Kod CSS i JS

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 5 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 4 maja 2021 r.:

Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-18

Lista rankingowa:

  • Konkurs: MINIATURA
  • Panel: HS, NZ, ST
  • Koordynatorzy: dr Anita Bielańska, dr Anna Wiktor, dr inż. Tomasz Szumełda
  • Data ogłoszenia konkursu: 4 maja 2021 r.

Lista rankingowa nr 1

Data opublikowania: 2021-08-16

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Uzyskanie nowego modelu komórkowego opartego na technologii CRISPR-Cas (enChIP) w celu badania mechanizmów naprawy rejonów mikrosatelitarnych DNA badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr inż. Paweł Śledziński 49 965
2 Identyfikacja wysokoczułych luminoforów o potencjale dozymetrycznym i ich charakterystyka metodami radiacyjnie indukowanej luminescencji – staż naukowy. staż naukowy Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie dr inż. Renata Majgier 40 085
3 Wprowadzenie wilgotności jako parametru funkcji prawdopodobieństwa rozdrabniania biomasy ziarnistej – staż naukowy w Purdue University w USA staż naukowy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dr Weronika Kruszelnicka 49 513
4 Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a poziom życia mieszkańców badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Mariusz Malinowski 40 255
5 Badania zegarów satelitów GNSS uwzględniające zjawiska skoków, nieciągłości danych, starzenia się i DBD wyjazd badawczy Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Kamil Maciuk 11 457
6 Elektroczuły mikrożel na bazie biokompatybilnego polimeru pHEMA badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Kamil Marcisz 41 800
7 Słowo i dokument w sztuce dźwiękowej staż naukowy Uniwersytet Łódzki dr Natalia Kowalska-Elkader 49 136
8 Rola periplazmatycznych proteaz w metaloregulacji u bakterii Helicobacter pylori badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Urszula Zarzecka 49 940
9 Zmiany w mitochondriach podczas apoptozy indukowanej infekcją grzybową – badania na modelu owadzim badania wstępne/pilotażowe Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Agata Kaczmarek 49 500
10 Analiza wpływu wirującego pola magnetycznego na potencjał regeneracyjny płytek krwi badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr Elżbieta Cecerska-Heryć 49 964
11 Wykorzystanie systemu CRISPR-Cas9 w celu wyłączenia wybranych genów kodujących transportery MATE u Lotus japonicus badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Karolina Jarzyniak 49 500
12 DZIECI – HOLOKAUST – MUZEUM. MŁODZI BOHATEROWIE I MŁODZI ODBIORCY MUZEALNYCH OPOWIEŚCI O ZAGŁADZIE (WILNO, RYGA, TALLIN) wyjazd badawczy SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie dr Marcin Zaborski 11 585
13 Wpływ polifenoli na właściwości fizykochemiczne dożylnych emulsji tłuszczowych stosowanych w żywieniu pozajelitowym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Aleksandra Gostyńska 49 995
14 Ocena potencjału eutrofizującego oczyszczonych ścieków wprowadzanych do powierzchniowych wód płynących badania wstępne/pilotażowe Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk dr inż. Michał Preisner 49 422
15 Stymulacja receptorów adenozynowych A1 a procesy apoptozy w harmalinowym modelu drżenia samoistnego – badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk dr Barbara Kosmowska 49 896
16 Uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa kobiet jako użytkowniczek komunikacji publicznej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Emilia Bogacka 18 832
17 Elektrochemicznie wspomagane wytwarzanie wzorów w układach trójfazowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Karolina Sipa 49 500
18 Termoelektryczne nanokompozyty na bazie stopów Heuslera wytworzone z amorficznych prekursorów badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk dr Karol Synoradzki 49 940
19 Trójwarstwowe kompozytowe scyntylatory oparte na strukturach epitaksjalnych domieszkowanych granatów LuAG i YAG. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Sandra Witkiewicz-Łukaszek 49 995
20 Analiza pomiarowa rozpływów energii w układzie dwóch pojazdów tramwajowych wyposażonych w kondensatorowe zasobniki energii badania wstępne/pilotażowe Politechnika Warszawska dr inż. Marcin Steczek 33 825
21 Badanie skraplania czynników chłodniczych na pęczku minikanałów rurowych w
kompaktowych wymiennikach ciepła
badania wstępne/pilotażowe Politechnika Koszalińska dr inż. Marcin Kruzel 49 500
22 Ocena wpływu wybranych metod sterylizacji na zmiany zachowania mechanicznego struktur porowatych kształtowanych technikami osadzania stopionego materiału z hybrydowych polimerów i poddawanych degradacji hydrolitycznej w warunkach symulowanych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Angela Andrzejewska 49 995
23 Ocena in vitro właściwości immunomodulacyjnych ekstraktów Salvia cadmica Boiss wobec makrofagów, w kontekście wspomagania eradykacjii zakażenia Helicobacter pylori, w następstwie „treningu odpornościowego”. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Weronika Gonciarz 49 500
24 Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości do treningu mięśni oddechowych - rozwiązanie czy biały słoń ? wyjazd badawczy Politechnika Opolska dr Sebastian Rutkowski 27 316
25 Rola think tanków podczas prawyborów prezydenckich Partii Demokratycznej w 2020 roku badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Bartosz Rydliński 35 002
26 Analiza wpływu cech morfologicznych koryta na przestrzenne zróżnicowanie stężeń pierwiastków ziem rzadkich w osadach dennych rzek nizinnych o różnym stopniu przekształcenia badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Joanna Jaskuła 47 960
27 Optymalizacja geometrii i morfologii powtarzalnych otwartych struktur komórkowych w aspekcie zastosowania ich jako nośników katalizatorów badania wstępne/pilotażowe Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk dr inż. Marzena Iwaniszyn 19 800
28 Wpływ operacyjnego leczenia migotania przedsionków na występowanie niemych udarów mózgu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Radosław Litwinowicz 49 999
29 Porównanie możliwości wykorzystania klasyfikatorów opartych na konwolucyjnych sieciach neuronowych do klasyfikacji zobrazowań satelitarnych w celu uzyskania danych o użytkowaniu/pokryciu terenu (land use/land cover – LULC) dla obszaru Polski badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr inż. Marta Nalej 42 350
30 Kumulacja ochrony utworów sztuki użytkowej i wzorów przemysłowych w prawie amerykańskim kwerenda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Jakub Kępiński 19 624
31 Dobrobyt społeczny w świetle analizy modelowania tematycznego: badanie wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Mariusz Baranowski 20 130
