Wyniki konkursu MINIATURA 1


Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2016 r.:

  • MINIATURA 1 – pojedyncze działania naukowe.

Data ostatniej aktulizacji: 2017-08-18

Lista rankingowa:

  • Konkurs: MINIATURA
  • Panel: HS, NZ, ST
  • Koordynatorzy: dr Dorota Kiebzak-Mandera, dr inż. Magdalena Łopuszańska-Rusek i dr Monika Góral-Kurbiel
  • Data ogłoszenia konkursu: 15 grudnia 2016 r.

Lista rankingowa 1

Data opublikowania: 2017-08-03

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Polskie miody odmianowe jako źródło unikalnych substancji antyoksydacyjnychwyjazd badawczyUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr inż. Michał Marek Halagarda13 475
2Drgania i stateczność kolumn z członami piezoelektrycznymi poddanych obciążeniu swoistemu.badania wstępnePolitechnika Częstochowskadr inż. Krzysztof Sokół6 050
3Ocena ruminacji i zachowań żywieniowych u osób o zróżnicowanym modelu żywienia: badania pilotażowebadania pilotażoweSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr hab. Anna Marta Brytek-Matera41 283
4Integracja polskich migrantów powrotnych w świetle badań nad Aliyahstaż naukowySWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr Agnieszka Bielewska25 322
5Wpływ treningu Nordic Walking na stężenie białka prekursorowego amyloidu alfa we krwi osób po 60 r.żbadania wstępneAkademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańskudr Jakub Antoni Kortas48 918
6Ocena przydatności dowodowej wybranych systemów pomiaru istotnych parametrów neurofizjologicznych i fizjologicznych w procesach z zakresu prawa autorskiegobadania pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr Aleksandra Nowak-Gruca18 700
7Rozwój interaktywnego dowodzenia twierdzeń w systemie Mizar.wyjazd konferencyjnyUniwersytet w Białymstokudr Adam Naumowicz14 830
8Identyfikacja pozycji rodzajowej i gatunkowej autochtonicznej mikroflory ryzobiowej starej hałdy cynkowo-ołowiowej w południowej Polsce w kontekście ryzoremediacjibadania pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr Ewa Oleńska49 500

