Archiwum działu "Najczęściej zadawane pytania"


Poniższy zestaw "Najczęściej zadawanych pytań" jest wersją archiwalną, obowiązującą dla konkursów:

 • OPUS 2, PRELUDIUM 2 oraz SONATA 2, ogłoszonych 15 września 2011 r.
 • MAESTRO 2, HARMONIA 2 oraz STAŻE PODOKTORSKIE NCN 1, ogłoszonych 15 grudnia 2011 r.

Rozwiń wszystkie pytania »

Zwiń wszystkie pytania »

Pytania ogólne

Jak należy złożyć wniosek o finansowanie projektu badawczego lub stażu podoktorskiego NCN?

Wnioski należy przygotować w formie elektronicznej oraz papierowej – w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (http://osf.opi.org.pl). Do konkursu zostaną dopuszczone jedynie te wnioski, które zostały poprawnie i terminowo złożone, zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

Czy do wniosku w wersji papierowej przesyłanego do NCN należy dołączyć skrócony i/lub szczegółowy opis projektu?

Nie.

Co rozumiemy przez badania podstawowe, finansowane przez NCN?

Zgodnie z ustawą z dn. 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), przez badania podstawowe rozumiemy "oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie". Wnioski uznane za niespełniające kryterium badań podstawowych nie mogą być finansowane przez NCN. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia, że przedkładany do oceny projekt spełnia kryterium badań podstawowych. Przedstawione uzasadnienie będzie podlegało ocenie Zespołu Ekspertów.

W którym panelu złożyć wniosek?

Wniosek musi zostać złożony w ramach jednego z paneli tematycznych określonych przez Radę NCN. Wnioskodawca samodzielnie dokonuje wyboru panelu dziedzinowego, a w konsekwencji odpowiadającego mu specjalistycznego Zespołu Ekspertów oceniającego wniosek złożony w konkursie. Prosimy o zapoznanie się z tematyką wybranego panelu przed złożeniem wniosku. Ze względu na zasadę bezstronności, NCN nie udziela żadnych wskazówek dotyczących wyboru panelu. Nie jest możliwy wybór dwóch paneli ani przenoszenie wniosku pomiędzy panelami po jego złożeniu.

Finansowanie projektów badawczych

Czy można być kierownikiem projektu w więcej niż jednym projekcie badawczym zgłoszonym w ramach konkursów NCN?

Tak, o ile przewidziane w nich zadania badawcze nie pokrywają się tematycznie. Czas poświęcony przez jedną osobę na realizację kilku projektów, w których uczestniczy (i innych zobowiązań wynikających z obowiązków w miejscu pracy) nie może przekroczyć 100% deklarowanego czasu pracy.

Jak obliczyć procent czasu poświęconego przez daną osobę na realizację projektu w ramach prowadzonych badań lub obowiązków?

Należy określić (szacunkowo), jaki procent własnego czasu pracy dany wykonawca przeznaczy na rzecz zadań związanych z realizacją projektu. Przykładowo:
(A)kierownik projektu jest zatrudniony na pełny etat (40 h tygodniowo), projekt realizuje w czasie swojej pracy, przez 2 h dziennie – wykazuje zatem 25% czasu poświęconego na realizację projektu (10 h z sumarycznej liczby 40 h przepracowanych w ciągu tygodnia).
(B)kierownik projektu jest zatrudniony na pełny etat (40 h tygodniowo), projekt realizuje poza swoimi obowiązkami zawodowymi, przez 2 h dziennie – wykazuje zatem 20% czasu poświęconego na realizację projektu (10 h z sumarycznej liczby 50 h przepracowanych w ciągu tygodnia).
Suma czasu, który poświęca dana osoba na obecnie realizowane oraz zgłaszane do finansowania projekty oraz inne obowiązki zawodowe nie może przekraczać 100%. Nie należy interpretować powyższego kryterium w odniesieniu do czasu trwania projektu (np. udział w projekcie przez cały czas jego trwania lub w określonej jego części) ani w odniesieniu do zaangażowania poszczególnych osób w zespole (np. kierownik 50%, dwoje wykonawców po 25%).

Czy można zgłosić ten sam projekt jednocześnie do różnych typów konkursów lub różnych paneli tematycznych?

Nie. Składanie kilku wniosków do jednego lub różnych paneli NCN przez tego samego badacza lub ten sam zespół badawczy jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy wnioski nie są tożsame merytorycznie i nie zawierają tych samych zadań badawczych.

Czy można zgłosić ten sam projekt do różnych edycji konkursu?

Złożenie wniosku obejmującego zadania badawcze pokrywające się z zadaniami badawczymi wymienionymi we wniosku złożonym we wcześniejszej edycji konkursu, jest dopuszczalne jeżeli na dzień złożenia wniosku decyzja odmawiająca przyznania środków wnioskowanych we wcześniejszej edycji konkursu jest ostateczna. Oznacza to, że wniosek który jest w trakcie oceny w trwającym obecnie konkursie albo postępowaniu odwoławczym nie może być składany ponownie w obecnej edycji konkursu. Wielokrotne finansowanie tych samych zadań badawczych jest niedopuszczalne (także w przypadku zbieżności zadań w projektach już finansowanych przez NCN lub z innych źródeł i aktualnie zgłaszanych do oceny).

