Koszty w projektach NCN: koszty kwalifikowalne


Co można, a czego nie można sfinansować ze środków projektu NCN?

Koszt uznajemy za kwalifikowalny (akceptowalny) jeśli jest (1) niezbędny do realizacji projektu – wnioskodawca/beneficjent musi uzasadnić konieczność jego poniesienia, (2) wydatek zostaje poniesiony w okresie realizacji projektu i (3) z zachowaniem zasady efektywności kosztowej (uzyskiwania najlepszych możliwych efektów z danych środków). Ze środków projektu nie wolno ponosić wydatków niespełniających kryteriów kwalifikowalności.

Należy zwrócić uwagę, że dodatkowe ograniczenia dotyczące kwalifikowalności poszczególnych typów kosztów mogą zostać narzucone w warunkach danego konkursu.

Koszty, których nie wolno ponosić ze środków NCN:

  • VAT (podatek od towarów i usług) w sytuacji, gdy podmiot realizujący ma prawną możliwość jego odzyskania,
  • odsetki, mandaty, kary itp.,
  • koszty procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego,
  • koszty honorariów z tytułu recenzji wydawniczych,
  • koszty pojedynczego aparatu naukowo-badawczego przekraczające kwotę 500 000 zł (projekty z zakresu ST i NZ) lub 150 000 zł (projekty z zakresu HS).

W kosztorysie zawartym we wniosku nie można planować kosztów nieprzewidywalnych, co do których poniesienia nie ma pewności np. rezerw finansowych, rezerw uwzględniających ryzyka kursowe, ewentualnych kosztów związanych z awariami aparatury (z wyłączeniem zaplanowanego cyklicznie serwisu). Koszty takie nie mogą zostać uznane za niezbędne do realizacji projektu. Jednak w przypadku finansowania projektu takie koszty mogą być ponoszone ale tylko w ramach kosztów pośrednich.

Powrót do: koszty w projektach NCN – przewodnik dla wnioskodawców

 

Data ostatniej aktualizacji: 29 października 2015 r.