Raport roczny – wykaz publikacji


Powrót do sekcji Jak prawidłowo sporządzić raport z realizacji projektu badawczego, stażu lub stypendium finansowanego ze środków NCN?

 1. Jakie publikacje należy wykazywać w raporcie?

  W raporcie należy wykazywać publikacje stanowiące efekt projektu. Możliwe jest wykazanie publikacji w podziale na:

  • publikacje w czasopismach,
  • publikacje książkowe/ rozdziały w publikacjach książkowych,
  • teksty w publikacjach pokonferencyjnych.

  Jako „teksty w publikacjach pokonferencyjnych” należy załączyć teksty publikacji o ile zawierają informacje o finansowaniu przez NCN. Informacje o konferencjach, streszczeniach, posterach i inne materiały konferencyjne należy zamieścić w sekcji: „Upowszechnianie wyników - rezultaty projektu badawczego.”

  W raporcie należy wykazać wyłącznie publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu/stażu podoktorskiego i zawierają odwołanie z podaniem:

  • numeru rejestracyjnego lub numeru decyzji lub numeru umowy, projektu/stażu podoktorskiego;
  • pełnej nazwy agencji przyznającej środki na finansowanie projektu/stażu podoktorskiego.

  Prosimy o nie stosowanie skrótów nazwy instytucji finansującej. Zalecamy podanie nazwy agencji w języku polskim lub angielskim (National Science Centre) lub odpowiednika odwołania w języku obcym.

Przykład: „Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2011/01/B/NZ1/00001 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki”.

Publikacji nie zawierających wzmianki wymaganej umową nie należy wykazywać, ponieważ nie mogą być brane pod uwagę w ocenie raportu z realizacji projektu/ stażu podoktorskiego. Publikacja może być wykazana w raporcie w przypadku dokonania erraty lub corrigendum wprowadzających odpowiedni zapis do treści publikacji.

 1. Jak w systemie OSF dołączyć do raportu publikacje?

  Publikacje prezentujące wyniki realizowanego projektu badawczego należy zamieścić używając przycisku „Dodaj” i wypełniając dane dotyczące publikacji. Publikację załącza się do raportu w postaci pliku PDF (zalecane).

  Publikację można również dodać poprzez podanie linku (w przypadku publikacji elektronicznych dostępnych online), który będzie odnośnikiem do trwałego miejsca zdeponowania pełnej wersji publikacji i zapewni do niej bezpośredni dostęp podczas weryfikacji i oceny raportu oraz podczas oceny kolejnych wniosków o finansowanie projektów badawczych/ stażu podoktorskiego składanych do NCN przez autora/autorów. Powinny to być przykładowo: strona internetowa wydawcy lub platforma publikacyjna, serwis abstraktowy/indeksujący (np. PubMed), strona internetowa uczelni/instytucji lub autora. Jednak ze względu na możliwy utrudniony dostęp do pełnych wersji publikacji zalecamy podanie PDF.

  Zalecamy podawanie linków w uniwersalnym formacie dostępnym dla publikacji posiadających numer DOI (Digital Object Identifier) – http://dx.doi.org/ <nr DOI>. Przykładowo dla artykułu o nr DOI 10.1007/s11107-011-0336-9, adres artykułu należy wskazać w formacie: http://dx.doi.org/10.1007/s11107-011-0336-9.

  Zwracamy uwagę, że opiekun projektu lub ekspert oceniający raport MUSI mieć dostęp do pełnej treści publikacji.

  W przypadku braku pewności, czy pełna wersja publikacji będzie dostępna pod wskazanym linkiem, sugerujemy załączenie pliku PDF.

 1. Jakie publikacje należy wykazywać w raporcie (złożone do recenzji/ przyjęte do druku/ opublikowane)?

  W raporcie rocznym można ująć publikację, jeżeli w momencie składania raportu posiada co najmniej status „złożona” do redakcji/recenzji (wyłącznie za potwierdzeniem redakcji). Przede wszystkim należy wykazać prace „przyjęte” do druku (wyłącznie za potwierdzeniem redakcji) oraz „opublikowane”. Nie należy wykazywać prac „w przygotowaniu”. Status poszczególnych publikacji wybiera się z listy rozwijanej i będzie go można zmienić w kolejnym raporcie.