32 Chemiczne nakładanie w zimnej plazmie cienkowarstwowych półprzewodnikowych katalizatorów węglowo-azotowych. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr Maciej Fronczak 47 300
33 Właściwości antybakteryjne i cytotoksyczne kompleksów wybranych jonów metali przejściowych z kwasem niflumowym oraz fenantroliną badania wstępne/pilotażowe Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza dr Ewa Ciszkowicz 49 500
34 Analiza zmian proteomu osocza w odpowiedzi na wysiłek fizyczny u chorych z zaawansowaną niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory badania wstępne/pilotażowe Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy dr Anna Drohomirecka 49 979
35 Medellin: obraz traumy i przemocy w twórczości kolumbijskich dziennikarzy kwerenda Uniwersytet w Białymstoku dr Anna Karczewska 26 455
36 Uwarunkowania niezależności audytu wewnętrznego w sektorze samorządowym w Polsce - badanie pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dr Joanna Przybylska 12 529
37 Probabilistyczne modelowanie efektu skali w zakresie zmęczenia wysokocyklowego mini-próbek wytwarzanych przyrostowo badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dr inż. Tomasz Tomaszewski 49 940
38 Opracowanie innowacyjnej strategii kalibracji analitycznej umożliwiającej badanie efektów interferencyjnych i poprawę jakości wyników analitycznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr inż. Paweł Świt 49 940
39 Markery molekularne przerzutów odległych w raku brodawkowatym tarczycy. badania wstępne/pilotażowe Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy dr Dagmara Rusinek 49 995
40 Aklimatyzacja aparatu fotosyntetycznego muchołówki amerykańskiej w warunkach promieniowania UV-A badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Barbara Tokarz 50 000
41 Charakterystyka wybranych białek prognostycznych i predykcyjnych we włókniakomięsakach poiniekcyjnych u kotów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Mateusz Mikiewicz 49 060
42 Regionalny barometr protekcjonizmu jako narzędzie analizy barier handlowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet w Białymstoku dr Agnieszka Piekutowska 41 943
43 Badania pilotażowe zastosowania systemu szkoleniowego bazującego na obrazowaniu motorycznym w zakresie sterowania obiektami rzeczywistymi badania wstępne/pilotażowe Politechnika Opolska dr inż. Szczepan Paszkiel 10 764
44 Określenie możliwości wykorzystania reakcji katalitycznych w dyszach zbieżnych do realizacji izotermicznej ekspansji gazów badania wstępne/pilotażowe Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk dr inż. Tomasz Kowalczyk 40 091
45 Zaburzenia w interakcji pomiędzy komórkami śródbłonka
naczyniowego i komórkami nowotworowymi spowodowane przez dysfunkcję śródbłonka
naczyniowego wywołaną działaniem sterydów anabolicznych.
badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Marcin Popielarski 45 100
46 Wpływ trans-anetolu na szlak biosyntezy stafyloksantyny badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr inż. Paweł Kwiatkowski 49 995
47 Rola sygnalizacji zależnej od neuroprzekaźników w regulacji procesu autofagii w komórkach nowotworowych trzustki w kontekście farmakoterapii. badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr inż. Szymon Kowalski 49 940
48 Testowanie bioakumulacji metali ciężkich u wodnych skorupiaków z gromady małżoraczków (Ostracoda) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Anna Iglikowska 49 500
49 Propozycja wskaźnika do pomiaru poziomu upodmiotowienia kobiet w badaniach nad sprawiedliwością środowiskową – staż naukowy w ICTA-UAB (Hiszpania) staż naukowy Uniwersytet Warszawski dr Maciej Kałaska 44 004
50 Zachowania wzmacniające zespół - polska adaptacja i walidacja narzędzia badawczego badania wstępne/pilotażowe Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu dr Joanna Haffer 49 280
51 Wpływ polityk pamięci na kształtowanie się tożsamości konstytucyjnych w Polsce, na Łotwie i na Węgrzech. badania wstępne/pilotażowe SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie dr Filip Cyuńczyk 11 314
52 Deprywacja nostalgiczna jako źródło rozwoju populizmu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr hab. Łukasz Zamęcki 49 764
53 Weryfikacja procedury nadprogowej aktywacji systemu przywiązania w
dorosłości: badanie pilotażowe
badania wstępne/pilotażowe SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie dr Anna Kamza 7 962
54 Identyfikacja typów cytoplazmy ziemniaka diploidalnego o różnej zawartości skrobi w bulwach badania wstępne/pilotażowe Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy dr Paulina Smyda-Dajmund 38 830
55 Saskie rozwiązania konstrukcyjne I połowy XVIII wieku i ich recepcja w architekturze rezydencji polskich magnatów kwerenda Uniwersytet Łódzki dr Alina Barczyk 17 596
56 Rola kultury organizacyjnej jako czynnika determinującego skuteczność promocji zdrowia w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy badania wstępne/pilotażowe Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu dr Agata Basińska-Zych 44 000
57 Rola sklerostyny w patogenezie zmian kostnych w przebiegu mastocytozy układowej – badania wstępne. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Aneta Szudy-Szczyrek 44 446
58 Identyfikacja domen białek Spef2 i CFAP69 pośredniczących w oddziaływaniach z białkami aparatu centralnego w rzęsce ruchomej badania wstępne/pilotażowe Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk dr Anna Osinka 49 940

Lista rankingowa nr 2

Data opublikowania: 2021-09-16

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Optymalizacja techniki TERS do obrazowania tratw lipidowych w błonach biologicznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Jan Kobierski 45760
2 Kwerendy materiałów archiwalnych do projektu badawczego: Architekci wobec tzw. »paragrafu aryjskiego«, 1934-1939 kwerenda Politechnika Wrocławska dr Joanna Katarzyna Majczyk 21010
3 Ocena roli kaskady regulatorowej ArlRS-MgrA w adhezji gronkowca złocistego do płytek krwi badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Jakub Maria Kwieciński 48950
4 Polityka zagraniczna Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w obliczu procesów dekolonizacyjnych w Afryce badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Piotr Puchalski 49253
5 Badania wpływu położenia płytki mocującej na usztywnienie pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Karol Jakub Daszkiewicz 33301
6 Wpływ mikrobiomu pęcherza moczowego na skuteczność immunoterapii BCG badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Antoni Jan Domagała 48400
7 Rodnikowo-zależne uszkodzenia płuc w COVID-19: czyli jak jony Cu(II) stymulują aktywność glikoproteiny S wirusa SARS-CoV-2. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Monika Katarzyna Lesiów 47300
8 Planowanie przestrzenne w miastach Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX wieku: między urbanistyką a administracją kwerenda Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego dr Makary Paweł Górzyński 23932
