Wyniki konkursu MINIATURA 4


Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 4 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 1 czerwca 2020 r.:

Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-04

Lista rankingowa:

  • Konkurs: MINIATURA
  • Panel: HS, NZ, ST
  • Koordynatorzy: dr inż. Tomasz Szumełda, dr Małgorzata Zawiślak, dr Magdalena Dej
  • Data ogłoszenia konkursu: 1 czerwca 2020 r.

Lista rankingowa nr 1

Data opublikowania: 2020-09-16

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Sieci społeczne i semantyka w teorii systemów politycznych Anatola RapoportakwerendaUniwersytet Wrocławskidr hab. Przemysław Żukiewicz32403
2Skutki wyciszenia lub nadekspresji receptora RXFP1 w komórkach nowotworowych jajnika.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr hab. Kamila Domińska49962
3Skład izotopowy Nd i Sr lessów Polski południowej: w poszukiwaniu źródeł pyłów

atmosferycznych podczas plejstocenu
badania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Mateusz Zieliński43132
4Elektrochemia Choroby Alzheimera - badania woltamperometryczne nowo odkrytych β-amyloidówbadania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Naukdr Magdalena Wiloch48400
5ZNACZENIE NIETYPOWYCH LIMFOCYTÓW B PAMIĘCI W NIEPRAWIDŁOWEJ ODPOWIEDZI NA LECZENIE KIŁY WCZESNEJ I INDUKCJI ZJAWISK AUTOIMMUNOLOGICZNYCH W PRZEBIEGU SUROWICZOOPORNOŚCIbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr hab. Maciej Pastuszczak49940
6Wpływ obecności uszkodzeń na odpowiedź dynamiczną elementów betonowych zbrojonych niemetalicznymi prętami kompozytowymi w połączonej dziedzinie czasu i częstotliwościbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr inż. Beata Zima48950
7Analiza interakcji mezenchymalnych komórek macierzystych oraz nowotworowych komórek macierzystych glejaka wielopostaciowegobadania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Anna Andrzejewska49214
8Zjawisko fotoindukowanego wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia elektronu w nowych pochodnych 1H-imidazo[4,5-f][1,10]fenantrolinybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Agata Szłapa-Kula49998
9Wpływ izolatu białkowego na poprawę biokompatybilności biomateriału na bazie kurdlanubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Katarzyna Klimek49500
10Wpływ diety wysokotłuszczowej matki w czasie ciąży i laktacji na zmiany epigenetyczne w obrębie genu kodującego receptor kannabinoidowy CB1 (CNR1) w mózgu potomstwa.badania wstępne/pilotażoweInstytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Naukdr Irena Smaga-Maślanka40700
11Przywództwo w organizacjach regionalnych – relacja między interesami a tożsamością kolektywnąwyjazd konsultacyjnyAkademia Finansów i Biznesu Vistuladr Anna Grzywacz14141
12Analiza zmienności przebiegu naczyń istotnych z punktu widzenia planowania wybranych operacji z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Mateusz Koziej49999
13Ocena in vitro właściwości immunomodulacyjnych rekombinowanego białka CLP pochodzącego z włośnia Trichinella britovibadania wstępne/pilotażoweInstytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Anna Stachyra48400
14Badania porównawcze labialnych i czułkowych narządów sensorycznych u przedstawicieli rodziny tasznikowatych (Hemiptera: Heteroptera: Miridae)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Artur Taszakowski25575
15Identyfikacja kluczowych elementów szlaku sygnałowego brasinosteroidów w jęczmieniu w odpowiedzi na stres zasoleniabadania wstępne/pilotażoweInstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczydr Jolanta Groszyk49999
16Wykorzystanie podejścia deklaratywnego do zarządzania projektem rozwoju nowego produktu - wyjazd konsultacyjnywyjazd konsultacyjnyUniwersytet Zielonogórskidr hab. inż. Marcin Relich11550
17Strategie odporności społecznej, gospodarczej, instytucjonalnej i środowiskowej miast wojewódzkich i samorządów regionalnych w Polscebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr inż. Grzegorz Masik5500
18Cyberbezpieczeństwo urządzeń medycznego Internetu Rzeczy - perspektywa prawna.staż naukowyUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Jarosław Greser44733
19Taktyki protestu w polskim repertuarze sprzeciwu w XXI wieku - badania wstępnebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Szczecińskidr hab. Maciej Kowalewski19501
21Komunikacyjne aspekty społecznego sporu o ocenę polskiej transformacji ustrojowej i demokracji. Badania wstępne nad świadomością dyskursową elit symbolicznychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Magdalena Nowicka-Franczak10894
21Zbadanie efektu dendronizacji  na wybrane właściwości biologiczne i fizyko-chemiczne enzymu alfa-glukozydazybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachdr Karol Ciepluch31350
22Analiza kompozytów polimerowych wytwarzanych technologiami druku 3D i elektroprzędzenia w zastosowaniach urządzeń filtrującychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Świętokrzyskadr inż. Tomasz Kozior32340
23Sezonowa zmienność migracji genów oporności na antybiotyki i struktur bakteryjnych w biofilmach na kolejnych etapach oczyszczania wody przeznaczonej do spożyciabadania wstępne/pilotażowePolitechnika Wrocławskadr inż. Mirela Wolf-Baca39115
24Nowe, implantowane, wielofunkcyjne systemy uwalniania cytostatyków

otrzymane za pomocą elektroprzędzenia i druku 3D do zastosowań w

uroonkologii
badania wstępne/pilotażoweCentrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Naukdr Joanna Jaworska46750
25Rola neuropeptydu Y w noradrenergicznej modulacji pamięci rozpoznawczej oraz proceduralnejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Agnieszka Michalak49995
26Wyjazd badawczy w celu przeprowadzenia analizy treści rękopisu portugalskiego tłumaczenia romansu rycerskiego Feliciano de Silva pt. "Florisel de Niquea III" pod kątem recepcji dzieła na terenie Portugaliiwyjazd badawczyUniwersytet Wrocławskidr Katarzyna Setkowicz10348
27Strategie rebrandingu a postawy konsumentów - badania

