Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnianych przez Narodowe Centrum Nauki odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 352)

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnianych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki

 • Podmiot ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego powinien wskazać źródło oraz czas wytworzenia i pozyskania informacji
 • Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego, pozyskanych w celu ich ponownego wykorzystywania, zobowiązany jest do wskazania faktu przetworzenia informacji, a w szczególności do wskazania, czy wykorzystuje informacje w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich
 • Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego
 • Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty ponownie je wykorzystujące z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dotyczących ochrony danych osobowych, tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności itp.)
 • Narodowe Centrum Nauki nie odpowiada za treść informacji sektora publicznego po ich przetworzeniu przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje

Wyliczenie opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie

Czynniki brane pod uwagę podczas wyliczania opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie:

 • Koszty przekształcenia informacji w format wskazany we wniosku, o ile wnioskowana informacja jest już dostępna w innym formacie
 • Koszty kopiowania informacji, o ile informacja nie może zostać skopiowana przy pomocy środków technicznych posiadanych przez Narodowe Centrum Nauki
 • Koszty materiałów zużytych do kopiowania informacji, jeśli kopiowanie nastąpiło w Narodowym Centrum Nauki, przy pomocy środków technicznych dostępnych dla Narodowego Centrum Nauki
 • Koszty przesłania informacji, o ile jej przesłanie nie jest możliwe drogą elektroniczną

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz informacja o prawie do sprzeciwu

Narodowe Centrum Nauki może w drodze decyzji odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadkach o których mowa w art. 6 oraz art. 10 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że:

 • Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • Skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia sprzeciwu zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki;
 • została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej

Wniosek zawiera w szczególności:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego;
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości wniosku zawarte są w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.



Opublikował: Jakub Piotrowski
Wytworzył: Joanna Kamińska
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2022
Dokument z dnia: 16.06.2016
Wersje archiwalne tej strony
Wersja do druku