9 Analiza relacji pomiędzy wynikami działalności amerykańskich surowcowych funduszy inwestycyjnych a pozyskanym kapitałem. wyjazd badawczy Akademia Leona Koźmińskiego dr Olga Klinkowska 23338
10 Dobrobyt i dobrostan klasy średniej w Polsce badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Małgorzata Janina Szczepaniak 43560
11 Testowanie metody dyfrakcyjnej w naukach o zarządzaniu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Małgorzata Maria Ćwikła 12775
12 Ocena ośrodkowej odpowiedzi immunologicznej indukowanej obecnością bakteriofagów w tkance nerwowej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Magdalena Maria Podlacha 49500
13 Nowe kopolimery triblokowe zawierające nukleozasady: Synteza i charakterystyka samoorganizujących się nanostruktur w roztworach wodnych badania wstępne/pilotażowe Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk dr Theodoros Sentoukas 49445
14 Opracowanie prototypu złącza p-n zbudowanego z cienkich warstw monokrystalicznych granatów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Paweł Popielarski 49995
15 Produkcja białka MtABCG46 w systemie heterologicznym - przygotowanie do analizy strukturalnej badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr inż. Wanda Ada Biała-Leonhard 44330
16 Analiza zastosowania przyjaznej dla środowiska mieszaniny naturalnych czynników roboczych na bazie dwutlenku węgla (R744) w najnowszych strumienicowych obiegach chłodniczych staż naukowy Politechnika Śląska dr inż. Michał Piotr Haida 46988
17 Koniugaty 5,8-chinolinodionu z pochodnymi chinoliny jako potencjalne substaraty oksydoreduktazy NADP(H): chinonowej 1 badania wstępne/pilotażowe Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dr Monika Julia Kadela-Tomanek 38500
18 Synteza i właściwości biologiczne nowych bifunkcyjnych związków hybrydowych jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych przeciwdziałających oporności wielolekowej. badania wstępne/pilotażowe Narodowy Instytut Leków dr Beata Naumczuk 44000
19 PROJEKTOWANIE, SYNTEZA I BADANIE AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ PEPTYDÓW O WŁAŚCIWOŚCIACH NEUROPROTEKCYJNYCH badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr hab. Renata Ewa Perlikowska 49819
20 Nowe aspekty etiopatogenezy twardziny układowej - ocena związku pomiędzy markerami zakażenia wirusami Epseteina-Barr oraz cytomegalii a wybranymi parametrami immunologicznymi. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Marta Rusek 49968
21 Identyfikacja i pomiar relacji międzyorganizacyjnych organizacji humanitarnych w perspektywie makrologistycznej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dr Jakub Mateusz Marcinkowski 10230
22 Społeczna odpowiedzialność biznesu a prawne wehikuły prowadzenia działalności gospodarczej - analiza zasadności wprowadzenia do polskiego porządku prawnego tzw. „benefit corporation” jako nowego typu spółki handlowej. wyjazd badawczy Uniwersytet Warszawski dr Anne-Marie Weber-Elżanowska 16046
23 Profil ekspresji mikroRNA w płynie mózgowo-rdzeniowym, jako potencjalny marker klinicznie agresywnego wariantu osłoniaka przedsionkowego (vestibular schwannoma). badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Małgorzata Anna Litwiniuk-Kosmala 48400
24 Zróżnicowanie profili metabolicznych szczepów Pseudomonas aeruginosa izolowanych z dróg oddechowych dorosłych pacjentów chorych na mukowiscydozę przy użyciu techniki mikromacierzy fenotypowych badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr inż. Anna Koryszewska-Bagińska 49999
25 Badania nad występowaniem koronawirusów w populacji nietoperzy w Polsce. badania wstępne/pilotażowe Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Anna Orłowska 49500
26 Opracowanie metody oznaczania kwasu mykofenolowego w ślinie u dzieci z zespołem nerczycowym leczonych mykofenolanem mofetylu-badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Joanna Sobiak 45540
27 Emisja dwutlenku węgla z wód śródlądowych Pojezierza Suwalskiego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet w Białymstoku dr Katarzyna Puczko 47289
28 Wpływ symulowanego promieniowania kosmicznego na jakość biomasy Chlorella vulgaris - potencjalnego źródła pożywienia dla astronautów. badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk dr Monika Anna Kula-Maximenko 49885
29 Matematyczna analiza metamateriałów sprzężonych z nieliniowymi efektami cieplnymi. wyjazd konsultacyjny Politechnika Warszawska dr Sebastian Andrzej Owczarek 29480
30 Fluorescencyjne materiały warstwowe na bazie nanoklastrów złota – otrzymywanie w procesach samoorganizacji badania wstępne/pilotażowe Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk dr inż. Julia Maria Maciejewska-Prończuk 47245
31 Pomiar masowego przepływu cieczy lepkiej przez kryzę cylindryczną przy przepływie laminarnym (CylOr) wyjazd badawczy Politechnika Gdańska dr inż. Anna Golijanek-Jędrzejczyk 9170
32 Ernesto Garzóna Valdésa koncepcja i uzasadnienie paternalizmu. Badania biblioteczne kwerenda Uniwersytet Szczeciński dr Michał Piotr Peno 13365
33 Rola wstrzymania cyklu komórkowego na etapie sekwestracji DNA podczas "eclipse period" w indukcji stanu przetrwałego bakterii Escherichia coli. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr inż. Karolina Wiktoria Stojowska-Swędrzyńska 49500
34 Ocena możliwości zastosowania mikrospektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera w diagnostyce schorzeń rogówki oraz jaskry badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr hab. Tomasz Chorągiewicz 49896
35 Metabolomika ciała szklistego oparta na LC-MS – badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Karolina Pietrowska 46002
36 Poszukiwanie nowych znakowanych fluorescencyjnie pochodnych izotiocyjanianów wykazujących aktywność antynowotworową badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr inż. Irena Anna Bylińska 49940
37 Charakterystyka atypowych szczepów Listeria monocytogenes izolowanych ze środowiska produkcji żywności. badania wstępne/pilotażowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dr inż. Barbara Szymczak 49500
38 Ocena możliwości zwiększenia zawartości związków fenolowych i mineralnych w brzeczkach piwowarskich z zastosowaniem pleśniowych enzymów produkowanych z użyciem młóta piwowarskiego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Witold Dariusz Pietrzak 49500
39 Konstrukcja wysokowydajnych modeli matematycznych w oparciu o rachunek frakcyjny przy wykorzystaniu nowych technik uczenia maszynowego jako narzędzia do identyfikacji parametrów. staż naukowy Politechnika Gdańska dr inż. Anna Agnieszka Szafrańska 35365
40 Wariacje funkcjonałów krzywiznowych zdefiniowanych dla wielu dystrybucji na rozmaitości wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Łódzki dr Tomasz Zawadzki 40810
41 Hydroksylowe pochodne pirydyny jako ligandy w kompleksach Co(II) i Cu(II) o znaczeniu biologicznym i aplikacyjnym. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Magdalena Malik 48950