Jakie są warunki przekazania środków finansowych osobom fizycznym?

W przypadku skierowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego przez osobę fizyczną Dyrektor wydaje promesę finansowania. Warunkiem zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu jest zatrudnienie tej osoby przez podmiot, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Środki finansowe są przyznawane podmiotowi zatrudniającemu tę osobę.

Czy w każdym typie konkursu można się starać o aparaturę naukowo-badawczą?

Zakupu aparatury nie dopuszcza się wyłącznie w konkursie ‘HARMONIA’ – na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.

Jaki jest limit kosztów aparatury, której zakup planowany jest we wnioskach o finansowanie projektów badawczych?

W ramach finansowania projektów badawczych, w oparciu o przepisy ustaw o Narodowym Centrum Nauki i o zasadach finansowania nauki, nie jest możliwe kwalifikowanie do finansowania przez NCN projektów badawczych przewidujących zakup dużej infrastruktury badawczej. Definicja dużej infrastruktury zawarta jest w art. 2 pkt. 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Kryterium decydującym o kwalifikacji aparatury jako dużej infrastruktury stanowi wartość pojedynczego aparatu przekraczająca odpowiednio 500 000 zł dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu oraz 150 000 zł dla grupy nauk humanistycznych i społecznych, o sztuce i twórczości artystycznej. Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 w związku z art. 15 pkt 6 ustawy o zasadach finansowania nauki podmiotem uprawnionym do finansowania dużej infrastruktury badawczej jest Minister właściwy do spraw nauki. Art. 20 i następne ustawy o zasadach finansowania nauki precyzują przesłanki pozwalające ubiegać się o finansowanie zakupu dużej infrastruktury w MNiSW. W związku z powyższym pozytywnie opiniowane mogą być wyłącznie projekty przewidujące zakup aparatury niezbędnej do ich realizacji, w przypadku których wartość żadnego z pojedynczych aparatów zaplanowanych do zakupu nie przekracza wartości granicznej dla dużej infrastruktury.

O jaką maksymalną kwotę finansowania można się ubiegać?

Maksymalna kwota finansowania jest ustanowiona jedynie w przypadku dwóch konkursów:

 • SONATA - na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora: maksymalna kwota wynosi 1 mln zł;
 • MAESTRO - na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe: budżet projektu musi mieścić się w przedziale 1-3 mln zł dla grupy Nauk o Życiu i grupy Nauk Ścisłych i Technicznych oraz od 500 tys. do 3 mln zł dla grupy Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce.

Czy Zespoły Ekspertów korygują kosztorysy projektów?

Nie. Kosztorys projektu przedstawiony we wniosku o finansowanie podlega rygorystycznej ocenie Zespołu Ekspertów i może być powodem niezakwalifikowania projektu do finansowania (ze względu na przeszacowanie lub niedoszacowanie). Projekty zakwalifikowane do finansowania są finansowane w całości wnioskowanej kwoty. Nie przewiduje się więc jakiejkolwiek korekty przedłożonego przez wnioskodawcę kosztorysu.

Czy istnieją wskazania lub ograniczenia dotyczące wysokości (lub udziału procentowego) nakładów finansowych dla określonych typów kosztów (koszty pośrednie, wynagrodzenia, itp.)?

Koszty pośrednie w projekcie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu. Dla pozostałych typów kosztów nie ma ustalonych wskazań, wnioskodawca przedstawia własną propozycję kosztorysu uwzględniającą wszystkie planowane koszty. Kosztorys podlega ocenie Zespołu Ekspertów, dlatego istotne jest rzetelne i przekonujące uzasadnienie każdej z pozycji kosztorysu.

Jaki jest dopuszczalny okres realizacji projektu?

 • Konkurs OPUS - na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów: maksymalnie 36 miesięcy;
 • Konkurs PRELUDIUM - na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora: maksymalnie 36 miesięcy;
 • Konkurs HARMONIA - na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej: maksymalnie 36 miesięcy;
 • Konkurs SONATA - na finansowanie projektów badawczych mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora: minimalnie 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia finansowania o dalszy okres, nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłużenia jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów.
 • Konkurs MAESTRO - dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe: minimalnie 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy, w oparciu o pozytywną opinię Zespołu Ekspertów.

Czy istnieje ograniczenie wiekowe dla osób ubiegających się o finansowanie projektu badawczego?

Nie.

Ilu wykonawców może uczestniczyć w projekcie?