pilotażowe
badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiudr hab. Barbara Mróz-Gorgoń33418
28Preparacja w próżni, transfer do środowiska ciekłego oraz wstępne badania właściwości grafenu osadzonego na powierzchni monokrystalicznych próbek metali za pomocą skaningowej mikroskopii prądu tunelowego oraz cyklicznej voltamperometriibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Ireneusz Morawski49610
29Sprawdzenie możliwości wbudowania atomów boru do cząsteczki bio-polioli roślinnych zawierających atomy siarki i zbadanie ich wpływu na palność piankowych materiałów poliuretanowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr inż. Marcin Borowicz35861
30Wpływ rodzaju osadu czynnego oraz parametrów technologicznych sekwencyjnych reaktorów wsadowych na efektywność oraz mechanizm usuwania mikrozanieczyszczeń z grupy benzotriazolibadania wstępne/pilotażowePolitechnika Białostockadr inż. Joanna Struk-Sokołowska49740
31Otwarcie reumatologii dziecięcej na nowe możliwości diagnostyczne – profilowanie miRNA u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Krzysztof Orczyk49990
32Identyfikacja, implementacja i ewaluacja korekt w metodyce szacowania wymiaru fraktalnego finansowych szeregów czasowych opartej na metodzie wariacyjnejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Katowicachdr Rafał Buła16767
33Prognoza kryminologiczna: porównanie rozwiązań estońskich i polskichstaż naukowyUniwersytet Szczecińskidr Konrad Burdziak34485
34Ku modelowi polskiej paradyplomacjibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Igor Ksenicz14438
35Pomiary czasu relaksacji podłużnej w nanodiamentach z centrami barwnymi azot-wakancjabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Mariusz Mrózek30250
36Badania struktury elektronowej dwóch serii związków lekkich aktynowców o składzie An2PdGa3 (An = U, Np) oraz An2PtGa3 (An = U, Np) za pomocą teorii funkcjonału gęstości (DFT)staż naukowyInstytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Naukdr Mane Sahakyan41963
37Badania właściwości antybakteryjnych funkcjonalizowanego filtrów ceramicznych na naukowym stażu zagranicznym.staż naukowyInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Mateusz Schabikowski20251
38Oznaczanie polichlorowanych dioksyn (PCDD), dibenzofuranów (PCDF), bifenyli (PCB) oraz polibromowanych difenyloeterów (PBDE) w surowicy techniką rozcieńczeń izotopowych z zastosowaniem wysokorozdzielczej spektrometrii mas z chromatografią gazową.badania wstępne/pilotażowePaństwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczydr inż. Szczepan Mikołajczyk27368
39Zastosowanie lipidomiki do badań profilu metabolicznego u chorych z hipercholestrerolemią rodzinną  w celu poszukiwań nowych i wiarygodnych markerów w patofizjologii chorób sercowo-naczyniowych techniką spektroskometrii mas LC-QTOFbadania wstępne/pilotażoweNarodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczydr Joanna Waś49720
40Interakcyjny wpływ suplementacji Cr(III) przy zróżnicowanym poziomie Zn w diecie na organizm i wybrane parametry behawioralne u szczurówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr hab. inż. Halina Staniek49995
41Analiza zmian profilu metylacji DNA w tkance skóry w wyniku patogenezy sarkoidu u konibadania wstępne/pilotażoweInstytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczydr Ewelina Semik-Gurgul49940
42Rola adipocytokin w poposiłkowej termogenezie osób z prawidłową i nadmierną masą ciała.badania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Agnieszka Kozacz46735
43Wpływ sił trakcyjnych na zmiany stężeń biochemicznych wskaźników uszkodzeń struktur kręgosłupa u kobiet z otyłością cierpiących na przewlekły ból w lędźwiowym odcinku kręgosłupa.badania wstępne/pilotażoweAkademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniudr Marzena Ratajczak49830
44Popularyzacja przeglądów systematycznych literatury naukowej jako podstawa medycyny opartej na dowodach (EBM).staż naukowyUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Piotr Ratajczak35886
45Endemity jako predyktory różnorodności funkcjonalnej i filogenetycznej roślinności Azji Środkowejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Opolskidr Sebastian Świerszcz49984
46Zaawansowane metody inteligentnego zarządzania danymi w systemach rozproszonychwyjazd konsultacyjnyUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr inż. Urszula Ogiela20515
47Czy istnieje pogranicze fantomowe? Badanie wstępne społeczności lokalnych

dawnego pogranicza Galicji i Królestwa Polskiego
badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rzeszowskidr Dominik Porczyński18492
48Oczekiwania a rzeczywistość: rola organizacji klastrowych w ekosystemie gospodarczym w świetle pandemii SARS-CoV-2badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Dominika Kuberska41553
49Dlaczego sędziowie nie składają zdań odrębnych w sprawach podatkowych? Badania pilotażowebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Patryk Kowalski5720
50Behawioralna ocena pośredniej i bezpośredniej modulacji układu endokannabinoidowego w zaburzeniach pamięci u myszy, wynikających z dysfunkcji układu cholinergicznego. Analiza porównawcza z obecnie stosowaną farmakoterapią.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Lubliniedr hab. Marta Kruk-Słomka49500
51Profilowanie mikroRNA w zmianach przednowotworowych i wczesnym raku krtani.badania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr hab. Anna Rzepakowska49995
52"Skarbiec rozmaitych sciencyi..." - erudycyjna historia Rzeczypospolitej w świetle nieznanej sylwy czasów saskichkwerendaUniwersytet Łódzkidr Joanna Orzeł26824