42 Opracowanie platformy opartej na aptamerach DNA do jednoczesnego elektrochemicznego oznaczania wybranych biomarkerów choroby Parkinsona badania wstępne/pilotażowe Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk dr Edyta Mikuła 49060
43 Synteza i charakterystyka klinkieru wapniowo-siarczanoglinianowego (kompleksu Kleina) z surowców wtórnych pochodzenia antropogenicznego - badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Robert Marek Kusiorowski 41360
44 Podziemne archiwum transformacji kwerenda Uniwersytet Jagielloński dr hab. Marcin Kościelniak 16973
45 "Polonia semper fidelis" - badania i kwerendy nad nuncjaturą apostolską w okresie międzywojennym kwerenda Uniwersytet w Białymstoku dr Wojciech Walczak 49999
46 Debaty wokół nauki i technologii – sprzeciw wobec 5G. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Kinga Sekerdej 36817
47 Ekologiczna trafność pomiaru samoregulacji u dzieci. Badanie pilotażowe. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Natalia Maja Józefacka 23035
48 Transformacja wielopierwiastkowej stechiometrii i zachwianie homeostazy między organami Myriophyllum spicatum w odpowiedzi na przyspieszoną eutrofizację badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Michał Stanisław Rybak 38559
49 Wpływ deficytu wody na zdolności fitoremediacyjne oraz poziomy stresu oksydacyjnego topoli energetycznej (Populus Maximowiczii x nigra) w świetle postępujących zmian klimatycznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr hab. Zuzanna Magdziak 48400
50 Określenie wpływu kwasu kynureninowego na procesy zapalne w translacyjnym modelu sarkopenii in vitro. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Sebastian Bernard Marciniak 49999
51 Pozamitochondrialna generacja reaktywnych form tlenu a metabolizm energetyczny komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rzeszowski dr inż. Roman Maślanka 49940
52 Eksperyment in silico vs in vitro w poszukiwaniu naturalnych inhibitorów kinazy Aurora A badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Paweł Michał Siudem 49500
53 Aktywność antyoksydacyjna szczepów bakterii fermentacji mlekowej wyizolowanych z surowo dojrzewających produktów mięsnych badania wstępne/pilotażowe Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Anna Łepecka 45467
54 Oddziaływanie polifenoli różnych grup na strawność skrobi pszennej, mierzonej zawartością skrobi opornej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr hab. inż. Barbara Emilia Borczak 50000
55 Badanie wpływu przyspieszonego starzenia na właściwości fizyko-mechaniczne kompozytów żywicznych zawierających materiały odpadowe badania wstępne/pilotażowe Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza dr inż. Bernardeta Teresa Dębska 35750
56 Analiza wewnętrznego ciśnienia w szybach zespolonych giętych 3D badania wstępne/pilotażowe Politechnika Śląska dr hab. inż. Marcin Kozłowski 48362
57 Badanie właściwości termoelektrycznych tlenków wysokoentropowych o strukturze perowskitu. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr Tadeusz Miruszewski 49500
58 Znaczenie kapitału psychologicznego lidera, transgresji i wsparcia organizacji dla rozkwitania i odporności pracownika. Pośrednicząca rola Poczucia Bezpieczeństwa Psychologicznego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach dr Milena Maria Gojny-Zbierowska 49940
59 Postawy Polaków wobec mniejszości etnicznych i narodowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Anna Maria Muś 49500
60 Ocena aktywności szlaku WNT/β-katenina w liniach komórkowych czerniaka opornych na wemurafenib lub trametynib badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Anna Ewa Gajos-Michniewicz 49995
61 Analiza zmienności anatomicznych naczyń jamy brzusznej i miednicy w pośmiertnym wielofazowym badaniu angiotomografii komputerowej. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr hab. Artur Pasternak 45100
62 Poszukiwanie genetycznych markerów lekooporności wśród mono- i wielolekoopornych szczepów Mycobacterium tuberculosis badania wstępne/pilotażowe Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc dr Agnieszka Magdalena Głogowska 48439
63 Od struktury do funkcji - identyfikacja nowego egzooligosacharydu jako uniwersalnej mikrootoczki bakterii z rodzaju Bordetella badania wstępne/pilotażowe Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk dr Karolina Jagoda Ucieklak 49999
64 Żywe rośliny w sztuce – wymiar etyczny. Badanie wstępne z udziałem artystki Annette Arlander (Uniwersytet Sztuki w Helsinkach) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Magdalena Anna Zamorska 24475
65 Różnorodność fenotypowa grzybów z rodzaju Verticillium i Trichoderma a konkurencja o azot - aspekt metodyczny badania wstępne/pilotażowe Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Karolina Kinga Oszust 42020
66 Poszukiwanie genów odpowiedzialnych za polaryzację limfocytów dziewiczych w kierunku autoreaktywnej subpopulacji CD49d+CD154+ w stwardnieniu rozsianym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Magdalena Anna Namiecińska 49830
67 Badanie procesów starzenia lepiszczy asfaltowych modyfikowanych kompozytami polimerowymi badania wstępne/pilotażowe Politechnika Lubelska dr Szymon Malinowski 46906
68 Badania i predykcja temperatury podczas frezowania stopów magnezu badania wstępne/pilotażowe Politechnika Lubelska dr inż. Monika Kulisz 45692
69 Rola mitu i fikcji w edukacji prawno-politycznej wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Jagielloński dr Anna Weronika Ceglarska 7915
70 Potranslacyjne modyfikacje histonów odpowiedzialne za przeprogramowanie dojrzewających prekursorów oligodendrocytów w komórki prezentujące antygen badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Paweł Waldemar Piątek 49500
71 Wpływ warunków fermentacji i przechowywania na cechy jakościowe przetwarzanych pomidorów o różnym stopniu dojrzałości, ze szczególnym uwzględnieniem powstawania w nich amin biogennych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr Jagoda Wiktoria Majcherczyk 42757
72 Optymalizacja rozdzielania ciekłokrystalicznych mieszanin racemicznych na kolumnach chiralnych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej badania wstępne/pilotażowe Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego dr inż. Magdalena Małgorzata Urbańska 37400
73 Badania quasi-kompozytowej konstrukcji przepustu pod obciążeniem statycznym badania wstępne/pilotażowe Politechnika Opolska dr inż. Tomasz Krzysztof Maleska 41415
74 Problem jednoznaczności dla pewnych struktur w topologii staż naukowy Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Daria Aleksandra Michalik 48699
75 Zespoły samozarządzające w administracji publicznej - turkusowe wyzwanie i przyszłość badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Justyna Trippner-Hrabi 12428