 • Konkurs OPUS - na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów: w projekcie uczestniczy kierownik projektu, maksymalnie dwóch głównych wykonawców oraz pozostali wykonawcy;
 • Konkurs SONATA - na finansowanie projektów badawczych mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora: w projekcie uczestniczy kierownik projektu oraz pozostali wykonawcy. W przypadku, gdy projekt ma na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, wśród wykonawców może być co najwyżej jeden samodzielny pracownik naukowy (ze stopniem co najmniej dr hab.), ale wyłącznie jako współpracownik spoza jednostki zatrudniającej kierownika projektu (przez którą należy rozumieć podmiot określony w art. 10 ust. 1-8 oraz 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki). W przypadku, gdy projekt ma na celu stworzenie nowego zespołu naukowego, wśród wykonawców nie może być samodzielnych pracowników naukowych;
 • Konkurs PRELUDIUM - na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora: w projekcie uczestniczy kierownik projektu, opiekun naukowy/promotor oraz (opcjonalnie) jeden wykonawca;
 • Konkurs HARMONIA - na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej: ze strony polskiej w projekcie uczestniczy kierownik projektu oraz dowolna liczba wykonawców;
 • Konkurs MAESTRO - dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe: w projekcie uczestniczy kierownik projektu oraz dowolna liczba wykonawców.

Kto powinien wypełnić ankietę dorobku naukowego?

 • OPUS - na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów: szczegółową ankietę wypełniają (indywidualnie) 3 osoby: kierownik projektu oraz dwóch głównych wykonawców projektu;
 • SONATA3- na finansowanie projektów badawczych mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora: szczegółową ankietę wypełnia wyłącznie kierownik;
 • PRELUDIUM - na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora: szczegółową ankietę wypełniają (indywidualnie) 2 osoby: kierownik projektu oraz opiekun naukowy lub promotor. Informacje dotyczące dorobku publikacyjnego podaje tylko promotor/opiekun, kierownik projektu (osoba bez stopnia doktora) podaje listę publikacji w części "Przebieg pracy naukowej".
 • HARMONIA - na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej:
  • projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej z partnerem z zagranicznej instytucji naukowej lub w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej: ankietę wypełnia kierownik (strona polska) oraz partner z zagranicznej instytucji naukowej ;
  • projekty realizowane w ramach współpracy wielostronnej np. COST: ankietę wypełnia kierownik (strona polska);
  • projekty realizowane przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych: ankietę wypełnia kierownik (strona polska).
 • MAESTRO - dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe: ankietę wypełnia kierownik projektu.

Czy sformułowanie określające dorobek naukowy wnioskodawcy "prace opublikowane w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku" wyklucza publikacje z roku 2011?

Nie. Powyższy zapis formalnie nie dyskwalifikuje prac opublikowanych w roku 2011. Wnioskodawcy powinni wybrać 10 reprezentatywnych publikacji z okresu od roku 2006 do momentu złożenia wniosku (czyli brać pod uwagę 5 ostatnich pełnych lat kalendarzowych oraz rok bieżący).

Czy są określone wytyczne dotyczące zalecanych źródeł informacji o dorobku wnioskodawcy (liczbie cytowań i indeksie Hirscha)?

Spośród dostępnych źródeł bibliometrycznych, dla paneli ST i NZ należy podawać dane wg Web of Science (Thomson Reuters). Dla paneli HS Web of Science jest źródłem preferowanym, jeśli natomiast wnioskodawca korzysta z innego źródła, powinien je wyraźnie wskazać. Wartości Impact Factor czasopism należy podawać za Journal Citation Reports (Thomson Reuters).

Czy określając łączną liczbę cytowań i indeks H należy w kalkulacjach uwzględniać autocytowania?

Należy podać całkowitą liczbę cytowań bez autocytowań.

Jak przedstawić informację o dorobku naukowym w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (panele HS)?

Kryteria oceny dorobku naukowego sprecyzowane w uchwałach są jednolite dla każdej dyscypliny. Wszystkie złożone wnioski będą oceniane w grupie wniosków z dziedzin pokrewnych. Przy opisie dorobku naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce zalecane jest korzystanie z list ERIH oraz ujednoliconego wykazu czasopism naukowych, dostępnego na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Które sekcje wniosku w systemie OSF należy wypełnić w dwóch językach (polskim i angielskim), a które w jednym z języków?

W przypadku konkursów:

 • OPUS - na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM - na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA - na finansowanie projektów mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
 • HARMONIA - na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej:

sekcje wypełniane po polsku i angielsku to: tytuł projektu, słowa kluczowe, streszczenie, ankieta/ankiety członków zespołu badawczego (w tym: charakter udziału, przebieg pracy naukowej, dorobek naukowy, projekty badawcze, doświadczenie naukowe, wyróżnienia itd.), opis zadań badawczych w harmonogramie, opis zakupów i innych kosztów projektu w kosztorysie, informacja o zakresie zaangażowania jednostki wspierającej grantobiorcę w realizacji projektu badawczego (TYLKO W PRZYPADKU wniosku składanego w konkursie SONATA).

