RSS
Wyszukiwarka:
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Działając na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. nr 96, poz. 617, z późn. zm.), Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

  • Koordynatora Dyscyplin w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych (liczba stanowisk pracy: 1)
  • Koordynatora Dyscyplin w grupie Nauk o Życiu (liczba stanowisk pracy: 1)


Miejsce pracy:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Do głównych zadań Koordynatora Dyscyplin należy:

  • organizowanie i przeprowadzanie konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy
  • z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;
  • organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków
  • złożonych w konkursach;
  • upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach;
  • analiza złożonych wniosków pod względem formalnym;
  • ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów;
  • przedkładanie Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów;
  • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Wymagania niezbędne:
Kandydatem na stanowisko Koordynatora Dyscyplin może być osoba, która:

  • ma co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie:
  • nauk technicznych lub ścisłych (preferowane nauki techniczne);
  • nauk o życiu (preferowane nauki medyczne, nauki biomedyczne, nauki farmaceutyczne);
  • zna język angielski w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ani przestępstwo skarbowe;
  • ma co najmniej 4-letnie doświadczenie związane z prowadzeniem badań naukowych;
  • ma co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe.

Wymagania pożądane:

  • znajomość aktów prawnych stanowiących podstawę działalności Narodowego Centrum Nauki oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
  • umiejętność biegłej obsługi komputera;
  • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
  • umiejętność analitycznego myślenia;
  • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
  • umiejętność planowania zadań i organizowania czasu pracy;
  • umiejętność współdziałania i komunikatywność.

Zgłoszenie kandydata na stanowisko Koordynatora Dyscyplin powinno zawierać:

  • CV;
  • list motywacyjny;
  • wykaz osiągnięć naukowych.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia:

  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego;
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
  • kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
  • kopie dokumentów potwierdzających udział w projektach badawczych;
  • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ani przestępstwo skarbowe;
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1182);
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Termin składania dokumentów:
Zgłoszenia z dopiskiem „Koordynator Dyscyplin – Konkurs”, należy przesłać do
31 lipca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysłania za pośrednictwem kuriera, data wpływu do NCN), na adres:

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

lub złożyć osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Nauki.

Informacje o konkursie, w tym:

dostępne są na stronie internetowej www.ncn.gov.pl/BIP.

Inne informacje:
Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane i po zakończeniu postępowania konkursowego ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki www.ncn.gov.pl/BIP do 30 września 2015 r. oraz umieszczone w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel.: (12) 341-91-91.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 18.06.2015
Dokument oglądany razy: 9421