 2. Czy i w jakiej formie należy przesyłać do NCN potwierdzenie przyjęcia publikacji do druku?

  W przypadku zamieszczenia publikacji o statusie „przyjęta”, należy w systemie OSF dołączyć otrzymane z redakcji potwierdzenie przyjęcia publikacji poprzez dodanie go do pliku PDF obejmującego publikację.

 3. Jaką datę należy wprowadzić w formularzu raportu rocznego, wykazując i dołączając publikacje?

  Dla publikacji ze statusem „złożona” i „przyjęta” należy podać odpowiednio datę złożenia/ przyjęcia publikacji (rok), natomiast dla publikacji ze statusem „opublikowana” – rzeczywistą datę publikacji (rok).

  Dla każdej nowo dodanej publikacji, niezależnie od statusu należy podać datę złożenia publikacji do redakcji. Począwszy od konkursów SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9, HARMONIA 9, OPUS 14, PRELUDIUM 14, SONATINA 2 data złożenia nie może być datą wcześniejszą od terminu uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu finansowania. We wcześniejszych konkursach data złożenia publikacji do redakcji nie może być datą wcześniejszą od daty zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.

 4. Czy istnieje możliwość aktualizacji danych publikacji wykazanej w poprzednich raportach?

  Tak, możliwość aktualizacji publikacji istnieje w kolejnym składanym raporcie. W przypadku konieczności zmiany istotnych danych należy zgłosić taką potrzebę (telefonicznie, mailowo, pisemnie) do opiekuna projektu w NCN, który odblokuje do edycji rekord z danymi.

 5. Jak wypełnić pola z danymi bibliograficznymi publikacji, jeśli któreś z nich nie dotyczy danej publikacji np. tom?

  Należy wpisać „nie dotyczy”.

 6. W jaki sposób wypełnić pole z danymi bibliograficznymi dotyczącymi Impact Factor w przypadku opublikowania pracy w czasopiśmie bez przyznanego wskaźnika Impact Factor?

  Należy wpisać „0”.

 7. Jaką wartość Impact Factor należy wykazać?

  Ze względu na fakt, że wartości IF za dany rok kalendarzowy publikowane są w Journal Citation Reports w roku kolejnym, sugerujemy wskazanie IF obowiązującego dla czasopisma w roku ukazania się publikacji lub wskaźnika pięcioletniego.

 8. W jaki sposób w przypadku projektów realizowanych w ramach konkursu PRELUDIUM kierownicy mogą wykazać i załączyć rozprawę doktorską?

  Narodowe Centrum Nauki nie wymaga załączania do raportu rocznego czy końcowego rozprawy doktorskiej. Rozprawa doktorska nie stanowi formy rozliczenia projektu realizowanego w ramach konkursu PRELUDIUM i nie jest brana pod uwagę przy ocenie jego realizacji.

  Natomiast, w przypadku chęci zamieszczenia informacji o rozprawie doktorskiej uwzględniającej uzyskane w projekcie rezultaty, informację należy wykazać w zakładce „Inne formy upowszechniania wyników” w sekcji „Upowszechnianie wyników – rezultaty projektu badawczego”.

 9. W jaki sposób wykazać w raporcie publikacje z otwartym dostępem (Open Access)?

  W przypadku projektów zakwalifikowanych do finansowania począwszy od konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9, SONATA 9, MAESTRO 7, HARMONIA 7, SONATA BIS 5 oraz projektów realizowanych w ramach dwustronnych i wielostronnych programów międzynarodowych od 17 edycji dla każdej publikacji wykazanej w raporcie jest konieczne wskazanie, czy zapewniono do niej otwarty dostęp. W przypadku zapewnienia otwartego dostępu, należy wskazać model dostępu (złoty/zielony) oraz koszty w zł poniesione ze środków projektu w związku z udostępnieniem publikacji w otwartym dostępie.

  Wskazówki odnośnie poprawnego raportowania znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-08-30-wskazowki-dot-raportowania....

 10. W jaki sposób wykazać w raporcie rozdziały wchodzące w skład pracy zbiorowej?

  W przypadku, gdy wszystkie rozdziały książki stanowią efekt realizacji projektu badawczego/ stażu podoktorskiego pracę zbiorową należy wykazać jednokrotnie.

  Jeżeli część rozdziałów książki stanowi efekt realizacji projektu, wówczas każdy z tych rozdziałów należy wykazać odrębnie w zakładce „Wykaz publikacji”.