Koszty w projektach NCN: aparatura naukowo-badawcza, urządzenia i oprogramowanie


Aparatura naukowo-badawcza to zestaw/zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych, która zgodnie z zasadami rachunkowości jednostki zaliczana jest do środków trwałych.

Aparatura nie może stanowić dużej infrastruktury badawczej, oznacza to, że wartość jednostkowa aparatu nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 000 zł w projektach z zakresu ST i NZ lub 150 000 zł w projektach z zakresu HS. Należy zwrócić uwagę na warunki poszczególnych konkursów regulujące kwestie związane z aparaturą:

  • w konkursie HARMONIA nie dopuszcza się zakupu aparatury,
  • w konkursie PRELUDIUM koszt zakupu aparatury nie może przekraczać 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu.

Ze środków projektu możliwy jest zakup lub wytworzenie aparatury, jednakże zakup aparatury nie może być głównym celem projektu. Planując zakup aparatury, należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy sprzęt nie jest dostępny w jednostce i jakie są ewentualne warunki oraz zasady jego wykorzystania. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do podawania szczegółowej specyfikacji kupowanego sprzętu, o ile nie jest to konieczne do oceny zasadności zakupu. Podanie zbyt precyzyjnych specyfikacji (np. wskazanie określonego producenta, konkretnego modelu aparatu) może wiązać się z koniecznością formalnej zmiany warunków realizacji projektu w sytuacji dostępności na rynku innych modeli spełniających wymogi wskazane we wniosku. Wartość aparatury może obejmować m.in.: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, instalacji/montażu, cła i podatku akcyzowego. Nie należy wskazywać zakupu aparatury jako osobnego zadania badawczego w planie badań.

Koszty ewentualnej naprawy aparatury niezbędnej do realizacji projektu jednostka może ponieść ze środków w kategorii „Inne koszty bezpośrednie” lub z „Kosztów pośrednich", natomiast koszty takie – jako niemożliwe do przewidzenia – nie powinny być wskazywane we wniosku. Koszty serwisu aparatury należy ująć w kategorii „Inne koszty bezpośrednie” jeżeli taki serwis można przewidzieć na etapie składania wniosku.

Urządzenia niespełniające definicji aparatury naukowo-badawczej, zaliczane do środków trwałych zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w jednostce, należy także ująć w tej kategorii.

Oprogramowanie planowane na potrzeby projektu, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w jednostce powinno być zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych. W systemie OSF wnioskodawca wprowadza oprogramowanie jako kolejną pozycję w zakładce dot. aparatury naukowo-badawczej.

Wartość aparatury naukowo-badawczej ustala się zgodnie z ustawą o rachunkowości i obejmuje ona m.in.: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, instalacji/montażu, cła i podatku akcyzowego oraz wartość oprogramowania, jeżeli jest traktowane jako część składowa aparatury.

Powrót do: koszty w projektach NCN – przewodnik dla wnioskodawców

 

Data ostatniej aktualizacji: 29 października 2015 r.