Lista rankingowa 2

Data opublikowania: 2017-08-09

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Inżynieria defektów jako narzędzie tworzenia materiałow kompozytowych polimerów koordynacyjnych MOFs dla katalizy i remediacji środowiskastaż naukowyUniwersytet Wrocławskidr Adam Wiktor Augustyniak47590
2Efekt opcji domyślnej w tworzeniu sądów moralnych. Analiza wpływu dostępności myśli.badania wstępneAkademia Leona Koźmińskiego - Warszawadr Michał Białek27736
3Wyjazd badawczy na podstawie zaproszenia Visiting Fellowship w London School of Economics and Political Science, Department of Media & Communications w celu przeprowadzenia badań o upolitycznieniu internetowych tabloidów na przykładzie "Mail Online"wyjazd badawczyAkademia Leona Koźmińskiego - Warszawadr Helena Chmielewska-Szlajfer41006
4Receptor farnezylowy X w mózgu - nowy element w patomechanizmie ostrej encefalopatii wątrobowejbadania wstępneInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Anna Maria Czarnecka49940
5Identyfikacja pozycji CpG różnicujących populację europejską i azjatycką na poziomie metylacji DNA.badania wstępneInstytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Naukdr Patrycja Agnieszka Daca-Roszak49500
6Poszukiwanie genetycznych czynników zaangażowanych w proces lipodystrofii towarzyszącej przewlekłej chorobie nerek.badania wstępneUniwersytet Medyczny - Białystokdr Tomasz Domaniewski47300
7Symulator stabilizacji pokonfliktowej w badaniach nad bezpieczeństwemkonsultacje naukoweUniwersytet Warszawskidr hab. Agata Magda Dziewulska48383
8Badanie asocjacyjne całego genomu (genome-wide association study, GWAS) w celu poznania podstaw genetycznych regulacji kiełkowania nasion rzepaku (Brassica napus)wyjazd badawczyInstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy - Radzików-Błoniedr Katarzyna Gacek45955
9Szukanie niezmienników rozmaitości zwartychinneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublindr Anna Gąsior6930
10Opracowanie metody generacji atmosferycznej warstwy przyziemnej (ABL) w krótkich tunelach wiatrowychbadania wstępnePolitechnika Częstochowskadr inż. Renata Urszula Gnatowska41266
11Związek pomiędzy ekspresją pompy wielolekowej MDR1 a aktywnością kinaz MAP w rakach brodawkowatych tarczycy.badania wstępneCentrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - Warszawadr Marlena Godlewska49940
12Poszukiwanie nowych gatunków promieniowców o właściwościach antagonistycznych wobec bakterii i grzybów patogennych.badania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernika - Toruńdr hab. Patrycja Golińska49500
13Badanie specyficzności substratowej proteazy NS2B-NS3 wirusa Zikabadania wstępneUniwersytet Gdańskidr Natalia Agata Gruba45485
14Analiza wpływu fluorku sodu na rozwój układu rozrodczego i poziom stresu oksydacyjnego w gonadach zarodków kury domowej (Gallus domesticus)badania wstępneUniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja - Krakówdr Agnieszka Karolina Grzegorzewska49027
15Strategia inwestowania w źródła energii elektrycznej. Wartość rynkowa elektrowni i rynku energii elektrycznej.wyjazd konferencyjnyPolitechnika Opolskadr inż. Anna Maria Hnydiuk-Stefan9441
16Inicjatywy nowo-wiejskie w Katalonii a rozwój zrównoważony - perspektywa antropologicznawyjazd badawczyUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr Agata Hummel47213
17Szybka i tania synteza nanoporowatych materiałów węglowych przy użyciu ogrzewania mikrofalowegobadania wstępneUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr Justyna Weronika Kaźmierczak-Raźna49099
18Rola mutantów endonukleazy bakteryjnej Cpf1 jako potencjalnego efektora CRISPRbadania wstępneUniwersytet Medyczny - Lublindr Michał Kiełbus49434
19Rola sitagliptyny w modulacji odpowiedzi komórek nowotworu jajnika na stosowane chemioterapeutykibadania wstępneŚląski Uniwersytet Medyczny - Katowicedr Agnieszka Anna Kosowska49500
20Rozpoznanie występowania i genezy osuwisk na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w oparciu o skaning laserowy, badania geofizyczne i kartowanie geomorfologiczne.badania wstępneUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej - Krakówdr Paweł Kroh49045