Lista rankingowa nr 2

Data opublikowania: 2020-10-1

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Synteza nadprzewodzącego silicenu.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Agnieszka Stępniak-Dybala48950
2Wpływ egzopolisacharydu Rhizobium leguminosarum bv Trifolii na akumulację jonów metali ciężkich i pestycydów w środowisku glebowymbadania wstępne/pilotażoweInstytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Naukdr Katarzyna Szewczuk-Karpisz49390
3Układy hybrydowe typu MxOy/fukoidyna jako aktywne nośniki enzymów: projektowanie, właściwości fizykochemiczne oraz testy katalitycznebadania wstępne/pilotażowePolitechnika Poznańskadr inż. Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska49940
4Badanie podłużnego magnetooporu potencjalnych semimetali topologicznych o składzie chemicznym MX2, gdzie M - cyrkon lub hafn, a X - fosfor lub arsenbadania wstępne/pilotażoweInstytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Naukdr Orest Pavlosiuk46860
5Systemy innowacji w regionach peryferyjnychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Koszalińskadr Patrycjusz Zarębski33000
6Analiza reakcji kwasu 2-furanokarboksylowego z reaktywnymi formami tlenu i azotu w kontekście identyfikacji nowych i szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza powstających w atmosferycznej fazie ciekłejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Bartłomiej Witkowski39050
7Analiza poziomu oraz wzoru ekspresji genów SHORT-ROOT i SCARECROW podczas rozwoju brodawek korzeniowych lucernybadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Weronika Czarnocka49999
8Wzorce przemieszczania się i przepływu ludności oraz ich wpływ na pandemię COVID-19 na podstawie danych o mobilności Google, Apple i Baidustaż naukowyUniwersytet Ekonomiczny w Katowicachdr Artur Strzelecki49995
9Znaczenie białek otoczki jądrowej (laminy A/C oraz receptora laminy B) dla położenia genów w trójwymiarowej przestrzeni jądra interfazowego podczas adipogenezy in vitrobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Joanna Długosz49995
10Ocena udziału astrocytów w neurodegeneracji zależnej od białka tau w modelu indukowanej patologii tau in vitro.badania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr hab. Marta Sidoryk-Węgrzynowicz49698
11Identyfikacja i ocena mierzalnych parametrów dotyczących wizualnego i niewizualnego wpływu światła na ludzi w środowisku zbudowanym (Human Centric Lighting).staż naukowyPolitechnika Gdańskadr Karolina Zielińska-Dąbkowska49500
12Zastosowanie modelowego trawienia do oceny zmian zawartości składników bioaktywnych w żurawinie poddanej sonikacjibadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr hab. inż. Małgorzata Nowacka49500
13Semantyka japońskich konstrukcji cytacyjnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Jan Wiślicki9214
14Dlaczego niektórzy rodzice żałują posiadania dzieci? Badanie pilotażowe z zastosowaniem metodologii mieszanej.badania wstępne/pilotażoweSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr Konrad Piotrowski43560
15Identyfikacja stanów pracy mikrosieci z wykorzystaniem analizy skupieństaż naukowyPolitechnika Wrocławskadr inż. Michał Jasiński32029
16Rola adipocytarnych aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach (BCAA) w rozwoju otyłości mężczyzn leczonych bariatryczniebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Elżbieta Supruniuk49999
17Hybrydy transmitochondrialne jako model komórkowy do badania selekcji haplotypów mitochondrialnego DNAbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Agnieszka Piotrowska-Nowak49940
18Badanie upośledzenia syntezy tlenku azotu i przepuszczalności śródbłonka w mikrokrążeniu płucnym z wykorzystanie nieinwazyjnych metod MRI w mysim modelu niewydolności sercabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Grzegorz Kwiatkowski49601
19Badanie wpływu domieszkowania jonami miedzi na przebieg procesu spiekania i właściwości dielektryczne fosforanu litu cynkubadania wstępne/pilotażoweSieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Elektronowejdr inż. Beata Synkiewicz-Musialska35860
20Nowy system wysoko-wydajnej edycji genomów prokariotycznychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Michał Burmistrz45100
21Biochemiczno/biofizyczne mechanizmy działania brassinosteroidów na membrany komórek roślin w warunkach stresu temperaturowego – badania w układach modelowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr hab. Elżbieta Rudolphi-Szydło48840
22Drożdżowy model chorób związanych z mutacjami w genie IGHMBP2badania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Weronika Rzepnikowska21560
23Rola fruktozo-1,6-bisfosfatazy 2 (Fbp2) w indukcji długotrwałego wzmocnienia synaptycznego synaps hamujących (iLTP)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Przemysław Duda49575
24Identyfikacja i charakterystyka drobnoustrojów o fenotypie SCV (ang. small colony variants)  izolowanych z dolnych dróg oddechowych pacjentów z mukowiscydozą – implikacje diagnostyczne, ocena wpływu na przebieg przewlekłego procesu zapalnegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Agnieszka Bogut49929
25Wpływ kraju pochodzenia na zachowania zagranicznych konsumentów na rynku usług edukacyjnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr hab. inż. Joanna Kosmaczewska28017
26Analiza dopuszczalności i zasadności rozszerzenia autonomii woli małżonków przez wprowadzenie do prawa polskiego rozwodu za porozumieniem małżonkówwyjazd badawczyUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr Błażej Bugajski24210
27Karbonatyzacja materiałów odpadowych pochodzących z zakładów termicznego przekształcania odpadówwyjazd badawczyAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Natalia Czuma48326
28„Analiza procesu angiogenezy w wycinkach ludzkiego gruczołu piersiowego z użyciem spektroskopii i obrazowania Ramana”badania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Monika Kopeć49500
29Opracowanie i walidacja nowej metody in vitro badania przepuszczalności związków przez barierę krew-mózg, z innowacyjnym wykorzystaniem elektrochromatografii kapilarnej.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Justyna Godyń45100
30Wpływ glifosatu na układ nerwowy i immunologiczny jelita cienkiego świni domowejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Katarzyna Palus49999
31Analiza roli białka KHNYN w regulacji powstawania granul stresowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Mateusz Wawro49577
32Detekcja prekursorów peptydów prezentowanych przez MHCbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Artur Piróg41800
33Wpływ czynników fizyczno-chemicznych na mikroarchitekturę loriki Trachelomonas hispidabadania wstępne/pilotażoweKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Małgorzata Poniewozik49500
34Neuronalne i behawioralne korelaty procesu czytania osób głuchych - natywnych użytkowników polskiego języka migowegostaż naukowyUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Justyna Kotowicz15400
35Obserwatorzy i opiekuni? Style poznawania i przekształcania przyrody na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego w czasach kryzysu klimatycznegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Adam Pisarek10305
36Prawonoporównawcze rozważania Thomasa Bevera. Analiza tzw. "Appendix" oxfordzkich wykładów Thomasa Bevera na podstawie zachowanych rękopisów.wyjazd badawczyUniwersytet Łódzkidr hab. Łukasz Korporowicz21493
37Symetryczne pochodne N-etylo/N-decylofenotiazyny połączone mostkiem acetylenowym z motywami karbazylowymi zawierającymi łańcuchy alkilowe o różnej długości - synteza i właściwości fotofizycznebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Aneta Słodek49500
38Badania symulacyjne i eksperymentalne przemian fazowych w wysokowytrzymałej stali średniomanganowej zawierającej austenit szczątkowy stabilizowany przez partycjonowanie węglastaż naukowyPolitechnika Śląskadr inż. Aleksandra Kozłowska33058
39Ocena internalizacji i wewnątrzkomórkowej lokalizacji nanocząstek teranostycznych za pomocą korelacyjnej mikroskopii świetlno-elektronowej.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr inż. Łucja Przysiecka45705
40Opad nasion rozsiewanych endozoochorycznie a rozmieszczenie oraz cechy jakościowe i ilościowe martwego drewna w środowisku leśnymbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr inż. Przemysław Kurek49852
41"Identyfikacja genów i szlaków sygnałowych regulujących proliferację i różnicowanie komórek macierzystych kanału centralnego rdzenia kręgowego szczura."badania wstępne/pilotażoweInstytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Naukdr Krzysztof Miazga49995
