Koszty w projektach NCN: koszty bezpośrednie


Koszty bezpośrednie projektu badawczego dzielą się na:

 • koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania,
 • koszty wynagrodzeń i stypendiów naukowych,
 • inne koszty bezpośrednie.

Należy zwrócić uwagę, że przenoszenie środków pomiędzy ww. kategoriami w okresie realizacji projektu jest ograniczone warunkami umowy zawieranej z NCN.

W części „Inne koszty bezpośrednie” został wprowadzony dalszy podział na koszty związane z: materiałami i drobnym sprzętem, usługami obcymi, wyjazdami służbowymi, wizytami i konsultacjami oraz wykonawcami zbiorowymi.

Koszty bezpośrednie

 

APARATURA

aparatura naukowo-badawcza

urządzenia

oprogramowanie

WYNAGRODZENIA

etatowe

dodatkowe

stypendia

INNE KOSZTY BEZPOŚREDNIE

materiały i drobny sprzęt

usługi obce

wyjazdy służbowe

wizyty i konsultacje

wykonawcy zbiorowi

inne

Z kosztów bezpośrednich nie mogą być pokrywane:

 • koszty wynagrodzeń personelu administracyjnego i finansowego (m.in. obsługa kadrowa, prawna i księgowa projektu, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu),
 • koszty remontów i dostosowania pomieszczeń,
 • koszty eksploatacji powierzchni, podatki od nieruchomości itp.,
 • opłaty za media (np. elektryczność, woda, gaz), opłaty telekomunikacyjne (telefon, internet), pocztowe i kurierskie,
 • koszty utrzymania czystości pomieszczeń, dozoru,
 • koszty ubezpieczeń majątkowych,
 • opłaty manipulacyjne, administracyjne, bankowe,
 • koszty podtrzymania patentów,
 • koszty przedłużenia gwarancji dot. aparatury,
 • koszty niezaplanowanej naprawy sprzętu.

Wszystkie powyższe koszty powinny być pokryte przez jednostkę w ramach kosztów pośrednich.

Jeśli wśród kosztów projektu uwzględniane są:

 • koszty audytu zewnętrznego,
 • koszty organizacji konferencji, warsztatów, seminariów, spotkań,
 • koszty subskrypcji, prenumerat,
 • składki członkowskie od osób fizycznych w organizacjach, stowarzyszeniach

to mogą one być pokrywane wyłącznie z kosztów pośrednich.

Zwracamy uwagę, że powyższe koszty były w świetle dotychczasowych przepisów uznawane za niekwalifikowalne. Nowe przepisy pozwalają jednostkom na ponoszenie takich wydatków ze środków projektu, przy czym nie mogą one zostać ujęte w puli kosztów bezpośrednich. Wszystkie powyższe wydatki muszą być niezbędne do realizacji projektu.

Powrót do: koszty w projektach NCN – przewodnik dla wnioskodawców

 

Data ostatniej aktualizacji: 29 października 2015 r.