dr hab. Wojciech Sowa

Wojciech Sowa

dr hab. Wojciech Sowa

  • Koordynator dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce
  • Adres e-mail: Wojciech Sowa
  • Numer telefonu: (12) 3419171
 

Dr hab. Wojciech Sowa (ur. 1974) studiował filologię klasyczną i językoznawstwo indoeuropejskie na uniwersytetach w Krakowie (UJ), następnie w Wiedniu i Kolonii. Doktorat z dialektologii greckiej uzyskał w 2002 roku, habilitował się w roku 2010 na podstawie rozprawy „Studien zum Phrygischen” (Göttingen 2008). W latach 2002-2011 był zatrudniony w Uniwersytecie Jagiellońskim (Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego, Instytut Filologii Klasycznej), współpracuje z Uniwersytetem w Bratysławie (Katedra klasickéj a semitskej filologie Univerzita Komenského) i z Uniwersytetem Warszawskim (OBTA/IBI AL). Od roku 2009 profesor gościnny w Institut für Indogermanische Sprachwissenschaft Universität Münster. Stypendysta krajowy i zagraniczny Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, członek Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Indogermanische Gesellschaft, od roku 2008 przedstawiciel Polski przy jego Prezydium.

Stypendia zagraniczne: Wiedeń (1997-98, 2000, 2003-2004), Kolonia (2000-2001), Londyn (SOAS 2005, 2007, 2009); pobyty gościnne, wykłady i odczyty zagranicą: Brno, Praga, Nancy, Rouen, Paris (ENS), Halle/Saale, FU Berlin, Kolonia, Freiburg (i. Br.), Bochum, Graz, Klagenfurt, Innsbruck, Salzburg, Wilno, Thessaloniki, Belgrad, Cambridge, Los Angeles.

Obszary zainteresowań naukowych:

  • językoznawstwo historyczne indoeuropejskie: gramatyka historyczna i historia języka greckiego, dialektologia grecka, etymologia, mykenologia, leksykografia grecka; język frygijski i starożytne języki Bałkanów (szczególnie macedoński), tzw. „bałkański indoeuropejski”; sytuacja językowa w Anatolii w późnej epoce brązu - kontakty językowe między Azją Mniejszą a Grecją; kontakty językowe celtycko - łacińskie;
  • slawistyka, w tym szczególnie: etnogeneza Słowian, dialektologia polska (gwary podhalańskie) i słowacka (dialekt wschodniosłowacki), kontakty językowe na Spiszu w epoce od 13 do początku 20 wieku; gwara i kultura Niemców Spiskich (tzw. Zipser Deutsch);
  • onomastyka i badania substratowe obszaru polskiego i słowackiego Spisza;
  • bizantynistyka i patrologia;
  • folklorystyka, kultura materialna i duchowa Podhala.

Lista publikacji