Sekcje wypełniane tylko po polsku to:

 • 15-stronicowy opis projektu (w tym: cel naukowy projektu, znaczenie, stan wiedzy, koncepcja i plan badań, metodyka, efekt) dla Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce;
 • 3-stronicowy skrócony opis projektu dla Nauk Ścisłych i Technicznych oraz Nauk o Życiu.

Sekcje wypełniane tylko po angielsku to:

 • 15-stronicowy opis projektu (w tym: cel naukowy projektu, znaczenie, stan wiedzy, koncepcja i plan badań, metodyka, efekt) dla Nauk Ścisłych i Technicznych oraz Nauk o Życiu,
 • 3-stronicowy skrócony opis projektu dla Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce.

W przypadku konkursu MAESTRO dla doświadczonych naukowców: szczegółowy opis projektu badawczego należy przygotować dla paneli HS w języku polskim i angielskim, natomiast dla paneli ST i NZ wyłącznie w języku angielskim. Każda wersja językowa opisu nie powinna przekraczać objętości 15 stron maszynopisu.

Czy są wymogi formalne dotyczące formatowania opisów (skróconych i szczegółowych) projektu badawczego?

W przypadku konkursów ‘HARMONIA’ i ‘MAESTRO’ opisy należy sformatować według następujących wytycznych: rozmiar strony - A4, typ czcionki - Times New Roman, wielkość czcionki przynajmniej 11 pkt (preferowana 11-12), interlinia - pojedyncza, marginesy – boczne 2 cm, dolne 1.5 cm. Dla pozostałych typów konkursów zalecany jest standardowy format tekstu, opisany powyżej. Po wydrukowaniu wniosku tekst musi być czytelny. Dopuszczalna liczba stron obejmuje opis projektu wraz z literaturą. Prosimy o konsekwentne stosowanie się do limitów objętości tekstu podanych dla każdej sekcji wniosku. Przy tworzeniu plików, które mają być przesłane do systemu, należy dołożyć staranności w zachowaniu wymaganej struktury prezentowanych informacji (właściwa kolejność sekcji, wypełnienie wszystkich niezbędnych informacji, zachowanie odpowiedniej objętości tekstu dla każdej z sekcji).

Kiedy należy dostarczyć zgody lokalnych komisji etycznych, bioetycznych i inne?

W przypadku wniosków o finansowanie projektów badawczych związanych z:

 1. koniecznością wykonania doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka;
 2. koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach;
 3. prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną;
 4. prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie modyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów,

składanych w konkursach: HARMONIA i MAESTRO wnioskodawca przedstawia kopię zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o organizmach genetycznie modyfikowanych wraz z wnioskiem.

W przypadku konkursów, do których nabór wniosków trwa do 22 grudnia 2011 r. wnioskodawcy przedkładają odpowiednie zgody wraz z projektem umowy.

Konkurs PRELUDIUM

Kto jest uprawniony do składania wniosków w konkursie PRELUDIUM?

Wnioski w konkursie mogą składać osoby, które nie posiadają stopnia naukowego doktora w dniu zamknięcia naboru wniosków w konkursie.

Czy w przypadku składania wniosku przez doktoranta, temat projektu musi być zgodny z tematem pracy doktorskiej?

Nie.

Czy warunkiem uzyskania finansowania jest otwarcie przewodu doktorskiego?

Nie.

Czy warunkiem rozliczenia projektu jest przedstawienie rozprawy doktorskiej lub jej recenzji?

Nie.

Czy można korzystać z finansowania, jeśli w trakcie trwania projektu kierownik projektu obronił pracę doktorską i uzyskał stopień doktora?

Tak.

Konkurs 'SONATA'

Kto jest uprawniony do składania wniosków w konkursie SONATA?

Wnioski w konkursie mogą składać osoby, które posiadają stopień naukowy doktora w dniu zamknięcia naboru wniosków konkursie, a jednocześnie uzyskały stopnie naukowe doktora nie wcześniej niż 5 lat przez rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Kogo obejmuje określenie: osoba, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o finansowanie uzyskała stopień naukowy doktora?

Na przykładzie konkursu ogłoszonego 15 września 2011: określenie to obejmuje osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w latach kalendarzowych 2006-2010 oraz 2011. W tym przypadku wszystkie osoby, których stopień doktora został nadany po dniu 31 grudnia 2005, mogą aplikować w konkursie. W przypadku osób, które po otrzymaniu stopnia doktora korzystały, na przykład, z półrocznego urlopu macierzyńskiego dniem tym będzie 30 czerwca 2005.

Czy oświadczenie jednostki wspierającej kierownika projektu o zakresie zaangażowania w realizację projektu powinno być podpisane na poziomie uczelni, wydziału, zakładu czy katedry?

Załączane oświadczenie powinno być podpisane na poziomie jednostki (podmiot, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki), ale powinno opisywać faktycznie zaangażowanie zakładu, w którym będą prowadzone badania.

Konkurs MAESTRO

Jakie projekty mogą być zgłaszane do konkursu?