76 Identyfikacja i pomiar piractwa cyfrowego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dr hab. Sławomir Olgierd Czetwertyński 43725
77 Wzorce snu, jakość snu i problemy ze snem po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 w perspektywie długoterminowej - badanie pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Małgorzata Hołda 48323

Lista rankingowa nr 3

Data opublikowania: 2021-10-18

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Kwantowe wzbudzenia kolektywne w układach silnie skorelowanych elektronów: teoria w połączeniu z eksperymentem badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr inż. Maciej Andrzej Fidrysiak 26070
2 Przysposobienie Wojskowe Kobiet jako formacja tożsamościowa i emancypacyjna. kwerenda Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk dr Anna - Nowakowska-Wierzchoś 15549
3 Właściwości przeciwwirusowe odmianowych miodów podkarpackich, ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpackiego miodu spadziowego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rzeszowski dr Dorota Grabek-Lejko 48901
4 Synteza oraz właściwości fotofizyczne nowych pochodnych benzo[ghi]perylenotriimidu w kontekście elektroaktywnych materiałów dla organicznej elektroniki badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Marek Andrzej Matussek 49500
5 Tonące tradycje. Doświadczanie i odpowiedzi na straty oraz szkody wywołane antropogenicznymi katastrofami klimatycznymi na przykładzie japońskich onsenów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Beata Maria Kowalczyk 42996
6 Rola witamin 25(OH)D i VK2 MK-7 w patogenezie szpiczaka plazmocytowego oraz rozwoju lekooporności. badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr Karolina Irena Łuczkowska 49500
7 Analiza elementów kultury wizualnej późnej epoki brązu w egejskim kręgu kulturowym. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Sebastian Borowicz 37514
8 Sposób żywienia i stan odżywienia matki, w tym zawartość i rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, a wybrane elementy składu mleka kobiecego badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Monika Anna Zielińska-Pukos 47630
9 Identyfikacja białek znoszących oddziaływanie białka PABPC1 z ogonem poli(A) mRNA we wczesnej apoptozie badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr Damian Mikołaj Janecki 49999
10 Metody radiomiczne w badaniu chorób nowotworowych - staż naukowy staż naukowy Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr inż. Urszula Maria Smyczyńska 34100
11 Optymalizacja warunków biodruku w celu stworzenia komórkowego modelu 3D raka wątroby, jako platformy skriningowej do selekcji związków o potencjale terapeutycznym. badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr Dorota Krystyna Gurda-Woźna 49995
12 Wpływ pokrywy śnieżnej na chemizm wód powierzchniowych w wylesionym i zalesionym obszarze źródłowym w strefie klimatu umiarkowanego badania wstępne/pilotażowe Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk dr Eliza Płaczkowska 47138
13 Zmiany zawartości pierwiastków w przyrostach drzew przyulicznych miasta Poznania, miarą postępującej antropopresji badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Sylwia Karolina Budzyńska 32890
14 Profilowanie ekspresji pozakomórkowych mikroRNA u chorych na EGFR-dodatniego niedrobnokomórkowego raka płuca z nabytą opornością na inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR: badania pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc dr hab. Adam Szpechciński 49995
15 Wpływ operacji bariatrycznej na pracę mięśnia sercowego u chorych otyłych. Badanie pilotażowe nowego echokardiograficznego parametru diagnostycznego. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Zbigniew Leszek Siudak 48345
16 Dynamika zmian zawartości zbożowych węglowodanów złożonych pod wpływem fermentacji inokulowanej mikroorganizmami probiotycznymi badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Ewa Pejcz 49500
17 Synteza i właściwości kopolimerów laktydu z wybranymi cyklicznymi acetalami badania wstępne/pilotażowe Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk dr Bartłomiej Stefan Kost 49500
18 Identyfikacja mechanizmów zarządzania w adaptowalnych systemach Internetu Rzeczy staż naukowy Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr hab. inż. Tomasz Antoni Szydło 36907
19 Wpływ fizykochemicznych procesów oczyszczania wody i ścieków na los mikroplastiku badania wstępne/pilotażowe Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza dr inż. Sabina Barbara Ziembowicz 48036
20 Potencjał teorii ugruntowanej w badaniach stosunków pomiędzy organizacjami międzynarodowymi. wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Damian Szacawa 11868
21 Neuronalne korelaty zmian w nagradzających właściwościach interakcji społecznych zachodzących w okresie dojrzewania badania wstępne/pilotażowe Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk dr Zofia Michalina Harda 49170
22 Nowy kierunek poszukiwania leków o szybkim początku działania w depresji - walidacja modelu choroby indukowanego przewlekłym podaniem kortykosteronu u szczurów z zastosowaniem funkcjonalnie selektywnego agonisty (biased agonist) receptorów 5-HT1A badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr hab. Magdalena Maria Jastrzębska-Więsek 46013
23 Poszukiwania architektur molekularnych zawierających anion peroksysiarczanowy (IV) na drodze reakcji nadtlenkowych związków cynku z tlenkiem siarki (IV) badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk dr Adam Łukasz Tulewicz 49500
24 Wpływ dodatku mąki lnianej na właściwości sorpcyjne oraz charakterystykę termiczną proszków owocowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Anna Stępień 21230
25 Probabilistyczni hazardziści w algorytmicznej losowości staż naukowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk dr Tomasz Maria Steifer 44671
26 Proces destrukcji rzeczywistych, laminowanych słupów cienkościennych z biowłóknami poddanych równomiernemu skróceniu badania wstępne/pilotażowe Politechnika Lubelska dr inż. Jarosław Gawryluk 49999
27 Cyfrowa rekonstrukcja mikrostruktury betonu asfaltowego dla celów modelowania numerycznego badania wstępne/pilotażowe Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr inż. Marek Andrzej Klimczak 5225
28 Różnice w odpowiedzi biologicznej komórek raka piersi MCF-7 oraz zdrowych komórek piersi MCF-12A w radioterapii konwencjonalnej i radioterapii FLASH. badania wstępne/pilotażowe Narodowe Centrum Badań Jądrowych dr inż. Marcin Zieliński 49987
29 Dekompozycja i akumulacja węgla organicznego w glebach zalesionych obszarów pogórniczych badania wstępne/pilotażowe Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk dr inż. Mateusz Rawlik 49999
30 Identyfikacja białek zderegulowanych pod wpływem tunikamycyny i cisplatyny jako nowych celów terapeutycznych w czerniaku oka badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Marcelina Elżbieta Janik 47355