21Wpływ wyciszenia ekspresji genu kodującego nietypową kinazę białkową Rio1 na morfogenezę drożdżaka Candida albicansbadania wstępneKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Lublindr Konrad Kubiński42900
22Wpływ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na progresję niedrobnokomórkowego raka płuca: znaczenie procesu starzenia prawidłowych komórek nabłonka oskrzelowego w modelu in vitro.badania wstępneUniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego - Poznańdr Barbara Monika Kuźnar-Kamińska49940
23Struktura nadcząsteczkowa i właściwości fizyczne furano-estrowych wielofazowych układów polimerowych na bazie substratów pochodzenia roślinnegobadania wstępneZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - Szczecindr inż. Magdalena Kwiatkowska49993
24Przestrzenne zróżnicowanie sygnalizacji wizualnej i wokalnej pomiędzy populacjami dzięcioła średniego z Europy Środkowej oraz Gór Kantabryjskich na zachodnim zasięgu występowania gatunku.wyjazd badawczyUniwersytet Rzeszowskidr Konrad Leniowski29618
25Lokalizacja i charakterystyka immunohistochemiczna neuronów przedzwojowych oraz projekcji viscerofugalnych ze zwojów trójkąta pęcherza moczowego do zwoju krezkowego tylnego u świni domowej.badania wstępneUniwersytet Warmińsko - Mazurski - Olsztyndr Ewa Lepiarczyk45474
26Weryfikacja chronologiczna ozdób brązowych w stylu stanomińskim (wczesna epoka żelaza)badania wstępneUniwersytet Wrocławskidr Marcin Maciejewski18378
27Badania kinetyki reakcji chemoselektywnej redukcji związków karbonylowych w monolitycznych mikroreaktorach przepływowychbadania wstępneInstytut Inżynierii Chemicznej PANdr inż. Katarzyna Ewa Maresz40700
28Związki platyny(II) z 4-podstawionymi pochodnymi 2,6-bis(tiazol-2-yl)pirydyny jako potencjalne luminofory i cytostatykibadania wstępneUniwersytet Śląski - Katowicedr Anna Maria Maroń50000
29Empiryczna weryfikacja teorii wczesnych nieadaptacyjnych schematów Jeffreya Younga w aspekcie ich wpływu na funkcjonowanie psychospołeczne dorosłych. Badania pilotażowe osób zdrowych i z wybranych grup klinicznych.badania pilotażoweKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Lublindr Dorota Małgorzata Mącik26609
30Ocena wpływu przejściowego wyciszenia ekspresji mięśniowej formy fosforylazy glikogenu na strukturę mięśni danio pręgowanegobadania wstępneUniwersytet Wrocławskidr Marta Migocka-Patrzałek49707
31Zawartość związków biologicznie aktywnych oraz właściwości prozdrowotne wybranych kwiatów jadalnych w badanich in vitrobadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy - Wrocławdr inż. Paulina Balbina Nowicka49610
32Efektywność administracyjnego postępowania egzekucyjnego w ujęciu prawnoporównawczymwyjazd badawczyUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr Jan Olszanowski8067
33Rozpoznawanie wzorców i afordancji w przetwarzaniu predykcyjnymbadania wstępneUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Warszawadr Michał Piekarski5445
34Nanocząstki metali szlachetnych naśladujące aktywność peroksydazy, katalazy oraz dysmutazy ponadtlenkowejbadania wstępnePolitechnika Warszawskadr inż. Mariusz Daniel Pietrzak49500
35Prezentacja wyników badań nt. "Synteza i charakteryzacja wysokoprzewodzących nanokrystalizowanych materiałów katodowych Li(Fe1-xMnx)0,88V0,08PO4 (x = 0,25; 0,5; 0,75)" na konferencjach międzynarodowych w Bukowinie Tatrzańskiej i Waszyngtonie (USA)wyjazd konferencyjnyPolitechnika Warszawskadr inż. Tomasz Karol Pietrzak16456
36Stworzenie i zaprezentowanie koncepcji modelu optymalizacji planu finansowego gospodarstwa domowego uwzględniającego krótko- i długoterminowe preferencje względem ryzyka.wyjazd konferencyjnyUniwersytet Ekonomiczny - Wrocławdr Radosław Andrzej Pietrzyk12529
37Identyfikacja sekwencji nukleotydowych aktywujących czynniki kontaktu w osoczu krwi człowieka za pomocą sekwencjonowania następnej generacji (NGS) - znaczenie dla patogenezy powikłań zakrzepowo-zatorowychbadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Michał Błażej Ponczek49610
38Transport glukozy w raku nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego (ccRCC). Analiza ekspresji genów, poszukiwanie korelacji z poziomem metabolitów.badania wstępneCentrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - Warszawadr Piotr Tadeusz Popławski50000
