Koszty w projektach NCN: wynagrodzenia etatowe


Wynagrodzenie etatowe dla kierownika

Kierownik może wnioskować o wynagrodzenie etatowe dla siebie:

  • jeśli nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub mianowania w podmiocie prowadzącym działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą,
  • jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony w wymienionym podmiocie, ale umowa ta wygasa w czasie 18 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków; w takiej sytuacji można zaplanować wynagrodzenie etatowe dla kierownika na okres od zakończenia trwającej umowy do daty zakończenia nowego projektu.

Maksymalne limity wynagrodzeń etatowych dla kierownika to:

  • 120 tys. zł rocznie w konkursie OPUS*
  • 85 tys. zł rocznie w konkursie SONATA*
  • 140 tys. zł rocznie w konkursie SONATA BIS*
  • 150 tys. zł rocznie w konkursie MAESTRO*

* Kwoty te są kwotami brutto brutto ze wszystkimi narzutami pracodawcy. Ze wskazanych kwot mogą zostać poniesione również pozapłacowe koszty pracodawcy, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz inne elementy wynagrodzenia (np. premie) finansowane przez podmiot zatrudniający. Ze środków tych pokrywane jest także dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka, jeżeli podmiot zatrudniający zobowiązany jest do jej wypłacenia.

Jeśli zatrudnienie w danym roku będzie krótsze niż 12 miesięcy, sugerowaną kwotę należy proporcjonalnie obniżyć. Stawkę roczną należy podzielić przez 12 i pomnożyć przez liczbę planowanych miesięcy zatrudnienia.

Istnieje możliwość wskazania wyższej kwoty wynagrodzenia, a uzasadnienie szczególnych okoliczności powinno być przedstawione we wniosku. Należy pamiętać, że zasadność podwyższenia wynagrodzenia podlega ocenie przez Zespół Ekspertów.

W przypadku, gdy kierownik planuje swoje zatrudnienie pełnoetatowe, powinien przedstawić w zakładce „Zatrudnienie kierownika projektu” uzasadnienie spełnienia warunków dla takiego zatrudnienia.

Wynagrodzenia etatowe typu post-doc

W konkursie PRELUDIUM, SONATA, HARMONIA nie dopuszcza się zatrudnienia osób na stanowisku post-doc.

We wniosku składanym w ramach konkursu OPUS i SONATA BIS dopuszcza się zatrudnienie osób na stanowisko typu post-doc pod warunkiem,  że łączny okres zatrudnienia wszystkich osób na tym stanowisku nie przekroczy dwukrotności zaplanowanego czasu trwania projektu. Zatrudnienie jednej osoby na stanowisku nie może być krótsze niż 6 miesięcy.

W konkursie MAESTRO wymagane jest utworzenie nowego lub nowych stanowisk typu post-doc na łączny okres co najmniej 36 miesięcy pod warunkiem, że łączny okres zatrudnienia wszystkich osób na tych stanowiskach nie przekroczy dwukrotności zaplanowanego czasu trwania projektu. Zatrudnienie jednej osoby na tym stanowisku nie może być krótsze niż 6 miesięcy.

Warunki do zatrudnienia na stanowisku post-doc:

  • osoba uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, przy czym do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z:  urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym udzielonym na zasadach określonych w Kodeksie pracy, pobieraniem  zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia. W takiej sytuacji siedmioletni okres wydłuża się o czas trwania urlopu, o ile wnioskodawca może to potwierdzić odpowiednim dokumentem; 
  • osoba taka wybrana została w otwartym konkursie, w którym kierownik projektu przewodniczył komisji rekrutacyjnej;
  • kierownik projektu nie był promotorem wybranej osoby (wśród wykonawców zatrudnianych na etat na stanowisku typu post-doc dozwolona jest jedna osoba nie spełniająca tego kryterium).
  • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy.

Maksymalny limit wynagrodzenia to 85 tys. zł rocznie**

Istnieje możliwość wskazania wyższej kwoty wynagrodzenia, a uzasadnienie szczególnych okoliczności powinno być przedstawione we wniosku. Należy pamiętać, że zasadność podwyższenia wynagrodzenia podlega ocenie przez Zespół Ekspertów.

**Kwoty te są kwotami brutto brutto ze wszystkimi narzutami pracodawcy. Ze wskazanych kwot mogą zostać poniesione również pozapłacowe koszty pracodawcy, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz inne elementy wynagrodzenia (np. premie) finansowane przez podmiot zatrudniający. Ze środków tych pokrywane jest także dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka, jeżeli podmiot zatrudniający zobowiązany jest do jej wypłacenia.

Powrót do: koszty w projektach NCN – przewodnik dla wnioskodawców

 

Data ostatniej aktualizacji: 29 października 2015 r.