31 Wybrane fungicydy jako potencjalne mikrozanieczyszczenia estrogeniczne EDC w środowisku badania wstępne/pilotażowe Politechnika Białostocka dr Agata Jabłońska-Trypuć 42486
32 Nowe i przyjazne środowisku materiały katodowe dla ogniw typu K-ion badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Katarzyna Karolina Walczak 48070
33 Rozwój algorytmów i metod przetwarzania sygnałów biomedycznych do oceny aktywności autonomicznego układu nerwowego w dziedzinie czasu i częstotliwości wyjazd konsultacyjny Politechnika Wrocławska dr inż. Agnieszka Małgorzata Uryga 7700
34 Elektrodejonizacja jako metoda wydzielania kwasu bursztynowego z roztworów wodnych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Poznańska dr inż. Beata Rukowicz 44000
35 Społeczne i kulturowe skutki dezagraryzacji. Studium porównawcze dwóch wsi. badania wstępne/pilotażowe Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk dr Aleksandra Maria Bilewicz 14696
36 Kobieta cykliczna – badanie pilotażowe. Doświadczenie swojej pierwszej miesiączki oraz pierwszej miesiączki u swoich córek w grupie polskich kobiet badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Magdalena Anna Hyla 15400
37 MPO i PON1 w predykcji ryzyka wystąpienia miażdżycy naczyń wieńcowych ocenianej w tomografii komputerowej. badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny prof. dr hab. Miłosz Jarosław Jaguszewski 49500
38 Regeneracja przeszczepionej tkanki jajnika wspomagana mezenchymalnymi komórkami macierzystymi - efektywność metody po zastosowaniu leków alkilujących jako terapii przeciwnowotworowej badanej na modelu szczura. badania wstępne/pilotażowe Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk dr Ewa Kautz 49995
39 Analiza potencjału przeciwzapalnego i przeciwcukrzycowego ekstraktu z owoców dzikiej róży (Rosa canina L.) w odniesieniu do hipertroficznej i insulinoopornej tkanki tłuszczowej in vitro badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr hab. Katarzyna Elżbieta Kowalska 49500
40 Technika śledzenia ruchu cząstek w badaniu transportu makroplastiku w kanałach z roślinnością - konsultacja naukowa. wyjazd konsultacyjny Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk dr inż. Łukasz Bartosz Przyborowski 20020
41 Synergia danych geoprzestrzennych pochodzących z UAV i TLS dla potrzeb modelowanie informacji o budynkach zabytkowych (HBIM) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Przemysław Tomasz Klapa 8029
42 Badanie korelacji między parametrami syntezy a całkowitą przewodnością jonową związku LiTa2PO8 – nowego ceramicznego przewodnika jonów litu badania wstępne/pilotażowe Politechnika Warszawska dr inż. Konrad Kwatek 29700
43 Synteza bogatych w ind faz Ce-T-In (T = Pd, Pt) z wykorzystaniem metody wzrostu z topnika w konfiguracji horyzontalnej badania wstępne/pilotażowe Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk dr inż. Grzegorz Chajewski 49753
44 Okulograf jako narzędzie wspomagające prospołeczne zarządzanie strukturami  zabytkowych miast.  Dociekania metodologiczne dotyczące kwestii kulturowego zróżnicowania zabytków i różnej tożsamości obserwatorów. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Marta Alina Rusnak 48802
45 Obecność zgodności (lub jej brak) między liczbą (mnogiego) podmiotu a jego rzeczownikowego dopełnienia jako cecha specyficzna dla danego języka (angielski, niemiecki, czeski, polski) - badanie akceptowalności badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Karolina Rudnicka 11000
46 Identyfikacja postaw konsumentów na rynku produktów żywnościowych: Rynek produktów lokalnych. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr Julia Wojciechowska-Solis 43221
47 Psychofizjologia wyobrażeń w sporcie badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Dagmara Urszula Budnik-Przybylska 46200
48 Wpływ poczucia strachu na zachowania konsumentów na rynku żywności na przykładzie pandemii COVID-19 badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr inż. Magdalena Maria Niewczas-Dobrowolska 27500
49 Ocena wpływu wybranych metabolitów mikrobioty jelitowej człowieka na uwalnianie gliotransmiterów w modelu hodowli komórkowej ludzkich astrocytów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Michał Seweryn Karbownik 40700
50 Rola i fizjologiczne znaczenie białka MPP1 w organizacji lateralnej błony plazmatycznej komórek limfoidalnych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Agnieszka Ewa Biernatowska 49500
51 Analiza znaczenia płci w aktywności antagonisty receptorów 5-HT6 wobec zaburzeń metabolicznych indukowanych olanzapiną u szczurów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr hab. Anna Partyka 46174
52 Suplementowanie oleju z konopi żelazem i witaminą D w układzie emulsyjnym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Maciej Jarzębski 48785
53 Rola sezonowości i materii organicznej w zmianach rozpuszczalności As w środowisku gruntowo-wodnym doliny rzeki Trującej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. inż. Karolina Manuela Lewińska 49107
54 Badania wstępne w kierunku zastąpienia części cementu w kompozytach cementowych materiałem odpadowym z procesów rafineryjnych przy przetwarzaniu ropy naftowej w postaci zużytego katalizatora z krakingu katalitycznego badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Paweł Niewiadomski 14432
55 Konkurencja strategiczna w polityce gminnej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr Agnieszka Maria Małkowska 18480
56 Wpływ nebuliny na zależną od tropomiozyny i troponiny regulację oddziaływań akto-miozynowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Małgorzata Śliwinska 49940
57 Sygnalizacja przez receptor CD20 w chłoniaku z komórek B badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Małgorzata Maria Lisowska 49771
58 Wpływ fazy laktacji na profil metabolomiczny krów mlecznych badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Tomasz Nalbert 49500
59 Proteomiczna diagnostyka śródbłonkowo-zależnych mechanizmów rozwoju endotoksemii u myszy młodych i starzejących się. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Joanna Justyna Suraj-Prażmowska 49995
60 Sterowanie okulomotoryczne w zadaniach zwinności reakcyjnej u zawodników zespołowych gier sportowych. badania wstępne/pilotażowe Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dr Marek Lucjan Popowczak 17270
61 Wykorzystanie rzęsy drobnej (Lemna minor L.) jako efektywnego oraz proekologicznego sposobu oczyszczania wód i ścieków z piżm policyklicznych na przykładzie galaksolidu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet w Białymstoku dr Aneta Sokół 49941
62 Stan odnowienia naturalnego jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) na zniekształconych siedliskach z udziałem sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Krzysztof Turczański 46695
