Koszty w projektach NCN: wynagrodzenia dodatkowe


Maksymalna kwota na dodatkowe wynagrodzenia jest uzależniona od wielkości zespołu badawczego, z wyłączeniem osób, dla których wynagrodzenie dodatkowe nie może być planowane.

Kierownik może zrezygnować z pobierania wynagrodzenia dodatkowego na rzecz Wykonawcy.

Przy obliczaniu wysokości budżetu wynagrodzeń dodatkowych ze składu zespołu (kierownik projektu i wykonawcy) wyłącza się osoby, które w okresie realizacji projektu będą:

 • zatrudnione w oparciu o pełnoetatowe stanowisko pracy w tym lub innym projekcie NCN,
 • będą pobierać stypendia naukowe w ramach tego lub innego projektu NCN.

W konkursie OPUS budżet wynagrodzeń dodatkowych na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi co najwyżej:

 1. w przypadku, gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
  • 2,5 tys. zł dla jednej osoby,
  • 3,5 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 2,5 tys. zł dla kierownika projektu,
  • 4,5 tys. zł dla trzech lub więcej osób, z czego co najwyżej 2,5 tys. zł dla kierownika projektu;
 2. w przypadku, gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
  • 1 tys. zł dla jednej osoby,
  • 2 tys. zł dla dwóch lub więcej osób.

W konkursie SONATA budżet wynagrodzeń dodatkowych na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi co najwyżej:

 1. w przypadku, gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
  • 1,5 tys. zł dla jednej osoby,
  • 2,5 tys. zł dla dwóch lub więcej osób, z czego co najwyżej 1,5 tys. zł dla kierownika projektu;
 2. w przypadku, gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
  • 1 tys. zł dla jednej lub więcej osób.

W konkursie PRELUDIUM limit na wszystkie wynagrodzenia dodatkowe wynosi 1 tys. zł miesięcznie. Kwota ta może zostać podzielona pomiędzy kierownika projektu i ewentualnego wykonawcę lub może być przeznaczona tylko dla kierownika.

W konkursie SONATA BIS budżet wynagrodzeń dodatkowych na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi, dla wszystkich wykonawców, łącznie co najwyżej:

 1. w przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
  • 4 tys. zł dla jednej osoby,
  • 5 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 4 tys. zł dla kierownika projektu,
  • 6 tys. zł dla trzech osób, z czego co najwyżej 4 tys. zł dla kierownika projektu,
  • 7 tys. zł dla czterech lub więcej osób, z czego co najwyżej 4 tys. zł dla kierownika projektu;
 2. w przypadku gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
  • 1 tys. zł dla jednej osoby,
  • 2 tys. zł dla dwóch osób,
  • 3 tys. zł dla trzech lub więcej osób.

W konkursie MAESTRO budżet wynagrodzeń dodatkowych na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi, dla wszystkich wykonawców, łącznie co najwyżej:

 1. w przypadku, gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
  • 5 tys. zł dla jednej osoby,
  • 6 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 5 tys. zł dla kierownika projektu,
  • 7 tys. zł dla trzech osób, z czego co najwyżej 5 tys. zł dla kierownika projektu,
  • 8 tys. zł dla czterech osób, z czego co najwyżej 5 tys. zł dla kierownika projektu,
  • 9 tys. zł dla pięciu lub więcej osób, z czego co najwyżej 5 tys. zł dla kierownika projektu;
 2. w przypadku, gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
  • 1 tys. zł dla jednej osoby,
  • 2 tys. zł dla dwóch osób,
  • 3 tys. zł dla trzech osób,
  • 4 tys. zł dla czterech lub więcej osób.

W konkursie HARMONIA budżet wynagrodzeń dodatkowych na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi, dla kierownika projektu i wszystkich wykonawców, łącznie co najwyżej 4 tys. zł.

W ramach środków na wynagrodzenie dodatkowe można zaplanować sfinansowanie zatrudnienia w formie:

 • umowy o pracę (w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy),
 • umowy cywilnoprawnej (o dzieło lub zlecenie),
 • dodatku do pensji, oddelegowania do wykonywania zadań w projekcie.

Przykład:

Kwoty podane w tej sekcji są kwotami brutto brutto przewidziane na każdy miesiąc realizacji projektu.

Projekt w konkursie OPUS przewiduje utworzenie zespołu składającego się z kierownika projektu i 4 wykonawców (w tym jeden na stanowisku typu post-doc i jeden stypendysta).

 1. kierownik projektu nie przewiduje swojego wynagrodzenia w ramach wynagrodzeń etatowych: Ze składu zespołu wyłącza się osobę na stanowisku typu post-doc oraz stypendystę. Dla kierownika projektu i pozostałych dwóch wykonawców można zaplanować kwotę 4,5 tys. złotych/miesiąc w ramach której kierownik projektu nie może otrzymać więcej niż 2,5 tys. zł/miesiąc. Kierownik nie musi planować swojego wynagrodzenia w maksymalnej możliwej kwocie, wtedy różnicę pomiędzy 4,5 tys. zł. a swoim wynagrodzeniem może wykorzystać na wynagrodzenie wykonawców.
 2. kierownik projektu przewiduje swoje wynagrodzenie w ramach wynagrodzeń etatowych: Ze składu zespołu wyłącza się kierownika projektu, osobę na stanowisku typu post-doc oraz stypendystę. Dla dwóch pozostałych wykonawców można zaplanować kwotę 2 tys. złotych/miesiąc.

Należy pamiętać, że maksymalny budżet wynagrodzeń dodatkowych w projekcie powinien zostać oszacowany na podstawie kwot podanych powyżej. Wszystkie sumy należy przemnożyć przez okres realizacji projektu (w miesiącach). Uzyskana w ten sposób kwota stanowić będzie maksymalny budżet wynagrodzeń z puli wynagrodzeń dodatkowych.

Powrót do: koszty w projektach NCN – przewodnik dla wnioskodawców

 

Data ostatniej aktualizacji: 29 października 2015 r.