Zgodnie z pkt. 1.3. uchwały nr 56/2011 Rady Narodowego Centrum Nauki z dnia 8 grudnia 2011 roku precyzującej formalne wymogi dotyczące wnioskodawcy przez doświadczonego naukowca należy rozumieć osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:

 1. opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych,
 2. kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
 3. spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  • była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
  • publikowała co najmniej jedną monografię,
  • wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
  • zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
  • jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych,
  • organizacji naukowych lub akademii,
  • ma inne istotne osiągnięcia w nauce,

a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki - osobę, która jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

Jakie badania mogą być finansowane w ramach konkursu MAESTRO?

Konkurs MAESTRO jest przeznaczony na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Badania objęte projektem muszą mieć charakter badań podstawowych w rozumieniu art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 615 z późn. zm.).

Czy warunkiem przystąpienia do konkursu MAESTRO jest posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego?

Nie, należy posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, habilitacja nie jest warunkiem koniecznym.

Czy istnieją ograniczenia co do wieku wnioskodawców?

Nie.

Czy osoba będąca kierownikiem lub wykonawcą w grancie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki może składać wniosek w konkursie MAESTRO?

Tak, pod warunkiem, że przewidziane w obu projektach zadania badawcze nie pokrywają się.

Jaki powinien być czas trwania projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MAESTRO?

Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może przekraczać 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłużenia finansowania jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów.

O jaką kwotę finansowania można wnioskować w konkursie MAESTRO?

 • W dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS) wnioskowana kwota nie może być niższa niż 500 tys. zł. i nie może przekraczać 3 mln zł.
 • W dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) oraz dziale Nauk o Życiu (NZ) wnioskowana kwota nie może być niższa niż 1 mln zł. i nie może przekraczać 3 mln zł.

Czy w ramach konkursu można wnioskować o zakup aparatury naukowo-badawczej?

Tak, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio: 500 000 zł dla grupy Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) oraz dla grupy Nauk o Życiu (NZ) i 150 000 zł w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).

W jakim języku powinien być sporządzony szczegółowy opis projektu badawczego?

 • W dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) oraz Nauk o Życiu (NZ) szczegółowy opis projektu (do 15 stron standardowego* maszynopisu) należy sporządzić w języku angielskim.
 • W dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS) należy dołączyć szczegółowy opis projektu zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Każda wersja językowa winna liczyć do 15 stron standardowego* maszynopisu.

*Opisy należy sformatować według następujących wytycznych: rozmiar strony – A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki przynajmniej 11 pkt (preferowana 11-12), interlinia – pojedyncza, marginesy – boczne 2 cm, dolne 1,5 cm. Prosimy o konsekwentne stosowanie się do limitów objętości tekstu podanych dla każdej sekcji wniosku. Przy tworzeniu plików, które mają być przesłane do systemu, należy dołożyć staranności w zachowaniu wymaganej struktury prezentowanych informacji (właściwa kolejność sekcji, wypełnienie wszystkich niezbędnych informacji, zachowanie odpowiedniej objętości tekstu dla każdej z sekcji).

Konkurs HARMONIA

Jakie projekty mogą być zgłaszane do konkursu?

W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane:

 1. w ramach współpracy międzynarodowej z partnerem z zagranicznej instytucji naukowej;
 2. w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej;
 3. przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Jakie dokumenty należy przedstawić wraz z wnioskiem?

 • W przypadku projektu badawczego realizowanego w ramach współpracy międzynarodowej z partnerem z zagranicznej instytucji naukowej, do wniosku należy dołączyć dokument określający ramy współpracy między partnerami instytucjonalnymi w zakresie realizacji projektu badawczego (załącznik do formularza);
 • W przypadku projektu badawczego realizowanego w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający udział w programie lub inicjatywie międzynarodowej;
 • W przypadku projektu badawczego realizowanego przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający możliwość wykorzystania tych urządzeń.

Czy jednostki zrzeszone w COST są uprawnione do ubiegania się o finansowanie w ramach konkursu ‘HARMONIA’?

Tak. Program COST (Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych) to multilateralna współpraca naukowo–techniczna, w ramach której można wystąpić o finansowanie z powyższego źródła.

Finansowanie staży podoktorskich

Kto może składać wnioski o finansowanie stażu podoktorskiego?

Jak wynika z art. 28 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010, nr 96, poz. 617 z późn. zm.), w ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski osób, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o finansowanie stażu uzyskały stopień naukowy doktora (do tego okresu nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy). Wnioski mogą składać również osoby, w przypadku których stan zaawansowania rozprawy doktorskiej pozwala na uzyskanie stopnia naukowego doktora do dnia 30 czerwca 2012 r. Do konkursu kwalifikowane są tylko te wnioski, w których jednostka naukowa będąca miejscem planowanego stażu, spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • nie jest jednostką, w której wnioskodawca ukończył lub odbywa studia doktoranckie;
 • nie była miejscem zatrudnienia wnioskodawcy dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 4 lat;
 • nie jest zlokalizowana w województwie, w którym wnioskodawca jest zatrudniony;
 • nie jest zlokalizowana w województwie, w którym znajduje się ośrodek akademicki, w którym wnioskodawca uzyskał stopień naukowy doktora;
 • nie jest zlokalizowana w ośrodku akademickim, w którym pracuje promotor rozprawy doktorskiej wnioskodawcy.