39Rola sekwencji transpozonowych w promowaniu zmienności genomowej oraz związanych z nią przyczynach lekooporności u Candida albicansbadania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr Leszek Potocki49940
40Petrologiczna i geochemiczna analiza osadów turbidytowych za pomocą mikroskopii elektronowej SEM-EDS i EPMAbadania wstępneInstytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Naukdr Joanna Pszonka44500
41Poszukiwanie składowych deterministycznych w rzeczywistych układach złożonychkonsultacje naukoweUniwersytet Rzeszowskidr Rafał Grzegorz Rak26043
42Synteza multiwalencyjnych iminocukrów o nowej architekturze rdzeniabadania wstępnePolitechnika Warszawskadr inż. Tomasz Rowicki49940
43Antagonizm społeczny w umysłach ludzi i kulturach światabadania wstępneUniwersytet Gdańskidr Joanna Różycka-Tran20350
44Funkcjonalne mikrowłókna poliakrylonitrylowe jako sensory promieniowania i znaczniki oryginalności produktów o charakterze odwracalnym i nieodwracalnym.badania wstępnePolitechnika Łódzkadr inż. Elżbieta Sąsiadek50000
45Analiza programów pracy z rodziną dziecka niedostosowanego społecznie w Perhekuntoututuskeskus Lauste, Turku w Finlandii oraz czynników decydujących o ich skuteczności.wyjazd badawczyUniwersytet Gdańskidr Justyna Maria Siemionow9861
46Fizykochemiczne i biochemiczne właściwości warstw grafenopochodnychbadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Sylwia Marta Smarzewska44000
47Identyfikacja zoonotycznych grup genotypów Giardia duodenalis u zwierząt dzikich i domowych za pomocą izotermicznej amplifikacji DNA (LAMP), real-time PCR i PCR - oszacowanie ryzyka zarażeń ludzibadania wstępneUniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego - Poznańdr Piotr Adam Solarczyk18700
48Modelowanie cieplnego oporu kontaktowego w ośrodkach ziarnistych z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynówbadania wstępneAkademia im. Jana Długosza - Częstochowadr inż. Marcin Sosnowski10835
49Filogeneza, ewolucja i klasyfikacja pluskwiaków z rodziny Ricaniidae Amyot et Audinet-Serville, 1843 (Hemiptera: Fulgoromorpha)wyjazd badawczyMuzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Naukdr Adam Stroiński23069
50Wyznaczenie krzywych energii potencjalnej stanów 12Σ i 22Σ cząsteczek KSrbadania wstępneInstytut Fizyki PANdr Jacek Szczepkowski44000
51Wzory przywiązania do miejsca w kontekście migracji na przykładzie polskich migrantów poakcesyjnych.badania wstępneUniwersytet Jagielloński - Krakówdr Agnieszka Ewa Trąbka23338
52Synteza katalizatorów o właściwościach kwasowych z zastosowaniem technik ciśnieniowychbadania wstępneUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr hab. Maciej Trejda49500
53Analiza oddziaływania białek ORC z jednoniciowym DNA rejonu origin - badania wstępne.badania wstępneUniwersytet Gdańskidr Katarzyna Ewa Węgrzyn33000
54Wpływ wysiłku anaerobowego na aktywność wewnątrzwydzielniczą adipocytów z uwzględnieniem różnic międzypłciowychbadania wstępneAkademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha - Krakówdr Magdalena Więcek49885
55Cytotoksyczność i antybiotykooporność jako wstępna ocena patogenności Clostridium difficile w miodziebadania wstępneUniwersytet Warmińsko - Mazurski - Olsztyndr Joanna Wojtacka49995
56Antybakteryjne właściwości membran nanokompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metali i tlenków metalibadania wstępneUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr inż. Marta Woźniak-Budych48510
57Synteza nowych dwucentrowych kompleksów polipirydylowych rutenu oraz ich charakterystyka jako sensybilizatorów w ogniwach słonecznych uczulanych barwnikiem (DSSC).badania pilotażoweUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr Maciej Adam Zalas44550
58Porównanie stosowanych schematów terapeutycznych (farmakoterapia i leczenie niefarmakologiczne) i kosztów szpitalnego leczenia depresji u dorosłych pacjentów hospitalizowanych w Poznaniu i w Kilonii (Niemcy) w 2016 roku.inneUniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego - Poznańdr Tomasz Zaprutko19218
59Zmienność liczby kopii genu MSH2 u Arabidopsis thaliana - struktura duplikacji, zakres polimorfizmu w naturalnych ekotypach oraz wpływ na ekspresję genów zaangażowanych w naprawę niesparowań DNAbadania wstępneInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr Agnieszka Jowita Żmieńko49500