42Polityka Polski wobec Polaków w ZSRR - zesłańców, więźniów, repatriantów i przesiedleńców (1944-1948)kwerendaUniwersytet Łódzkidr Wojciech Marciniak40046
43Percepcja miejsca i autopercepcja, doświadczenia i satysfakcja z podróży – analiza współzależności zmiennych charakteryzujących osoby odwiedzające ośrodki pielgrzymkowe w świetle współczesnych przemian społeczno-kulturowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Justyna Liro16304
44Projektowanie i synteza nowych cieczy głęboko eutektycznych oraz analiza możliwości ich zastosowania w technikach ekstrakcyjnychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Poznańskadr Justyna Werner49396
45Określenie właściwości elektrycznych kompozytów o niskiej stratności elektrycznej - wytworzonych z wybranych ferroelektrycznych proszków ceramicznych i żywicy epoksydowejstaż naukowyUniwersytet Śląski w Katowicachdr inż. Anna Szeremeta26876
46Dwufazowe dozymetry 3D imitujące płuca do zastosowania w radioterapiibadania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Malwina Jaszczak49951
47Badanie zmian zapotrzebowania na wodę, spowodowanych pandemią wirusa SARS CoV-2, w wybranych systemach wodociągowych w Polscebadania wstępne/pilotażowePolitechnika Poznańskadr inż. Alicja Bałut17416
48Nanocząstki magnetyczne jako potencjalne narzędzie do zwiększenia wydajności transfekcji sgRNA oraz Cas9 mRNA w warunkach in vitro mierzonej efektywnością modyfikacji wybranych miejsc w genomie Sus scrofa domesticabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Magdalena Hryhorowicz33000
49Identyfikacja związków niskocząsteczkowych oddziałujących z białkiem DDB1.badania wstępne/pilotażoweCentrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Naukdr Marta Słowianek49720
50Analiza regulatorów splicingu ESRP1 i ESRP2 w procesie przejścia epitelialo-mezenchymalnego w komórkach raka pęcherza moczowego.badania wstępne/pilotażoweŚląski Uniwersytet Medyczny w Katowicachdr Karolina Bajdak-Rusinek49500
51Opracowanie profilu metadanych dla źródeł historycznychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Mateusz Zawadzki13904
52Rękopisy liturgiczne Królestwa Jerozolimskiego przechowywane w londyńskiej British Library – badania nad kulturą i życiem zbiorowym społeczności łacińskich na Bliskim Wschodzie w XIII w.wyjazd badawczyUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiedr Bartłomiej Dźwigała16881
53Identyfikacja i klasyfikacja teoretycznych, globalnych trendów i kierunków rozwoju łańcuchów dostawbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Poznańskadr hab. inż. Katarzyna Grzybowska33000
54Indywidualne decyzje inwestycyjne w kontekście percepcji ryzyk środowiskowychbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Handlowa w Warszawiedr Janina Petelczyc12100
55Potencjał bioanalityczny fotozszywania z udziałem oligonukleotydów znakowanych 5-chloro-4-tio-2'-deoksyurydyną immobilizowanych na szklanych sferachbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Joanna Nowak-Karnowska49442
56Elektrokatalityczna redukcja CO2 na anodowanych nanomateriałach opartych na Cu i Cu-Ni: morfologia powierzchni a aktywność katalizatorabadania wstępne/pilotażoweWojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiegodr Damian Giziński49500
57Identyfikacja wskaźników służących do opisu retencji kanałowejbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewiczadr inż. Kamil Pochwat26400
58Wpływ ranatensyny na regulację proliferacji i migracji komórek nowotworu trzustki in vitrobadania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr Anna Laskowska49995
59Związek pomiędzy spożyciem wody oraz stanem nawodnienia organizmu a funkcjami poznawczymi w wybranej grupie osób starszych.badania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Agata Białecka-Dębek27500
60Stabilność chemiczna polifenoli nadziemnych części rzepiku wonnego Agrimonia procera Wallr. w warunkach gorącej ekstrakcji wodnejbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Elżbieta Karlińska39574
61Ceramika wstęgowa poza typologią: wielowskaźnikowe badania wczesnoneolitycznej ceramikiwyjazd konsultacyjnyUniwersytet Gdańskidr hab. Joanna Pyzel21637
62DRGP - Możliwości i ograniczenia wykorzystania dronów w ratownictwie górskim w Polscebadania wstępne/pilotażowePolitechnika Poznańskadr inż. Roman Domański6787
63Determinanty występowania efektu posiadania na rynku nieruchomości mieszkaniowych – badania wstępne wśród mieszkańców miasta stołecznego Warszawybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr Mateusz Tomal18700
64Stosunki Chiny-Pakistan po ogłoszeniu Chińsko-Pakistańskiego Korytarza Ekonomicznego w 2013 roku: W stronę zrównoważonej więzi?wyjazd badawczyCollegium Civitasdr Agnieszka Nitza-Makowska8803
65Doświadczanie bezsensu w szkole. Badania mikropraktyk edukacyjnychbadania wstępne/pilotażoweInstytut Badań Edukacyjnychdr Katarzyna Kalinowska-Sinkowska27280
66Związek cech osobowościowo-motywacyjnych z efektywnością uczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – badanie pilotażowebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Michał Gacek30800
67Rozpoznanie potencjału osadów jezior Gruzji dla celów rekonstrukcji zmian środowiska w holoceniebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Maurycy Żarczyński49940
68Wpływ wysiłku na narząd wzrokubadania wstępne/pilotażoweŚląski Uniwersytet Medyczny w Katowicachdr Adam Wylęgała8033
69Oddziaływanie komórek nabłonkowych z bakteriami probiotycznymi – co dzieje się z bakterią po kontakcie z komórką nabłonkową?badania wstępne/pilotażoweInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Naukdr Dominika Jakubczyk47335
70Rola endofitycznych drożdży Sporobolomyces ruberrimus w roślinnej odpowiedzi na nadmiar oraz deficyt żelazabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Agnieszka Domka44264
71Przekraczając (nie)widzialne granice. Doświadczenie awansu klasowego w biografiach jednostekbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Justyna Kajta15730
72Stefan Słocki: artysta plastyk, robotnik sztuki. Mikrohistoria państwowego systemu sztuki PRL. Kwerenda wstępnakwerendaAkademia Sztuk Pięknych w Warszawiedr Jakub Banasiak6105
73Wojna i pamięć. Polityka historyczna jako źródło pojednania i potencjalnych kryzysów w relacjach Rosji z Niemcami i AustriąkwerendaUniwersytet Łódzkidr Magdalena Żakowska23783
74Zasoby osobiste i społeczne młodzieży w instytucjonalnym wychowaniu resocjalizacyjnymbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Anna Dąbrowska38377
75“Zielona synteza” nanocząstek selenu i srebra z wykorzystaniem alginianu i witaminy C pochodzącej z Kalanchoe pinnatabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Paulina Szczyglewska41851
76Opracowanie metody sterowania minimalnoenergetycznego opartego na uczeniu emocjonalnym mózgu w kontekście mierzalnej poprawy jakości lotu bezzałogowego statku powietrznegostaż naukowyPolitechnika Poznańskadr hab. inż. Wojciech Giernacki21023
77Badania procesu konsolidacji i umocnienia spieków Ti-GO i Ti6Al4V-GO.badania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Tomasz Skrzekut45100
78Wpływ niskotemperaturowego kondycjonowania osadu tlenowego granulowanego z wykorzystaniem zestalonego ditlenku węgla na przebieg fermentacji metanowejbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Białostockadr inż. Joanna Kazimierowicz42834
79Wpływ leków przeciwdepresyjnych na geny odpowiedzi na stres siateczki śródplazmatycznej w  linii komórkowej ludzkich astrocytów.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Marta Jóźwiak-Bębenista49724
80Methylobacterium oryzae jako biostymulator wzrostu roślin - badania na modelu Arabidopsis thaliana.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Katarzyna Zamłyńska48510
81Wpływ podawanych enzymów trawiennych na stężenie kwasów tłuszczowych i cholesterolu w erytrocytach na modelu prosiąt z niewydolnością trzustkibadania wstępne/pilotażoweInstytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Monika Karpińska49995
82Spuścizna epistolograficzna Wandalina Szukiewicza jako źródło do komparatystycznych badań językowychkwerendaInstytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Naukdr Katarzyna Konczewska7572
83Polityka miejska w warunkach pandemii COVID-19. Przykład polskich i szwedzkich metropolii centralnych (Warszawa i Sztokholm)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Kamil Glinka10206
84Model implementacji art. 6 Dyrektywy ATAwyjazd badawczyUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Edgar Drozdowski34454
85Regulacja emocjonalna a agresja relacyjna w parach romantycznych:

Badanie z pomiarem podłużnym w planie diadycznym
badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Marcin Moroń48400
86Wieloskalowa analiza powierzchni swobodnych oraz funkcjonalnych wytwarzanych przyrostowobadania wstępne/pilotażowePolitechnika Świętokrzyskadr inż. Damian Gogolewski39600
87Zastąpienie liganda karbonylkowego przez karben N-heterocykliczny w cyklopentadienylowym kompleksie żelaza i określenie jego wpływu na katalityczny proces funkcjonalizacji alkinówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr inż. Łukasz Banach49520
88Nowe układy hybrydowe awobenzon – nanoporowate materiały jako składniki preparatów przeciwsłonecznychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Anna Olejnik49060
89WPŁYW PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ GEOMETRII OSTRZA NARZĘDZIA NA TEMPERATURĘ WIÓRÓW W STREFIE SKRAWANIA PODCZAS FREZOWANIA STOPÓW MAGNEZUbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Lubelskadr inż. Ireneusz Zagórski44487
90Analiza powstawania oporów hydraulicznych w rozłączonym sprzęgle wielopłytkowymbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Jarosław Goszczak16874
91Wpływ nadekspresji MCPIP3 na proliferację i żywotność komórek A431badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Agata Lichawska-Cieślar49999
92Oddziaływania probiotycznych bakterii Bifidobacterium z komórkami nabłonkowymi, charakterystyka proteomiczna i immunologiczna – badania wstępnebadania wstępne/pilotażoweInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Naukdr Katarzyna Kapczyńska49995
93Zdalne procesy certyfikacji w czasie pandemii i ich wpływ na poziom satysfakcji klientówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr hab. inż. Piotr Kafel9900
94Główne kierunki zmian krajobrazu w poprzemysłowych obszarach zurbanizowanychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Katarzyna Pukowiec-Kurda9931
95Od empatii do zachowań prospołecznych we wczesnym dzieciństwie - adaptacja narzędzibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Agnieszka Lasota28507
96Wysokość progów opadowych uruchamiających procesy masowe w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Piotr Demczuk16382
97Zbadanie zmienności widm współczynników absorpcji światła przez różne frakcje rozmiarowe zawiesin występujących w południowym obszarze Morza Bałtyckiegobadania wstępne/pilotażoweInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Naukdr Justyna Meler44506
98Synteza kwasów aminofosfonowych oraz ich pochodnych metalokarbonylowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Aneta Kosińska49500
99Staż naukowy w Institute for Catalysis, Hokkaido University - pozyskanie nowej wiedzy dotyczącej otrzymywania oraz charakterystyki fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu.staż naukowyZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr Paulina Rokicka-Konieczna19930
100Badanie wpływu dodatku popiołów lotnych ze spalania węgla na własności fizykochemiczne sztywnych pianek poliuretanowychbadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Monika Kuźnia49500
101Ocena ekspresji SMIM20, GPR173 oraz poziomu PNX-14 u kobiet chorych na endometriozębadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Karolina Kulińska49940
102Ocena wpływu politerapii lekami przeciwpadaczkowymi na poziomy wybranych, klasycznych i nowych, biochemicznych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u dzieci z padaczkąbadania wstępne/pilotażoweŚląski Uniwersytet Medyczny w Katowicachdr hab. Beata Sarecka-Hujar49500
103Wpływ oddziaływania jonowego i niejonowgo polimeru hydrofilowego z kwasem hialuronowym na kinetykę uwalniania tego kwasu z bipolimerowych łożysk hydrożelowych przeznaczonych do wspomagania leczenia ran.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Dorota Wójcik-Pastuszka49715
104Stworzenie szybkiej i efektywnej metody oceny stopnia pobudzenia nasion z wykorzystaniem cytometrii przepływowejbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Chrystian Chomontowski49445
105Dyskurs cywilizacyjny we współczesnych relacjach chińsko-indyjskichwyjazd konsultacyjnyUniwersytet Jagiellońskidr Antonina Łuszczykiewicz7456
106Korelacja pomiędzy upolitycznieniem władz lokalnych a społeczeństwem obywatelskim na Słowacjiwyjazd badawczyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Ewelina Kancik-Kołtun29887
107Cechy psychopatyczne u młodzieży a bezpośredni/pośredni rodzaj przejawianej agresjibadania wstępne/pilotażoweAkademia Ignatianum w Krakowiedr Krzysztof Nowakowski21560
108Badania wpływu substancji humusowych zawartych w wodzie i ściekach na zatruwanie anionitów.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr inż. Paweł Wiercik40757
109Odporność materiału Ti6Al4V na nieproporcjonalność obciążeń cyklicznych w odniesieniu do kierunku przyrastania materiału w technologii SLMbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Opolskadr inż. Robert Owsiński48708
110Badanie właściwości elektrycznych i magnetycznych materiałów warstwowych łączonych metodą platerowania wybuchowegobadania wstępne/pilotażowePolitechnika Opolskadr hab. inż. Andrzej Waindok43450
111Analiza stabilności epi-genomowej linii addycyjnych owsa z kukurydząstaż naukowyInstytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Katarzyna Juzoń44514
112Czy badanie kinetyki uwalniania wolnokrążącego DNA i histonów pozwoli na określenie ich realnego znaczenia jako markerów obciążenia treningiem? - badania wstępnebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Robert Stawski49786