Jaki jest zakładany czas trwania stażu podoktorskiego?

Staż powinien trwać co najmniej 12 miesięcy i nie przekraczać 36 miesięcy.

Czy osoba realizująca staż finansowany przez NCN może występować w roli kierownika projektu składanego do NCN?

Wnioskodawca nie może wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w konkursach przeprowadzanych przez NCN wcześniej niż w okresie ostatnich 9 miesięcy realizacji stażu podoktorskiego. Oznacza to, że po rozpoczęciu rocznego stażu (minimalny zakładany czas trwania stażu) stażysta nie może wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektu przez pierwsze 3 miesiące jego trwania. W przypadku dłuższych staży możliwość wystąpienia z wnioskiem o finansowanie dopuszczana jest dopiero w 9 ostatnich miesiącach trwania stażu.

Jakie warunki musi spełniać osoba ubiegająca się o staż podoktorski?

W konkursach na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora mogą brać udział osoby, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o finansowanie uzyskały stopień naukowy doktora; do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy. W ramach konkursu rozpatrywane będą zatem wnioski osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w roku złożenia wniosku o finansowanie stażu (przed 15 marca 2012) lub do 5 lat kalendarzowych wcześniej (w latach 2007-2011). Do wniosku o finansowanie należy dołączyć kopię dyplomu lub potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora.

Wnioski mogą składać również osoby nie posiadające w chwili złożenia wniosku stopnia naukowego doktora, o ile stan zaawansowania rozprawy doktorskiej pozwala na uzyskanie przez nie stopnia doktora do dnia 30 czerwca 2012 r. (przy czym przez ‘uzyskanie stopnia’ rozumie się oficjalne jego zatwierdzenie). W takim przypadku wraz z wnioskiem należy przedstawić: (a) oświadczenie promotora lub zaświadczenie wydane przez jednostkę o przewidywanym terminie obrony wnioskodawcy; (b) aktualną wersję rozprawy doktorskiej, w formie załącznika elektronicznego. Warunkiem przyznania środków na finansowanie stażu jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki.

Jakie warunki musi spełniać jednostka, w której kandydat będzie odbywał staż podoktorski?

Należy pamiętać, że zasadniczym celem odbycia stażu podoktorskiego jest przeniesienie się stażysty do nowej, odpowiednio odległej, jednostki naukowej. Wnioskodawca powinien wyjaśnić dlaczego przenosi się do nowej jednostki i uzasadnić jej wybór, a przedstawiając planowane badania powinien uwypuklić korzyści wynikające ze zmiany miejsca prowadzenia badań naukowych.

Staże podoktorskie można odbywać w prowadzących w sposób ciągły badania naukowe:

 • podstawowych jednostkach organizacyjnych uczelni w rozumieniu statutów uczelni;
 • jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 z późn. zm.);
 • instytutach badawczych;
 • międzynarodowych instytucjach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach niniejszego konkursu nie będą finansowane staże odbywane u przedsiębiorcy.

Do konkursu kwalifikowane są tylko te wnioski, w których jednostka naukowa będąca miejscem planowanego stażu, spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • nie jest jednostką, w której wnioskodawca ukończył lub odbywa studia doktoranckie;
 • nie była miejscem zatrudnienia wnioskodawcy dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 4 lat;
 • nie jest zlokalizowana w województwie, w którym wnioskodawca jest zatrudniony;
 • nie jest zlokalizowana w województwie, w którym znajduje się ośrodek akademicki, w którym wnioskodawca uzyskał stopień naukowy doktora;
 • nie jest zlokalizowana w ośrodku akademickim, w którym pracuje promotor rozprawy doktorskiej wnioskodawcy.

Jak należy interpretować ‘miejsce zatrudnienia’ w następującym zapisie: „Do konkursu kwalifikowane są tylko te wnioski, w których jednostka naukowa będąca miejscem planowanego stażu (…) nie była miejscem zatrudnienia wnioskodawcy dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 4 lat”?

Przez miejsce zatrudnienia należy rozumieć miejsce, w którym wnioskodawca był zatrudniony w sposób ciągły przez przynajmniej 12 miesięcy (umowa o pracę). Ze względu na fakt, że naczelnym celem stażu jest przeniesienie stażysty do nowego środowiska naukowego, preferowani są kandydaci uprzednio nie związani z jednostką stażową umowami cywilno-prawnymi.

