Zespół Identyfikujący Członków Rady Narodowego Centrum Nauki


Zespół jest powoływany na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, na okres czterech lat.

Zespół dokonuje oceny formalnej zgłoszeń kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki oraz sporządza i przekazuje Ministrowi listę co najmniej dwudziestu czterech kandydatów na członków Rady Centrum, spośród osób zgłoszonych przez jednostki naukowe posiadające co najmniej kategorię A oraz przez organizacje reprezentujące środowiska naukowe.

Skład Zespołu Identyfikującego Członków Rady Narodowego Centrum Nauki:

  1. Prof. Andrzej Bogdan Jajszczyk – przewodniczący,
  2. Prof. Roman Józef Kaliszan,
  3. Prof. Grażyna Maria Ginalska,
  4. Prof. Natalia Maria Garner,
  5. Prof. Stefan Zawadzki.