celów badawczych będzie poszukiwanie oraz wykorzystanie nowych materiałów.
Do zadań stypendysty będzie należeć: (1) przygotowanie tłumaczeń na użytek roboczy materiałów z języka tureckiego oraz osmańskiego na polski, w tym źródeł z drugiej połowy XIX i z początku XX w.; (2) opracowywanie literatury w j. tureckim; (3) publikacja jednego artykułu naukowego związanego z problematyką islamu na Bałkanach w XIX w. i na początku XX w.; (4) przeprowadzenie miesięcznej kwerendy archiwalno-bibliotecznej w Stambule (Turcji).

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 30 września 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 2000 zł miesięcznie na okres trzech lat.
Data rozpoczęcia prac w projekcie: listopad 2021 r.

Dodatkowe informacje:

Kandydaci proszeni są o przesłanie w formie elektronicznej następujących dokumentów:
- życiorys (CV), ze zwróceniem uwagi na dotychczasowy dorobek naukowy (w tym publikacji), udział w projektach badawczych i konferencjach naukowych, uzyskane nagrody i stypendia oraz odbyte praktyki i staże naukowe poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub zagranicą,
- oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r., poz. 922 j. t.).”,
- zaświadczenie o odbywaniu studiów,
- (ew.) kopie certyfikatów oraz innych dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych.
Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: krzysztof.popek@uj.edu.pl. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się zdalnie.
Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami zgodnie z zasadą niedyskryminacji oraz równouprawnienia na wszystkich etapach procedury rekrutacyjnej.

Data dodania ogłoszenia: 2021-06-23 12:15:23

« wróć do ofert pracy