Koszty w projektach NCN: inne koszty bezpośrednie


 1. Materiały to środki przeznaczone do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu, takie jak: surowce, półprodukty, odczynniki oraz materiały biurowe i artykuły piśmiennicze. Do tej kategorii zalicza się także drobny sprzęt laboratoryjny, sprzęt informatyczny/biurowy (np. komputer, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka) oraz inne urządzenia, o ile zgodnie z zasadami rachunkowości jednostki nie są zaliczane do środków trwałych.
 2. Usługi obce nabywane od podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) to zwykle usługi badawcze, takie jak analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne lub badania ankietowe, a także usługi specjalistyczne np. korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne, doradcze, monitoringowe. W tej kategorii można ująć również koszty usług pocztowych, kurierskich lub transportowych bezpośrednio związanych z realizacją konkretnego zadania badawczego (np. koszty wysyłki ankiet, transportu próbek lub materiału badawczego). W szczególnej sytuacji – podczas prowadzenia badań z udziałem osób badanych – za kwalifikowalne uznaje się koszty wynajmu sali, cateringu itp. niezbędne do realizacji zadań badawczych. Osoby pobierające wynagrodzenia oraz stypendia naukowe w ramach projektu nie mogą świadczyć usług obcych w ramach tego projektu. Usługi obce nie mogą obejmować obsługi administracyjnej i finansowo-księgowej projektu.
 3. Wyjazdy służbowe obejmują koszty niezbędnego dla realizacji projektu udziału członków zespołu badawczego w seminariach, konferencjach związanych z projektem, wyjazdów (w tym np. kwerendy, badania terenowe), w tym: diety, zwrot kosztów podróży oraz noclegów, ubezpieczenie osobowe, opłaty konferencyjne oraz inne koszty, takie jak wizy, szczepienia itp. W przypadku wyjazdów długoterminowych koszty należy skalkulować na podstawie rzeczywistej ich wysokości. Zasadność przeznaczenia środków na wyjazd i ich wysokość będzie podlegać ocenie Zespołu Ekspertów.
 4. Wizyty i konsultacje obejmują koszty przyjazdów współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów, w tym: diety, koszty podróży i noclegów.
 5. Wykonawcy zbiorowi (podwykonawcy) to kategoria, w której ująć można koszty gratyfikacji dla osób o jednorodzajowym zakresie obowiązków (np. ankieterzy) lub uczestników badań. Minimalna liczba wykonawców zbiorowych to 5 osób.

  Uzasadnienie takich kosztów powinno zawierać informację o liczbie osób otrzymujących świadczenia, charakterze i zakresie obowiązków, wartości świadczeń jednostkowych i formie świadczeń (pieniężna, rzeczowa). W konkursie PRELUDIUM  zaplanowanie udziału wykonawców zbiorowych jest możliwe tylko w przypadku, gdy w zespole badawczym nie zaplanowano udziału trzeciej, oprócz kierownika projektu i opiekuna naukowego, osoby pełniącej rolę wykonawcy.

 6. Inne koszty to kategoria, w której wykazać można koszty niemieszczące się w pozostałych kategoriach, przykładowo:
  • zakup danych, baz danych lub dostępu do nich,
  • specjalistyczne publikacje/pomoce naukowe i fachowe,
  • koszty publikacji wyników badań,
  • koszty zgłoszenia ewentualnych patentów,
  • koszty związane z usługą Open Access,
  • koszty licencji.

  Zwracamy uwagę, że uznanie kosztów publikacji możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy spełnia ona wymogi sformułowane w umowie o realizację i finansowanie projektu tj. zawiera wzmiankę o finansowaniu projektu ze środków Narodowego Centrum Nauki i wskazuje odpowiedni numer projektu.

Powrót do: koszty w projektach NCN – przewodnik dla wnioskodawców

 

Data ostatniej aktualizacji: 29 października 2015 r.