Lista rankingowa 3

Data opublikowania: 2017-08-11

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Badania pilotażowe nad metodami rekonstrukcji tomograficznej w czasie rzeczywistym w zastosowaniu do fizyki plazmy i syntezy jądrowejbadania pilotażoweInstytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr Jakub Bielecki49990
2Funkcjonalizacja grafenowych kropek kwantowych za pomocą ligandów specyficznie rozpoznających komórki nowotworowebadania wstępneUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr inż. Dorota Katarzyna Flak38170
3Rekonstrukcja zdarzeń w eksperymencie MINERvAwyjazd badawczyUniwersytet Wrocławskidr Tomasz Golan24200
4Równania ewolucji dla procesów relaksacyjnychwyjazd badawczyInstytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr hab. Katarzyna Górska34735
5Badania składu izotopowego siarki, azotu i tlenu w potencjalnych ogniskach zanieczyszczeń stanowiących źródła siarczanów i azotanów w wodach podziemnych na obszarach przekształconych antropogenicznie na przykładzie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowegobadania wstępneUniwersytet Śląski - Katowicedr Sabina Jakóbczyk-Karpierz47283
6Anomalia niskiej ceny na polskim rynku kapitałowymbadania pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Magdalena Jasiniak49225
7Eksperymentlane i numeryczne badania wpływu temperatury spalania kory sosnowej na retencję pierwiastków śladowych w popiołachbadania wstępneAkademia Górniczo - Hutnicza im. St. Staszica - Krakówdr inż. Wojciech Jerzak30921
8Biochemiczne podstawy działania roślin leczniczych - wstępna ocena właściwości przeciwzapalnych i przeciwutleniających ekstraktów z połonicznika (Herniaria L.)badania wstępneUniwersytet Łódzkidr Joanna Maria Kołodziejczyk-Czepas46860
9Badanie ankietowe: percepcja dziedzictwa kulturowego Mennonitów i jego wykorzystania w opinii mieszkańców Żuław Wiślanychwyjazd badawczyUniwersytet Gdańskidr Klaudia Nowicka6600
10Badanie zachowania zmęczeniowego materiałów poddanych wieloosiowym obciążeniom asynchronicznymbadania wstępneUniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich - Bydgoszczdr inż. Łukasz Pejkowski34870
11Rekonstrukcja metodami termochronologii niskotemperaturowej historii chłodzenia i ekshumacji środkowo-wschodniej części Wielkiego Kaukazubadania pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Artur Sobczyk49280
12Ocena równoważnego słupa wody uzyskanego z modeli klimatycznych CMIP5 na podstawie pomiarów satelitarnych misji GRACEwyjazd konferencyjnyCentrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Naukdr inż. Małgorzata Wińska17930
13Ocena możliwości zastosowania nowych technik sterylizacyjnych karbapenemówbadania wstępneUniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego - Poznańdr hab. Przemysław Zalewski49995