63 Badanie możliwość otrzymywania nanocząstek metali w kwasowym środowisku w naturalnych rozpuszczalnikach głęboko eutektycznych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr Olga Barbara Długosz 49720
64 Badania wpływu form występowania związków fosforu na jego mobilność i biodostępność badania wstępne/pilotażowe Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr inż. Halyna Kominko 49500
65 Włochy w teatrze Krystyny Skuszanki - Krystyna Skuszanka we Włoszech kwerenda Uniwersytet Wrocławski dr Katarzyna Maria Woźniak 20310
66 Poszukiwanie interesariuszy transformacji energetycznej w mieście krawędziowym badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr hab. inż. Justyna Aniela Martyniuk-Pęczek 18370
67 Zachowania prosumenckie związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego w okresie pandemii COVID-19. badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Paulina Anna Trębska 34100
68 Konceptualizacja funkcjonowania psychologicznego muzyków na podstawie modelu elastyczności psychologicznej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Maria Emilia Chełkowska-Zacharewicz 38214
69 Ocena udziału kompleksu białek Bcl-2 i beklina-1 w eliminacji komórek glejaków na drodze zaprogramowanej śmierci badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Adrian Paweł Zając 36091
70 Interakcja nanocząstek srebra z komórkami kalusa morfogennego Fagopyrum tataricum (L.) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Anna Maria Milewska-Hednel 49412
71 Wpływ wybranych jodowych środków kontrastowych na aktywność i różnorodność mikroorganizmów osadu czynnego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Agnieszka Anna Nowak 49995
72 Ocena efektów zabiegów rekultywacyjnych terenów pogórniczych metodami geofizycznymi badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Marta Aleksandra Kondracka 41599
73 Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej i cytotoksycznej kompleksów bizmutu(III) z pochodnymi pirazyny badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Mateusz Tomasz Kowalik 49500
74 Badania podstawowe nad zastąpieniem paliw kopalnych wodorem w procesie nisko-gradientowego spalania wyjazd konsultacyjny Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr hab. inż. Rafał Grzegorz Buczyński 5500
75 Systemy reagujące na bodźce oparte na skwalenie funkcjonalizowanym barwnikami ESIPT. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr Franciela Arenhart Soares 42907
76 Dziennikarki w prasie polskiej do 1918 roku – wstępna kwerenda kwerenda Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Elżbieta Maria Pawlak-Hejno 7330
77 Właściwość obcego prawa procesowego w postępowaniu cywilnym. Ujęcie prawnoporównawcze badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Bartosz Wołodkiewicz 24154
78 Wpływ jednoczesnej aktywizacji prozdrowotnych i proekologicznych norm dotyczących mycia dłoni na występowanie efektu hamowania norm przeciwstawnych. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Krzysztof Jan Leoniak 49500
79 Wpływ wyciszenia genu AK4 na metabolizm ludzkich komórek śródbłonka mikronaczyniowego płuc w warunkach ostrego i przewlekłego niedotlenienia – niecelowana analiza metabolomiczna z użyciem spektrometrii mas badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Magdalena Wujak 49500
80 Analiza profili ekspresji mikroRNA w osoczu pacjentów z chorobą tętnic kończyn dolnych, tętniakiem aorty brzusznej i przewlekłą chorobą żylną - badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Daniel Piotr Zalewski 49995
81 Wpływ poziomu SCFA matki i noworodka w kontekście występowania dysbiozy jelitowej. badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr hab. Małgorzata Szczuko 49500
82 Czy antygeny grzybicze wpływają na ekspresję wybranych receptorów z grupy PRR na ludzkich jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej (PBMC)? badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Elżbieta Magdalena Kozłowska 49335
83 Ciecze jonowe jako modyfikatory poprawiające stopień zdyspergowania bionapełniaczy i bio-ZnO w elastomerach badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Anna Martyna Sowińska 48950
84 Metody badań przetwarzania relacji kataforycznych wyjazd konsultacyjny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Paulina Urszula Łęska-Bayraktar 49174
85 Korpus macedońszczyzny jako drugiego języka Albańczyków mieszkających w regionie Strugi (Macedonia Północna) w sytuacji dwujęzyczności: prace wstępne staż naukowy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Tatiana Ganenkova 11242
86 Autentyczność jako podstawa nowego modelu autorytetu w serwisie YouTube. Wyjazd konsultacyjny. wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Łódzki dr Anna Krystyna Barańska-Szmitko 12639
87 Marka pracodawcy w perspektywie samozatrudnionych ekonomicznie zależnych i pracowników etatowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Agata Marta Matuszewska-Kubicz 19800
88 Obraz(y) kobiecości w zmaskulinizowanej przestrzeni zawodowej na przykładzie przedstawicielek wybranych służb mundurowych (policji, służby więziennej i straży granicznej) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Aneta Judzińska 7700
89 Regulacja autofagii w komórkach korzenia rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana) zaatakowanych przez mątwika burakowego (Heterodera schachtii) badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Mateusz Stefan Matuszkiewicz 49500
90 Opracowanie metody bezpośredniego pomiaru tlenu singletowego generowanego w żywych komórkach eukariotycznych. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Grzegorz Szewczyk 49940
91 Udział karbamazepino-10,11-epoksydu i 10-hydroksykarbazepiny w generowaniu stresu oksydacyjnego w przebiegu leczenia epilepsji badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Karina Krzysztofa Sommerfeld-Klatta 48950
92 Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH) badania wstępne/pilotażowe Politechnika Lubelska dr inż. Bartosz Piotr Kawecki 29370
93 Badania krioprzepustów prądowych do nadprzewodnikowych ograniczników prądu chłodzonych kontaktowo. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Lubelska dr hab. inż. Michał Piotr Majka 49949
94 Opracowanie metody detekcji i predykcji zjawiska ekspulsji w procesie zgrzewania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Paweł Łukasz Kustroń 49940
95 Wpływ warunków pielęgnacji na rozwój temperatury betonu - analiza warunków brzegowych w ujęciu doświadczalnym i numerycznym badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Aleksandra Monika Kuryłowicz-Cudowska 43032
96 Afrykańskie projekcje przyszłości. Afrofuturyzm w literackich i filmowych narracjach kobiecych staż naukowy Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Magdalena Krystyna Malinowska 49500
97 Cmentarze historyczne - sfera sacrum czy teren zieleni? Rola cmentarzy historycznych w przestrzeni miejskiej Łodzi i Lipska w opinii użytkowników staż naukowy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr inż. Andrzej Jerzy Długoński 29402