113Ocena składu mikroflory jelitowej pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych farmakologicznie i chirurgicznie przy użyciu metody sekwencjonowania następnej generacji genu 16S rRNAbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Agnieszka Górecka-Mazur49995
114Uszkodzenie śródbłonka naczyniowego i włóknienie mięśnia sercowego jako wczesne manifestacje kardiotoksycznego wpływu radioterapii na prawą komorę serca u pacjentów leczonych radioterapią klatki piersiowej z powodu raka płucabadania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr Grzegorz Sławiński49280
115Rola TRAIL i RIPK3 w prognozowaniu śmiertelności i wystąpienia ostrego uszkodzenia nerek wśród pacjentów przyjmowanych do oddziału intensywnej terapiibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Katarzyna Kakareko30030
116Określenie wpływu granulacji i gęstości materiałów sypkich na intensywność i profil związków lotnych emitowanych podczas ich przechowywania w kontrolowanych warunkach.badania wstępne/pilotażoweInstytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Naukdr Marek Gancarz49971
117Ślady korespondencji pomiędzy Rzeczpospolitą i serbskimi środowiskami cerkiewno-monastycznymi w XVI-XVII wieku (poszukiwanie materiałów źródłowych)kwerendaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Paweł Dziadul13320
118Polskie wczesnonowożytne sztambuchy (alba amicorum) w amerykańskich zbiorach naukowych – kwerendakwerendaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Robert Tomczak41683
119Kulturowe i prawne determinanty dawstwa komórek rozrodczych w Japoniibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rzeszowskidr Rafał Łukasiewicz12250
120Prawne aspekty działalności gospodarczej z zakresu e-sportukwerendaUniwersytet Jagiellońskidr Michał Biliński7123
121Przychodzi cudzoziemiec do lekarza – komunikacja w opiece medycznej nad pacjentami obcojęzycznymi na przykładzie Poznania w ujęciu socjolingwistycznym – badanie pilotażowebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Magdalena Zabielska6653
122Tandemowa metoda wyznaczania potencjału utleniania biologicznie czynnych stilbenów w oparciu o obliczenia kwantowo-mechaniczne i pomiary elektrochemicznebadania wstępne/pilotażowePolitechnika Warszawskadr inż. Marcin Poterała49940
123Kształtowanie struktury i właściwości stopu magnezu WE43 z metalami ziem rzadkich w procesie głębokiej obróbki kriogenicznej w połączeniu z obróbką cieplnąbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Adrian Barylski35970
124Badania wstępne dotyczące możliwości zastosowania w metodzie szyfrowania SDEX wybranych funkcji skrótu zgłoszonych do konkursu na SHA-3.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr inż. Artur Hłobaż6800
125Czy obecność określonych alleli układu HLA może być markerem ryzyka wystąpienia orbitopatii Gravesa oraz ciężkości jej przebiegu?badania wstępne/pilotażoweInstytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"dr hab. Magdalena Stasiak49280
126Trójwymiarowa wizualizacja i morfometria cribra orbitalia w mikrotomofrafii komputerowej (micro-CT).badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiedr Justyna Marchewka-Długońska44872
127Badanie zmienności genetycznej wybranych taksonów z rodzaju Plagiotheciumbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Grzegorz Wolski42724
128Testowanie jakości polimorfizmów uzyskanych z sekwencjonowania nowej generacji przy pomocy sieci neuronowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr hab. inż. Tomasz Suchocki44000
129Ocena zdolności antyoksydacyjnych związków syntetyzowanych przez zielenicę Klebsormidium dissectumbadania wstępne/pilotażoweInstytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Naukdr Michał Adamski43230
130Wpływ pól magnetycznych na ekspresję białek regulatorowych metabolizmu wapnia w leukocytarnych liniach komórkowych.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Karolina Wójcik-Piotrowicz49995
131Wpływ tempa metabolizmu podstawowego (BMR) na indukcję oraz rozwój nowotworu jelita grubego u myszy laboratoryjnych sztucznie selekcjonowanych na wysoki i niski BMR.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Diana Sawicka49995
132Analiza porównawcza profilu biochemicznego i markerów homeostazy energetycznej w plazmie nasienia i surowicy niepłodnych mężczyznbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Sylwia Płaczkowska49555
133Wpływ rodzaju karmienia na rozwój mikrobioty jelitowej u dzieci urodzonych z za małą masą ciała w stosunku do wieku płodowego (SGA)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Magdalena Durda-Masny49995
134Wpływ modyfikowanej struktury kwasu askorbinowego na jego właściwości fotoprotekcyjne w żelu hydrofilowym.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Iwona Golonka28141
135Ocena potencjalnego działania owoców głogu dwuszyjkowego (Crataegus laevigata) na hamowanie autooksydacji tłuszczów śledzia bałtyckiego (Clupea harengus membras) podczas zamrażalniczego przechowywaniabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Iwona Cieślik23188
136Badanie mechanizmów i czynników ryzyka warunkujących nieuzyskanie zamierzonego efektu współpracy międzyorganizacyjnejbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Świętokrzyskadr Maria Krechowicz11075
137Józef Ostrowski - ziemianin, prawnik, politykkwerendaUniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowiedr Karolina Studnicka-Mariańczyk44799
138Opracowanie Ortofotomapy Lublina 1939–1945badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Jakub Kuna16500