Lista rankingowa 4

Data opublikowania: 2017-08-18

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Analiza twórczości filmowej i nowych tendencji w kinie portugalskim lat 80. i 90. XX wiekukwerendaUniwersytet Śląski - Katowicedr Joanna Aleksandrowicz21580
2Ocena przydatności wybranych przeciwciał monoklonalnych uzyskanych dzięki bibliotece fagowej w diagnostyce zarażeń Fasciola hepatica.inneInstytut Parazytologii im. W. Stefańskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Katarzyna Joanna Basałaj50000
3Edycja krytyczna i analiza filologiczna pierwszego rozdziału Deutero-Izajasza (Iz 40) na podstawie koptyjskiego manuskryptu sa 52 (M 568) w świetle innych rękopisów koptyjskich dialektu saidzkiego oraz greckiego tekstu Septuaginty.kwerendaKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Lublinks. dr Tomasz Bartłomiej Bąk7726
4Wpływ czwartorzędowych amoniowych cieczy jonowych na bakteriobójcze efekty oddziaływań nanocząstek tlenku magnezu i anatazu.badania wstępneUniwersytet Warszawskidr Andrzej Borkowski45265
5Rola sieci społecznych w rozwoju przedsiębiorstw imigranckich w Marchekonsultacje naukoweUniwersytet Ekonomiczny - Krakówdr Jan Brzozowski7393
6Badania nad architekturą nadmorskich kurortów wzniesionych w PRL-u - inwentaryzacja i analizabadania wstępneUniwersytet Łódzkidr inż. Błażej Ciarkowski14575
7Kontakt – migracja – akulturacja. Pogranicze kultur przeworskiej i wielbarskiej w Polsce północno-wschodniej w świetle danych archiwalnych oraz nowych odkryćkwerendaUniwersytet Warszawskidr hab. Adam Piotr Cieśliński19976
8Wpływ dodatku CNT na właściwości fotokatalityczne TiO2 w usuwaniu farmaceutyków z wód i ściekówbadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublindr Bożena Edyta Czech32010
9Mikrostawonogi glebowe mezoform korytowych Doliny Dolnej Wisłybadania wstępneUniwersytet Kazimierza Wielkiego - Bydgoszczdr Katarzyna Faleńczyk-Koziróg32450
10Wpływ charakterystyki spektralnej światła LED na zawartość składników biologicznie aktywnych w kiełkach jadalnychbadania pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja - Krakówdr inż. Grzegorz Fiutak50000
11Modelowanie problemów za pomocą chromatycznej teorii grafów - r-sprawiedliwe oraz pokrewne modele kolorowania grafówstaż naukowyUniwersytet Gdańskidr Hanna Furmańczyk22682
12Inkretynomimetyki jako leki regulujące apoptozę i proliferację komórek śródbłonka naczyniowegobadania wstępneŚląski Uniwersytet Medyczny - Katowicedr Wojciech Antoni Garczorz47300
13Niekanoniczne funkcje spójnika 'że' w zdaniach podrzędnie złożonych konwersacyjnej odmiany polszczyznywyjazd konferencyjnyKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Lublindr Wojciech Guz11368
14Rola szlaku sygnałowego Notch w odpowiedzi komórek nabłonka plemnikotwórczego gryzoni na androgeny - badania wstępnebadania wstępneUniwersytet Jagielloński - Krakówdr hab. Anna Zofia Hejmej49500
15Ekstensjonizm zobowiązań etycznych wobec rzeczy użytkowych - analiza postnaturalnego enwironmentalizmuwyjazd badawczyWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania - Rzeszówdr Magdalena Hoły-Łuczaj6325
16Synteza alanin podstawionych w pozycji ß perfluorowaną grupą alkilową bądź arylowąbadania wstępnePolitechnika Warszawskadr inż. Jolanta Ignatowska29363
17Sekwencjonowanie genomowe grupy szczepów klinicznych Klebsiella pneumoniae, wytwarzających karbapenemazy typu KPC lub NDM, izolowanych z epidemii szpitalnych w Polsce.badania pilotażoweNarodowy Instytut Leków - Warszawadr Radosław Izdebski48400
18Wpływ ciśnienia na strukturę, własności fizyczne i przemiany fazowe w krysztale etoksysulfonianu guanidyniowego.badania wstępneUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr Marcin Jarek22396
19Opracowanie metody równoległej detekcji stadiów dyspersyjnych pasożytów zoonotycznych Toxocara canis, T. cati i Toxoplasma gondii w glebie poprzez analizę DNA środowiskowegobadania wstępneAkademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego - Poznańdr Wojciech Jarosz43175