98 Wyprowadzenie linii iPSC z nieaktywnymi genami SLPI i SerpinB10, jako narzędzia do badania roli inhibitorów proteaz serynowych w procesie różnicowania neutrofilów. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Paweł Majewski 49999
99 Wpływ witaminy D na działanie leków ukierunkowanych molekularnie na modelu ludzkiego czerniaka. badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Anna Piotrowska 49973
100 Peptydy przeciwdrobnoustrojowe - wstępna ocena przydatności w terapii bakteryjnej waginozy badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Katarzyna Ewa Greber 49500
101 Badania relacji pomiędzy endofitycznym grzybem Serendipita indica oraz patogenem Phytophthora nicotianae w kontekście poznania potencjalnego mechanizmu biologicznej ochrony roślin uprawnych przed Phytophthora spp. badania wstępne/pilotażowe Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy dr Aleksandra Trzewik 47960
102 Badanie wpływu zagęszczenia gleby na widmo jej zespolonej przenikalności elektrycznej badania wstępne/pilotażowe Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Marcin Kafarski 31977
103 Badanie anizotropii magnetycznej oraz dynamiki relaksacji dla nowych heteroleptycznych silanotiolanów Co(II) o geometrii tetraedrycznej. wyjazd badawczy Politechnika Gdańska dr inż. Daria Mirosława Kowalkowska-Zedler 28600
104 Cząstki BiFeO3 jako piezoelektryczne czujniki odkształceń w kompozytach epoksydowych badania wstępne/pilotażowe Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk dr inż. Marcin Marek Godzierz 33550
105 Synergiczny wpływ naturalnych inhibitorów polimerowych i mikrostruktury na proces korozji stali węglowej, pod wysoką temperaturą i ciśnieniem CO2, stosowanej w przemyśle naftowym i gazowym badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Gaetano Palumbo 48859
106 Zastosowanie nanostrukturalnych nośników lipidowych (NLC) opartych na oleju z nasion malin jako alternatywa dla tradycyjnych filtrów UV w produktach ochrony przeciwsłonecznej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Marta Anna Dąbrowska 48122
107 Identyfikacja właściwości termicznych PCM z dodatkiem wybranych materiałów intensyfikujących wymianę ciepła badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr hab. inż. Jerzy Paweł Wołoszyn 44000
108 Komedia atellana - kwerenda biblioteczna i muzealna w Neapolu kwerenda Uniwersytet Wrocławski dr Joanna Pieczonka 8997
109 Analiza semiotyczna plakatów propagandowych w Demokratycznej Republice Afganistanu (1978-1992) kwerenda Uniwersytet Jagielloński dr Mateusz Mikołaj Kłagisz 10491
110 Zawłaszczenie w sztuce polskiej jako ponowoczesna strategia twórcza kwerenda Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie dr Jakub Dąbrowski 16257
111 Kultura innowacyjności a działalność innowacyjna polskich i czeskich przedsiębiorstw wyjazd konsultacyjny Politechnika Opolska dr inż. Aleksandra - Zygmunt 5707
112 Modele ochrony krajobrazu wiejskiego w prawie i polityce wybranych państw europejskich (badania komparatystyczne) wyjazd konsultacyjny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Justyna Ewa Goździewicz-Biechońska 9824
113 Wpływ unijnego rozporządzenia nr 536/2014 na system etycznej oceny wniosków o pozwolenie na prowadzenie badania klinicznego produktów leczniczych – na przykładzie Polski badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Agnieszka Maria Rabiega-Przyłęcka 12024
114 Wykorzystanie mikromacierzy opartych na technologii neoglikolipidów w multiomicznych badaniach nad poszukiwaniem biomarkera endometriozy. badania wstępne/pilotażowe Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego dr Cezary Andrzej Wojtyła 46792
115 Kontrola kiełkowania nasion świerka pospolitego (Picea abies (L.) H. Karst) w obecnym i przyszłym klimacie badania wstępne/pilotażowe Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk dr inż. Mikołaj Krzysztof Wawrzyniak 49665
116 Zmienność genetyczna i struktura populacji łubinu trwałego (Lupinus polyphyllus Lindl.) w pierwotnym i inwazyjnym zasięgu występowania badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Kornelia Natalia Gudyś 49280
117 Nowe pochodne ampicyliny i ich kompleksy z jonami miedzi(II): synteza, oddziaływanie z biomelekułami, badania mikrobiologiczne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr inż. Małgorzata Agnieszka Gawrońska 46200
118 Muzyka polska przed Chopinem: recepcja w wybranych ośrodkach europejskich po 1989 roku kwerenda Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk dr Bartłomiej Gembicki 49287
119 Czynniki międzynarodowej konkurencyjności i rozwoju polskiej branży spożywczej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Katarzyna Monika Łukiewska 38500
120 Realizacja praw pacjenta w dobie epidemii COVID-19 a udzielanie teleporad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (badanie wstępne) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Katarzyna Maria Zoń 12801
121 Ugoda mediacyjna jako tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w Unii Europejskiej kwerenda Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Piotr Sławicki 13664
122 Wypalenie zawodowe i zaangażowanie w pracę wśród pielęgniarek w kontekście końcowej fazy pandemii COVID-19. Aplikacja modelu Wymagania w Pracy-Zasoby badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Grzegorz Wójcik 23558
123 „Srebrni przedsiębiorcy” – wstępne badania jakościowe przedsiębiorców w wieku okołoemerytalnym badania wstępne/pilotażowe Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Ewelina Purc 44000
124 Zastosowanie danych ze skanowania ALS-LIDAR do oceny zmian w systemie drenażu powierzchniowego w ostatniej dekadzie. Ponowne skanowanie ALS – Lidar w standardzie ISOK i wyższym. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Rafał Kroczak 44440
125 Występowanie silnego stresu ciepła w warunkach klimatu gorącego i suchego. staż naukowy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Sylwester Wereski 32671
126 Synteza nanostrukturalnego tlenku niklu i jego zastosowanie w reakcjach katalitycznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr inż. Andrzej Gniewek 48400
127 Mikroekstrakcja tygecykliny z próbek mleka za pomocą cieczy głęboko eutektycznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet w Białymstoku dr Ilona Kiszkiel-Taudul 45430
128 Struktura i właściwości fizykochemiczne nanorurek węglowych dotowanych tytanem. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Mateusz Łukasz Zakrzewski 38621
129 Ocena wpływu proekologicznego charakteru opakowań na wizerunek marki badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Dagna Daria Siuda 7700
130 Tworzenie prawa w Polsce międzywojennej. Analiza spuścizn pozostawionych przez członków Komisji Kodyfikacyjnej II RP badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Grzegorz Nancka 11220