Lista rankingowa nr 3

Data opublikowania: 2020-11-4

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Ocena możliwości zastosowania metody modulacji czasowej do szyków antenowych w zakresie fal milimetrowychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Warszawskadr inż. Grzegorz Bogdan49 995
2Rola SUMOilacji w regulacji aktywności białek u Arabidopsis thaliana na przykładzie syntazy ACC 7- wdrożenie  metody SUMOilacji in vitrobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Agata Cieśla49 654
3Na drodze do poprawy wyników leczenia nieswoistych zapaleń jelit: synteza doustnie podawanych nanocząstek lipidowych inkorporowanych inhibitorem TNF-αwyjazd badawczyInstytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Naukdr Aleksandra Zielińska49 953
4Topografia powierzchni wybranych ziaren zbóżbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Opolskadr hab. inż. Jolanta Królczyk24 503
5Wyobrażeniowe geografie a proces budowania państw i narodów w politykach pamięci na postkolonialnych peryferiach. Porównanie przypadków z Kaukazu Południowegobadania wstępne/pilotażoweInstytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Naukdr Bartłomiej Krzysztan21 294
6Analiza migracji wybranych miRNA pomiędzy komórkami raka piersi.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Poznańskadr hab. inż. Agnieszka Rybarczyk49 500
7Wpływ podłoża na strukturę drugorzędową białka tau.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr inż. Kamila Sofińska48 629
8Multirdzeniowe nanonośniki polielektrolitowe w terapii raka piersi człowieka - wstępna analiza in vitro: ocena toksyczności nośnika oraz aktywności enkapsulowanych leków.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Marzena Szwed49 940
9Optymalizacja wybranych modeli przedklinicznych dla terapii spersonalizowanej chorób nowotworowych.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Małgorzata Kucińska49 995
10Genotypowanie populacji mapujące ExL łubinu wąskolistnego za pomocą markerów SNPbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr Bartosz Kozak49 940
11Sekretom Cerrena unicolor jako źródło nowych czynników efektywnie modulujących procesy hemostazy.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Dawid Stefaniuk49 999
12Badanie kompatybilności nanomateriałów 2D (TiO2) z ligandami z grup peptydów i białek. Analiza wpływu sfunkcjonalizowanych nanomateriałów 2D na komórki prokariotyczne i eukariotycznebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Przemysław Jurczak49 500
13Wystąpienia publiczne w interaktywnych środowiskach wirtualnych - postawy publiczności a zachowanie mówcy: podejście biometrycznebadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Magdalena Igras-Cybulska29 700
14Analiza formalna bezpieczeństwa protokołu wymiany kluczy IKEv2wyjazd badawczyUniwersytet Opolskidr inż. Adam Czubak39 196
15Anatomia, morfologia i histologia górno-tylnej części guza piętowego jako potencjalnego miejsca pobrania autogennego przeszczepu chrzęstno-kostnego.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Henryk Liszka49 533
16Czy indukowana przez pochodną kwasu usninowego wakuolizacja cytoplazmy komórek nowotworowych prowadzi do śmierci związanej z ER-fagią?badania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr inż. Agnieszka Pyrczak-Felczykowska49 005
17Wpływ schematów chemioterapeutycznych na profil wydzielania cytokin przez komórki raka jelita grubego w zależności od stadium rozwoju guza.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Marta Wawro49 999
18Nieformalne ruchy społeczne a decyzje polityczne podejmowane na szczeblu lokalnym w perspektywie analizy decyzyjnej. Przypadek Lubelszczyzny.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Agnieszka Ziętek15 314
19Badania nad wpływem spienienia lepiszcza asfaltowego i obniżenia temperatury otaczania kruszyw mineralnych na zjawisko adhezji lepiszcza do kruszywabadania wstępne/pilotażowePolitechnika Świętokrzyskadr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska14 001
20Materiały nanocząstkowe (nanorurki węglowe i magnetyt) jako inicjatory procesów polimeryzacji pirolu i tworzenia nanokompozytów o strukturze hierarchicznej.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr Monika Wysocka-Żołopa46 200
21Wpływ mikrośrodowiska guza oraz jego charakterystyki molekularnej na wyniki leczenia pacjentów chorych na raka wątrobowokomórkowego.badania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr hab. Rafał Stec48 510
22Wybrane aspekty metabolizmu lipidów w oocytach kota domowegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr Natalia Sowińska48 400
23"Dziennikarze polscy Rusini" w prasie galicyjskiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wiekubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Adam Świątek23 155
24Ocena skuteczności kwestionariusza zachowań innowatora oraz badanie wstępne ważności kryteriów oceny ryzyka innowacji technicznychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Opolskadr inż. Anna Deptuła9 592
25Stosowanie języka neutralnego płciowo w prawie Unii Europejskiejwyjazd konsultacyjnyInstytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Naukdr Katarzyna Sękowska-Kozłowska14 850
26Środki tymczasowe jako instrument ochrony uprawnień jednostek wynikających z prawa Unii Europejskiejwyjazd badawczyUniwersytet Jagiellońskidr Monika Kawczyńska24 632
27Uwarunkowania sytuacji byłych zawodowych sportowców na rynku pracybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniudr Adam Metelski12 998
28Badanie wpływu różnych czynników na strącanie aktywnych nanocząstek metali z grupy platynowcówbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Poznańskadr inż. Martyna Rzelewska-Piekut47 487
29Badania kinetyki reakcji termicznego spalania niskostężonych mieszanin metan-powietrze w ceramicznym wypełnieniu pianowym.badania wstępne/pilotażoweInstytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Naukdr inż. Anna Pawlaczyk-Kurek19 800
30Modelowanie generatorów synchronicznych z wykorzystaniem techniki Hardware-in-the-Loopwyjazd badawczyUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr inż. Szymon Racewicz31 992
31Eksperymentalna walidacja markerów patogenezy ataksji rdzeniowo móżdżkowej typu trzeciego, zidentyfikowanych za pomocą metod wysokoprzepustowych.badania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr Grzegorz Figura49 999
32Potencjalizacja skuteczności terapii przeciwnowotworowej u psów poprzez hamowanie odpowiedzi komórki na stres replikacyjnybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr Marta Henklewska49 929
33Badanie stabilności leków przeciwrobaczych w warunkach stresowych z zastosowaniem metody UHPLC/MS-MSbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Paweł Żmudzki25 520
34Ocena parametrów dysbiozy oraz przepuszczalności jelitowej u niemowląt w 1, 3 i 6  miesiącu życia.badania wstępne/pilotażowePomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeciniedr Diana Sochaczewska49 500
35Czas podróży koleją jako determinanta układu powiązań transgranicznych polskich metropolii – ujęcie dynamiczne 1970–2020badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Karol Kowalczyk5 225
36Ochrona wierzycieli spółek o znikomym kapitale podstawowym. Studium porównawcze prawa polskiego i wybranych europejskich porządków prawnych.kwerendaUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Marcin Mazgaj18 150
37Ewolucja tektoniczna strefy uskokowej Kraków-Lubliniec w świetle danych mikrotermometrii w podczerwieni – badania wstępne mineralizacji hydrotermalnej Mo-Cu-Wbadania wstępne/pilotażowePaństwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczydr inż. Beata Naglik47 300
38Funkcjonalizacja powierzchni nanorurek ditlenku tytanu kompleksami platyny(II)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Adrian Topolski36 708
39Znaczenie odmiany MnOx w usuwaniu manganu z wodybadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr hab. inż. Magdalena Michel34 133
40Badania wpływu koncentracji naprężeń w obszarze kotwienia elementów wzmacniających typu laminatowego na nośność obciążanych statycznie i zmęczeniowo wzmocnionych elementów z karbembadania wstępne/pilotażowePolitechnika Lubelskadr inż. Maciej Kowal42 218
41Sulfhydratacja proteomu kiełkujących nasion rzepaku pod wpływem egzogennego siarkowodorubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Łukasz Wojtyla49 999
42Określenie wpływu kwasu aristocholowego na proces różnicowania, metabolizm osteoklastów i homeostazę tkanki kostnejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Karina Adamowicz49 170
43Określenie roli Regnazy-1 w rozwoju Nieswoistego Zapalenia Jelit.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Magdalena Pilarczyk-Żurek49 962
44Ocena wpływu aktywności formy pierwszej paraoksonazy wolnej lub związanej z HDL na hydrolizę utlenionej formy LDL oraz tiolaktonu homocysteinybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr hab. inż. Anna Bizoń49 280
45Wpływ cukrzycy na zmiany ekspresji genów w ścianie żołądkabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr hab. Michał Załęcki49 335