20Badanie przestrzennej organizacji nanocząstek osadzanych na ustrukturyzowanych podłożach krystalicznych.badania wstępneUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr Jacek Jenczyk18810
21Wizerunki i symbolika na pieczęciach konwentów cysterskich na Śląsku w średniowieczukwerendaUniwersytet Śląski - Katowicedr Tomasz Kałuski34978
22Rola oreksyny A w regulacji procesu biosyntezy i wydzielania melatoniny u owiecbadania wstępneUniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja - Krakówdr Katarzyna Kirsz49885
23Metody ewolucyjne w selekcji danychbadania wstępneAkademia Techniczno - Humanistyczna - Bielsko-Białadr inż. Mirosław Kordos28776
24Polacy z ziem litewsko-białoruskich w administracji cywilnej Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wiekukwerendaUniwersytet Warmińsko - Mazurski - Olsztyndr Maria Elżbieta Korybut-Marciniak27418
25Liderzy start-upów na internetowych platformach społecznościowychbadania pilotażoweAkademia Leona Koźmińskiego - Warszawadr Paweł Korzyński39087
26Badanie procesów wpływających na zwiększenie biodostępności czynnika aktywnego w modelowym, żelowym produkcie farmaceutycznymbadania wstępneInstytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Naukdr Joanna Aleksandra Kowalczuk38060
27Determinanty skłonności do płacenia za zieloną energię przez sektor gospodarstw domowych w Polscebadania wstępnePolitechnika Wrocławskadr inż. Anna Teresa Kowalska-Pyzalska35090
28Historia, polityka i manipulacja w KataloniikwerendaUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr hab. Filip Kubiaczyk46687
29Fundamentalne aspekty wytrzymałości i plastyczności szybkokrystalizowanego stopu AM60wyjazd badawczyAkademia Górniczo - Hutnicza im. St. Staszica - Krakówdr inż. Anna Kula30800
30Badanie procesów degradacji elektrody paliwowej stałotlenkowego ogniwa paliwowego podczas pracy powyżej 1000 h z realizacją reformingu parowego na jej powierzchni.badania wstępneInstytut Energetyki - Warszawadr inż. Jakub Marcin Kupecki34540
31Biochemiczna charakterystyka mutantów drożdży o zmienionej puli komórkowego NADPHbadania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr Magdalena Maria Kwolek-Mirek49500
32Religia ajyy. Nowy fenomen etnoreligijny na SyberiiinneUniwersytet Warszawskidr Wojciech Marek Lipiński19580
33Scytowie z rejonu Morza Czarnego: czy cechy biologiczne stepowych wojowników wskazują na występowanie zjawiska rekrutowania do armii?wyjazd badawczyUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr Sylwia Paulina Łukasik22330
34Fosforylacja białek Pss zaangażowanych w biosyntezę egzopolisacharydu Rhizobium leguminosarum bv. trifoliibadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublindr Małgorzata Marczak48950
35Wpływ mikro- i nanostruktury na własności dielektryczne i magnetyczne kompozytów celuloza - spinel kobaltowy.badania wstępneInstytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Naukdr hab. inż. Ewa Markiewicz25300
36Wpływ benzymidazoli na aktywność kinazy Rio1 w komórkach nowotworowychbadania wstępneKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Lublindr Maciej Marcin Masłyk37290
37Charakterystyka związków bioaktywnych ze ślimaka Helix aspersa Müller odpowiedzialnych za działanie na komórki nowotworowe jelita grubego linii Caco-2 wraz z ustaleniem funkcjonujących mechanizmówbadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Warszawadr inż. Magdalena Maria Matusiewicz50000
38Usprawnienie analizy śladowych ilości neuroprzekaźników w materiałach biologicznych z wykorzystaniem sprzężenia mikroekstrakcji wspomaganej cieczami jonowymi i elektroforezy kapilarnej z laserowo wzbudzaną fluorescencjąbadania wstępneUniwersytet Gdańskidr Natalia Miękus-Purwin49500
39Badanie wpływu struktury na właściwości luminescencyjne związków koordynacyjnych 3d i 4f elektronowych metali z kleszczowymi zasadami Schiffa.badania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublindr Barbara Luiza Mirosław49500
40Opracowanie kształtu próbki krzyżowej pozwalającej na uzyskanie krzywej odkształceń granicznych materiału.badania wstępnePolitechnika Łódzkadr inż. Grzegorz Jakub Mitukiewicz11908
