Koszty w projektach NCN: co należy wiedzieć lub sprawdzić przed rozpoczęciem wypełniania wniosku?


Aby mieć pewność, że projekt będzie mógł być realizowany w danej jednostce i będzie zgodny z obowiązującymi w niej wewnętrznymi przepisami, należy przed rozpoczęciem konstruowania kosztorysu skontaktować się z działem jednostki odpowiedzialnym za obsługę administracyjną i finansową projektów badawczych, poinformować o chęci składania wniosku o finansowanie i uzyskać informacje niezbędne przy tworzeniu wniosku, a zwłaszcza kosztorysu, m.in.:

  1. Dane jednostki: dane konieczne do wypełnienia formularza wniosku (np. adres, NIP, REGON, dane kierownika jednostki itd.);
  2. Pomoc publiczna: czy finansowanie projektu będzie stanowić dla jednostki pomoc publiczną?
  3. VAT: czy jednostka korzysta z możliwości odzyskania VAT?
  4. Warunki realizacji projektu: jakie warunki do realizacji projektu zapewni jednostka? Które koszty zostaną pokryte ze środków jednostki, a co należy sfinansować ze środków projektu? Jaka aparatura jest dostępna w jednostce i jakie są zasady korzystania z niej?
  5. Koszty pośrednie: jaka będzie wysokość kosztów pośrednich w projekcie? Na czym będzie polegać uzgodnienie zagospodarowania 25% kosztów pośrednich pomiędzy kierownikiem projektu i jednostką? Jakie kategorie kosztów jednostka pokryje w uzgodnieniu z kierownikiem? Jaka będzie forma tego uzgodnienia?
  6. Kategorie wydatków: które z planowanych we wniosku zakupów jednostka kwalifikuje jako środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (konieczne w przypadku kwalifikowania zakupów jako aparatury/urządzeń/oprogramowania i materiałów)? Czy planowane wydatki powinny zostać zaliczone do aparatury czy do materiałów? Do jakiej kategorii należy zaliczyć sprzęt komputerowy?
  7. Zatrudnienie: jakie są zasady zatrudniania pracowników w jednostce (np. typy i warunki zawieranych z pracownikami umów cywilnoprawnych)? Jaki jest regulamin wynagradzania w jednostce (np. czy wypłacane będą 13tka, dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa itp.)? Jaką kwotę netto ma szansę otrzymać pracownik zatrudniony ze środków grantu? Jak rozlicza się czas pracy? Jak wygląda i ile trwa proces rekrutacji pracowników – w jakim czasie po rozpoczęciu realizacji projektu może nastąpić ich zatrudnienie?
  8. Delegacje: jakie są obowiązujące w jednostce zasady rozliczania wyjazdów pracowników?

Powrót do: koszty w projektach NCN – przewodnik dla wnioskodawców

 

Data ostatniej aktualizacji: 29 października 2015 r.