46Różnorodność gatunkowa i specyficzność helmintów u inwazyjnych gatunków drapieżników w oparciu o molekularne analizy koproskopowebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Katarzyna Buńkowska-Gawlik49 830
47Rola związków tiolowych w mechanizmach ko-tolerancji względem zasolenia i podwyższonego poziomu kadmu w podłożu u halofita Aster tripolium.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Aleksandra Koźmińska49 280
48Wpływ pandemii koronawirusa na zachowania rynkowe młodych dorosłych (pokolenie C) w obszarze sharing economy.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr Anna Szymańska11 484
49Próba syntezy nowych faz metali typu hcp w procesie samoorganizacji indukowanej temperaturowo w skali nanobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Benedykt Jany49 500
50Programowalne hierarchiczne mechaniczne metamateriaływyjazd badawczyUniwersytet Zielonogórskidr Krzysztof Dudek25 399
51Wpływ kruszywa gumowego na sztywność i właściwości tłumiące mieszanek gruntowo-gumowychbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Katarzyna Gabryś44 011
52Superhydrofobowe gąbki impregnowane głębokimi cieczami eutektycznymi do usuwania składników ropy naftowej z wodybadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr inż. Patrycja Makoś-Chełstowska49 500
53Wpływ zawilgocenia matrycy cementowej na właściwości elektryczne kompozytów z dodatkami przewodzącymibadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Maksymilian Frąc14 300
54Zmienność genetyczna i morfologiczna dzikiej populacji wizona amerykańskiego (Neovison vison) na granicy zasięgu inwazji.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr Marek Nieoczym45 978
55Wpływ spożywania beta-glukanów owsa na wywołaną zapaleniem jelita grubego aktywację szlaku receptorów TLR w gonadach samców szczurówbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Michał Oczkowski49 966
56Cząsteczki mikroRNA jako potencjalne biomarkery stanu zapalnego gruczołu mlekowego krówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr Sebastian Smulski49 539
57Neolokalizm a preferencje konsumentów piwa rzemieślniczego w Polsce – sondaż diagnostycznybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr inż. Bartosz Wojtyra37 950
58ICAM-1 jako cel terapeutyczny w leczeniu nowotworu pęcherza moczowegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Marta Zarzycka49 940
59Biosynteza nanocząstek metali ze ścieków przemysłowych - badania wstępnebadania wstępne/pilotażowePolitechnika Wrocławskadr inż. Konrad Matyja46 937
60Wpływ procesu fermentacji ziaren kawy na zawartość związków chlorogenowych oraz aktywność przeciwutleniającą ekstraktów pozyskanych z ziaren kawy (Coffea arabica i Coffea robusta)badania wstępne/pilotażowePolitechnika Poznańskadr inż. Magdalena Jeszka-Skowron49 995
61Związek ekspresji transporterów witaminy C z aktywną demetylacją.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Ewelina Zarakowska48 510
62Zastosowanie Klasyfikatorów Bayesowskich w Celu Ulepszenia Nieinwazyjnych Interfejsów Mózg-Komputerwyjazd badawczyPolitechnika Opolskadr inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk11 026
63Badania aktywności farmakologicznej nowych ligandów serotoninowych - pochodnych piperazyny i pirolidyny - u zwierząt doświadczalnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Jolanta Orzelska-Górka37 904
64Czy praca na zmiany nocne jest związana z rozwojem osteoporozy u kobiet?badania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Noferadr Agnieszka Bukowska-Damska49 335
65Innowacyjne hybrydy o wielokierunkowym działaniu w terapii choroby Alzheimerabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Kamila Czarnecka49 995
66Audiodeskrypcja sztuk plastycznych - na przykładzie muzeów w Barceloniewyjazd badawczyUniwersytet Łódzkidr Anna Wendorff29 568
67Obrazy przeszłości w narracjach o drugiej wojnie światowej. Badanie pilotażowe trzech muzeów (Kijów-Berlin-Moskwa) w kontekście zmian w polu pamięci kulturowej Europy Wschodniejbadania wstępne/pilotażoweCollegium Civitasdr Barbara Markowska14 911
68Wpływ proteazy ClpP na system sekrecji typu drugiego u fitopatogennych bakterii Dickeya solani i Dickeya dadantiibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr inż. Donata Figaj48 400
69Utworzenie modelu komórkowego wywodzącego się z tkanek nowotworowych szczura z nokautem genu TP53.badania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Kamil Synoradzki49 995
70Pierwsza próba identyfikacji genetycznej widłonogów z rodzaju Calanus w diecie alczykabadania wstępne/pilotażoweInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Naukdr Kaja Bałazy49 335
71Charakterystyka dwóch szczepów bakteriofagów specyficznych wobec Enterococcus faecalis w kierunku poszukiwania alternatywnych sposobów kontrolowania infekcji zębowych kanałów korzeniowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Magdalena Moryl49 500
72Ocena możliwości retencjonowania wody na zmeliorowanych obszarach podmokłych w świetle ich zagospodarowania i współczesnych zmian klimatycznychkwerendaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Katarzyna Mięsiak-Wójcik7 953
73Wpływ zagospodarowania terenu na powstawanie osuwisk w dolinach rzecznych na terenie Niżu Polskiego na przykładzie doliny środkowej Radunibadania wstępne/pilotażowePaństwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczydr inż. Anna Małka49 591
74Synteza nanocząstek złota znakowanych emiterami elektronów Augera: 197Hg/197mHg jako prekursorów do produkcji radiofarmaceutyków terapeutycznychbadania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii i Techniki Jądrowejdr inż. Rafał Walczak49 500
75OCENA WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNYCH I MORFOLOGII NANOWARSTW TRÓJSKŁADNIKOWYCH DO ZASTOSOWANIA W ORGANICZNYCH OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCHbadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Gabriela Lewińska42 329
76Ocena wpływu zespolenia dwuteowych belek drewnianych z betonem na bazie proszków reaktywnych (RPC) oraz wzmocnionych taśmami CFRP na ich sztywność i nośnośćbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Opolskadr inż. Mariusz Czabak17 842
77Fizjologia snu, miRNA, białka regulatorowe rytmu dobowego, wybrane czynniki antropometryczne, hormonalne, jakość życia, aktywność seksualna wśród młodych, zdrowych dorosłych- międzynarodowe, wieloośrodkowe badanie BOAT- badania pilotażowe.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Wojciech Kuczyński49 995
78Wpływ wysiłku fizycznego na poziom czynników neurotroficznych z rodziny CDNF/MANF w mysim modelu choroby Parkinsona indukowanym domózgowym podaniem oligomerów alfa-synukleinybadania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Ewelina Pałasz49 852
79Zmiana aktywności metabolicznej tkanki kostnej strzemienia w przebiegu otosklerozybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr hab. Maciej Wiatr48 620
80Analiza tekstury dużych gruczołów ślinowych u dzieci z rozpoznanym zespołem Sjogrena w badaniu rezonansu magnetycznego i badaniu ultrasonograficznym.badania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr Dominik Świętoń47 718
81Ocena przydatności testu obciążeniowego z seryjnymi pomiarami stężeń białek szoku cieplnego we krwi oraz nowych technik echokardiograficznych do identyfikacji pacjentów ze zwężeniami w tętnicach wieńcowych wymagającymi leczenia interwencyjnego.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachdr Łukasz Zandecki36 025
82Ocena potencjału przeciwbakteryjnego historycznych pokładów śląskiej gliny leczniczej –  terra sigillata Silesiaca.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Opolskadr Izabela Spielvogel45 573
83Ocena właściwości przeciwutleniających i przeciwcukrzycowych oraz wartości odżywczej prozdrowotnych ciastek kruchych sporządzonych na bazie wytłoków owocowych i erytrytolubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr inż. Ewa Raczkowska45 771
84Ochrona praw podstawowych jako element sporu o legitymizację sądownictwa konstytucyjnegowyjazd badawczyUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka7 183
85Relacje rodzinne i oddziaływania wychowawcze w badanych rodzinach patchworkowychbadania wstępne/pilotażoweAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiejdr Karolina Skarbek15 125
86Ocena wpływu rodzaju deskowania na morfologię powierzchni betonu architektonicznego z punktu widzenia jej potencjału na zabrudzeniebadania wstępne/pilotażowePolitechnika Wrocławskadr inż. Sławomir Czarnecki11 776
87Chemiczny zapis interakcji między ksenolitem perydotytowym, a wynoszącą go magmą – przeobrażenia ksenolitów pochodzących z płaszcza litosferycznego obecnych w kenozoicznych skałach wulkanicznych Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Monika Nowak49 654
88Formowanie biofilmu przez grzybowe oportunistyczne patogeny człowieka Exophiala dermatitidis i Trichosporon beigelii na różnych powierzchniachbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Agata Piecuch31 570