Jak należy interpretować określenie ‘zatrudniony’ w następującym zapisie: „Do konkursu kwalifikowane są tylko te wnioski, w których jednostka naukowa będąca miejscem planowanego stażu (…) nie jest zlokalizowana w województwie, w którym wnioskodawca jest zatrudniony”?

Pod uwagę należy brać każdą umowę o pracę. Ze względu na fakt, że naczelnym celem stażu jest przeniesienie stażysty do nowego środowiska naukowego, preferowani są kandydaci nie związani z jednostką stażową umowami cywilno-prawnymi.

Jak należy interpretować ‘ośrodek akademicki’ w następującym zapisie: „Do konkursu kwalifikowane są tylko te wnioski, w których jednostka naukowa będąca miejscem planowanego stażu (…) nie jest zlokalizowana w ośrodku akademickim, w którym pracuje promotor rozprawy doktorskiej wnioskodawcy”?

Ośrodek akademicki należy interpretować jako miasto, nie jako jednostkę naukową.

Czy podczas stażu można pozostać zatrudnionym w uczelni, w której uzyskało się doktorat lub w dotychczasowym miejscu pracy (np. w niepełnym wymiarze czasu pracy lub jako drugim miejscu zatrudnienia)?

Naczelnym założeniem stażu jest mobilność naukowca, przez którą należy rozumieć przeniesienie się do nowego, odpowiednio odległego, ośrodka akademickiego. Jest oczywiste, że podjęcie pracy w nowej jednostce wiąże się z koniecznością zawieszenia dotychczasowego zatrudnienia na czas stażu lub rezygnacji z dotychczasowego zatrudnienia. Wnioskodawca powinien jasno zadeklarować intencję spełnienia tego kryterium, która podlegać będzie ocenie Zespołu Ekspertów.

Czy można odbyć staż podoktorski w dwóch jednostkach naukowych?

Nie, staż powinien być realizowany w jednej jednostce.

Jaki jest zakładany czas trwania stażu podoktorskiego?

Staż powinien trwać co najmniej 12 miesięcy i nie może przekraczać 36 miesięcy.

Co należy rozumieć przez ‘oświadczenie jednostki’ w następującym zapisie: „Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania opiekuna naukowego w jednostce naukowej, w której planuje realizować staż, oraz do przedstawienia oświadczenia tej jednostki o wyrażeniu zgody na odbycie w niej przez wnioskodawcę stażu podoktorskiego”?

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbycie stażu podoktorskiego w danej jednostce naukowej musi zostać podpisane przez osobę lub osoby reprezentujące jednostkę, w której będzie realizowany staż. Wzór oświadczenia określony jest w Załączniku nr 2 do Uchwały Rady NCN nr 58/2011 z dn. 8 grudnia 2011 r., określającym zakres danych wymaganych we wniosku o finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Czy odbycie stażu podoktorskiego oznacza, że powinno się być zatrudnionym na cały etat w jednostce, w której jest realizowany staż?

Tak, wnioskodawca ma zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce naukowej wskazanej jako miejsce odbycia stażu.

Czy zatrudnienie podczas stażu obejmuje tylko pracę badawczą czy należy również prowadzić zajęcia dydaktyczne?

Należy pamiętać, że staż po uzyskaniu stopnia naukowego doktora jest formą finansowania badań podstawowych i środki przekazywane przez NCN przeznaczone są wyłącznie na ich realizację.

Czy osoba realizująca staż finansowany przez NCN może ubiegać się o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN?

Wnioskodawca nie może wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w konkursach przeprowadzanych przez NCN wcześniej niż w okresie ostatnich 9 miesięcy realizacji stażu podoktorskiego. Oznacza to, że po rozpoczęciu rocznego stażu (minimalny zakładany czas trwania stażu) stażysta nie może wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektu przez pierwsze 3 miesiące jego trwania. W przypadku dłuższych staży możliwość wystąpienia z wnioskiem o finansowanie dopuszczana jest dopiero w 9 ostatnich miesiącach trwania stażu (np. dla staży 24-miesięcznych – po 15 miesiącach stażu, dla staży 36-miesięcznych – po 27 miesiącach stażu).

Czy osoba realizująca projekt badawczy finansowany przez NCN może ubiegać się o staż podoktorski?

Należy zwrócić uwagę, że sytuacja, w której osoba odbywająca staż, będzie jednocześnie kierownikiem projektu finansowanego przez NCN może mieć miejsce zupełnie wyjątkowo ze względu na założenie konkursu tj. mobilność naukowca. W celu odbycia stażu stażysta musi przenieść się do nowej, odpowiednio odległej, jednostki naukowej. Z zasady, kierowanie projektem wymaga obecności i osobistego udziału w pracach badawczych w jednostce, która otrzymała środki na realizację projektu. Nie można zakładać, że kierownik projektu może jednostronnie zrezygnować z projektu, do którego realizacji zobowiązał się podpisując odpowiednią umowę (zmiana kierownika w projekcie wymaga zgody Dyrektora NCN na podpisanie aneksu do umowy). Kierownik projektu finansowanego przez NCN nie jest także uprawniony do samodzielnej zmiany miejsca realizacji projektu (zmiana taka wymaga opinii jednostki realizującej projekt oraz jednostki przejmującej projekt, a przede wszystkim zgody Dyrektora NCN na podpisanie aneksu). Dyrektor NCN informuje, że w jego ocenie chęć odbywania stażu w innej jednostce nie jest wystarczającym uzasadnieniem dla zmiany miejsca realizacji projektu lub przekazania kierowania projektem innej osobie.

