Audyt zewnętrzny projektów


Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.), Dla projektów badawczych o całkowitej wartości przekraczającej kwotę określoną przez Radę, odpowiednio do przedmiotu i kosztochłonności badań Dyrektor zleca przeprowadzenie zewnętrznego audytu ich wykonania.

Do projektów wyłonionych w ramach konkursów nr:

Audyt zewnętrzny projektu należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1237).

Zgodnie z § 2 ust. 3 w/w rozporządzenia, audytowany podmiot dokonuje wyboru audytora, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, i ponosi koszty przeprowadzenia audytu. Dla projektów wyłonionych w ramach konkursów nr 1-15, środki finansowe poniesione na audyt są kosztem niekwalifikowanym (brak możliwości sfinansowania zarówno z kosztów bezpośrednich, jak i pośrednich projektu), natomiast od 16. edycji konkursów, warunkiem jest „brak możliwości sfinansowania kosztów audytu ze środków bezpośrednich projektu”. Por. Koszty w projektach badawczych NCN.

W myśl § 9 w/w rozporządzenia audyt projektu rozpoczyna się nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z projektem i kończy się przed złożeniem końcowego sprawozdania z realizacji projektu. NCN nie określa dolnej granicy rozpoczęcia audytu zewnętrznego. Zachęcamy jednak, by audyt rozpoczynał się nie wcześniej niż przed poniesieniem 50% wartości planowanych wydatków w projekcie. Zwracamy również uwagę, że „poniesienie wydatków w projekcie” dotyczy zarówno kosztów bezpośrednich, jak i pośrednich projektu.

Audytowana jednostka ma obowiązek przekazania Dyrektorowi NCN jednego egzemplarza sprawozdania z audytu wraz z opinią oraz ewentualnego stanowiska do ustaleń zawartych w sprawozdaniu, w terminie 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania. W tym zakresie zwracamy uwagę, by dokumenty te nie przesyłać do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prosimy również o nieprzetrzymywanie sprawozdania z opinią do momentu zakończenia projektu i przesłania raportu końcowego z jego wykonania.

Dobre praktyki i rekomendacje związane z przeprowadzaniem i dokumentowaniem audytu zewnętrznego projektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 341 9064 lub drogą mailową: izabela.was@ncn.gov.pl.

Zapraszamy również do zapoznania się z prezentacją wygłaszaną na warsztatach dla pracowników administracyjnych jednostek badawczych oraz dotychczas wydanymi komunikatami: