Koszty w projektach NCN: stypendia naukowe


Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów muszą być przyznawane zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki w drodze otwartego konkursu.

Łączna kwota pobieranych przez wykonawcę stypendiów naukowych finansowanych z projektów NCN nie może przekraczać 3 tys. zł/miesiąc.

W konkursach OPUS i SONATA BIS budżet stypendiów naukowych na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi co najwyżej 6 tys. zł.

W konkursie MAESTRO budżet stypendiów naukowych na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi co najwyżej 9 tys. zł.

W konkursach PRELUDIUM, SONATA i HARMONIA nie dopuszcza się wypłacania stypendiów naukowych.

Wybrana osoba w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie musi spełniać którekolwiek z poniższych kryteriów:

  • być studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia,
  • być studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,
  • być doktorantem.

Stypendium naukowe wynosi od 500 zł do 3000 zł miesięcznie. Może być przyznane na okres trwania projektu, nie krótszy jednak niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż czas trwania projektu (jednak nie dłużej niż 60 miesięcy). Ze środków jednego projektu może być finansowanych co najwyżej 10 stypendiów, niezależnie od okresu, na jaki są przyznane.

Powrót do: koszty w projektach NCN – przewodnik dla wnioskodawców

 

Data ostatniej aktualizacji: 29 października 2015 r.