Czy osoba aplikująca o projekt badawczy w aktualnie podlegających ocenie konkursach NCN może ubiegać się o staż podoktorski?

Zwracamy uwagę, że nie jest możliwe jednoczesne realizowanie stażu i projektu badawczego w dwóch różnych ośrodkach naukowych. Z założenia, uzyskane przez stażystę środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenia mają pokrywać całość jego zaangażowania w pracę naukową. Kosztorysy projektów i staży będą podlegać analizie Zespołów Ekspertów. Przypominamy o zakazie finansowania tych samych badań z różnych źródeł.

„W ramach finansowania stażu podoktorskiego jednostka naukowa może otrzymać środki na wykonywanie przez wnioskodawcę badań naukowych (…)”. Jakie są warunki otrzymania tych środków?

Środki mogą być przyznane wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskodawca nie jest kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Czy wnioskodawca na dzień złożenia wniosku może być zatrudniony w jednostce naukowej lub poza nią?

W momencie składania wniosku wnioskodawca może, choć nie musi, być zatrudniony w jednostce naukowej lub poza nią. Nie może to być jednostka, w której stażysta planuje odbyć staż.

Czy wnioskodawca na dzień złożenia wniosku może nie być nigdzie zatrudniony?

Tak, w momencie składania wniosku wnioskodawca może nie być nigdzie zatrudniony (być osobą bezrobotną).

Jakie wymogi powinny spełniać listy referencyjne przedstawiane wraz z wnioskiem o finansowanie stażu?

Nie istnieją formalne wymogi dotyczące formy ani treści listów referencyjnych. Ich celem jest uwiarygodnienie kandydata. Listy referencyjne (osoba referenta, jej związek z kandydatem, rekomendacja itp.) będą podlegać analizie Zespołu Ekspertów. Akceptowalne są listy referencyjne w języku polskim lub angielskim. Nie jest konieczne przedłożenie oryginału listu (wystarczy kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Jak należy przedstawić badania naukowe, które będą realizowane podczas stażu?

Wnioskodawca wraz z wnioskiem o finansowanie stażu przedstawia opis planowanych badań naukowych, które będą realizowane podczas stażu. Przy ocenie wniosku przez Zespoły Ekspertów będą uwzględniane: wartość naukowa planowanych badań, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu odbycia stażu na rozwój kariery naukowej wnioskodawcy oraz zasadność odbycia stażu, w tym trafność wyboru jednostki naukowej. Ocenie będą podlegać także zgodność długości trwania stażu z planowanym harmonogramem badań naukowych. Prosimy również o przedstawienie i uzasadnienie kosztów planowanych do sfinansowania ze środków na wykonywanie badań naukowych, o ile wnioskodawca się o nie ubiega.

Czy możliwy jest zakup aparatury ze środków przyznanych na finansowanie stażu?

Nie, możliwy jest wyłącznie zakup książek, odczynników i materiałów, drobnego sprzętu komputerowego, laboratoryjnego i biurowego oraz sfinansowanie kosztów usług obcych.

W jaki sposób przekazywane są środki finansowe na realizację stażu?

Środki finansowe przekazywane są jednostce naukowej, będącej miejscem odbywania stażu, na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora NCN z jednostką naukową.

Czy po zakończeniu stażu należy uzyskać habilitację?

Nie ma takiego obowiązku.

Jak oceniany i rozliczany będzie efekt pracy naukowej w ramach stażu?

Podczas oceny i rozliczenia efektów pracy pod uwagę będą brane m.in. publikacje wnioskodawcy: prace opublikowane i złożone do druku. Co istotne, publikowanie wyników realizowanych badań leży w interesie wnioskodawcy, gdyż kryterium publikowalności będzie oceniane przy aplikowaniu o kolejne projekty finansowane przez NCN.

Inne

Jak dokonywać zwrotu środków finansowych do NCN?

  Zwrotu środków należy dokonywać odpowiednio na rachunki:
 • wydatków Narodowego Centrum Nauki: na rachunek o numerze 45 1130 1150 0012 1243 1420 0002 (dotyczy środków przekazanych w bieżącym roku),
 • dochodów Narodowego Centrum Nauki: na rachunek o numerze 88 1130 1150 0012 1243 1420 0004 (dotyczy środków przekazanych w latach ubiegłych),
 • dochodów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: na rachunek o numerze 50 1010 1010 0032 5822 3100 0000 (dotyczy projektów zakończonych do dnia 31.12.2010 r.)