41Algorytmy ewolucyjne dedykowane do optymalizacji topologicznej lekkich konstrukcji z ograniczeniami zmęczeniowymiwyjazd konferencyjnyPolitechnika Opolskadr hab. inż. Mirosław Włodzimierz Mrzygłód16765
42Hemiporficen - fluorescencyjna sonda do wykrywania metali ciężkich w roztworach wodnychbadania wstępneUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Warszawadr inż. Krzysztof Kamil Nawara23100
43Język angielski w przestrzeni publicznej - między inkluzją a ekskluzją społeczną. Badania pilotażowe w Polsce i w Portugaliibadania pilotażoweAkademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej - Warszawadr hab. Anna Odrowąż-Coates49434
44Fluktuacja parametrów fizjologicznych podczas kontrolowanego wysiłku oraz regeneracji. Zastosowanie w ocenie wydolności osób zdrowych.wyjazd badawczyPolitechnika Warszawskadr Monika Petelczyc18480
45Stan odżywienia młodzieży wiejskiejbadania wstępneAkademia Techniczno - Humanistyczna - Bielsko-Białadr Wioletta Pollok-Waksmańska9130
46Ontogeneza toru biosyntezy melatoniny i powiązanych z nim szlaków przemian związków indolowych w szyszynce indyka w okresie zarodkowym.inneUniwersytet Warmińsko - Mazurski - Olsztyndr Magdalena Prusik34008
47Przebieg ksylogenezy u buka zwyczajnego (Fagus sylvatica) i dębu bezszypułkowgo (Quercus petrea) oraz chronologie przyrostów rocznych w strefie północno-wschodniego krańca ich naturalnego zasięgu.inneUniwersytet Mikołaja Kopernika - Toruńdr Radosław Puchałka12617
48Ocena wpływu dodatków smakowych - tzw. "zamienników" soli - na powstawanie estrów monochloropropanodioli w wytrawnym pieczywie piekarniczymbadania pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja - Krakówdr Anna Sadowska-Rociek23100
49Ocena antyagregacyjnej aktywności tanin względem alfa-synukleiny.badania wstępneUniwersytet w Białymstokudr Szymon Sękowski42350
50Rabunek czy rytuał? Fenomen otwierania grobów w kulturze wielbarskiej na przykładzie cmentarzyska w Czarnówku na Pomorzubadania wstępneInstytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Naukdr Kalina Skóra49933
51Mechanizm endocytozy alfaherpeswirusów w astrocytach - badania modelowe in vitrobadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Warszawadr Anna Maria Słońska-Zielonka49500
52Nowe prenyloflawonoidy ukierunkowane w nowotwory nadprodukujące witaminy z grupy Bbadania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr Monika Stompor49940
53Reakcje fotoadaptacyjne glonów w różnych warunkach oświetleniowych na przykładzie bałtyckiego kryptofitu Rhodomonas sp.badania wstępneInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Naukdr Joanna Magdalena Stoń-Egiert49610
54Opracowanie zmodyfikowanej, przyjaznej dla środowiska metody oznaczania alfa radionuklidów plutonu 238Pu, 239+240Pu w osadach dennych.badania wstępneAkademia Górniczo - Hutnicza im. St. Staszica - Krakówdr Katarzyna Szarłowicz38500
55Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego (1949-1953) - geneza, dzialalność, znaczeniekwerendaUniwersytet Łódzkidr Adrianna Szczerba17360
56Wpływ efektu skali i kształtu próbki na geometrię spękań termicznych zaczynów cementowych.innePolitechnika Lubelskadr inż. Maciej Szeląg20000
57Modelowanie ataków polegających na zmianie odwzorowania klas ruchu w wieloskokowych sieciach ad hocwyjazd konferencyjnyAkademia Górniczo - Hutnicza im. St. Staszica - Krakówdr inż. Szymon Szott21450
58Właściwości fotoelektrochemiczne warstw wanadanu bizmutu modyfikowanych kobaltowymi pochodnymi heksacyjanometalanami metalibadania wstępnePolitechnika Gdańskadr inż. Konrad Trzciński49500
59Biokompozyty chitozanowo-srebrowe jako nowe układy membranowe w adsorpcji związków biologicznie aktywnych.badania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublindr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka49500
60Modele matematyczne oceny wpływu wybranych parametrów struktury geometrycznej czynnych powierzchni łożysk tocznych na poziom generowanych drgańbadania wstępnePolitechnika Świętokrzyska - Kielcedr inż. Paweł Zmarzły36190
61Mini fluorescencyjne białko (MFP)badania pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Wioletta Żmudzińska25740