Dla realizujących projekty POLONEZ


UMOWA

Umowę między NCN, jednostką przyjmującą oraz stażystą należy przygotować w systemie OSF, a następnie wraz z podpisami stażysty oraz przedstawiciela jednostki przyjmującej przesłać na adres NCN. Dodatkowo należy również przesłać umowę elektronicznie za pomocą systemu OSF.

Powyższe dokumenty zawierają zalecenia KE dla naukowców, pracodawców oraz podmiotów finansujących badania, działających w sektorze publicznym i prywatnym.

Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje finansujące badania naukowe.

Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie.

KONTROLA

Narodowe Centrum Nauki jest uprawnione do przeprowadzania kontroli w jednostce przyjmującej stażystę zgodnie z zarządzeniem dyrektora NCN nr 1/2016.

Do przeprowadzania kontroli w jednostce przyjmującej jest uprawniona również Komisja Europejska (KE). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w umowie między NCN a KE o realizację programu POLONEZ (por. paragraf 22)

ETYKA

Laureaci konkursu POLONEZ powinni przestrzegać zasad etycznych oraz obowiązujących przepisów prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego zgodnie z umową o realizację programu POLONEZ zawartą między NCN a Komisją Europejską (KE).

Szczegółowe informacje:

Wytyczne NCN dotyczące kwestii etycznych:

Prosimy o również o zapoznanie się dokumentami rekomendowanymi przez Komisję Europejską. Niektóre z nich są przeznaczone dla osób ubiegających się o finansowanie w programach ramowych UE, lecz zasady zawarte w tych dokumentach odnoszą się również do beneficjentów tych programów.

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KWESTII ETYCZNYCH W PROJEKTACH FINANSOWANYCH W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020

II. OGÓLNE INFORMACJE DLA NAUKOWCÓW I INSTYTUCJI

Naukowcy nie muszą wypełniać self-assessement table, ale muszą stosować się do zasad odnoszących się do kwestii etycznych występujących w ich projektach.

UWAGA: dokument zawiera również odniesienia do dokumentów 7. Programu Ramowego obowiązujących w Horyzoncie 2020.

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE KWESTII ETYCZNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH

W razie pytań prosimy o kontakt z punktem informacyjnym Komisji Europejskiej Ethics Review Helpdesk. Zgłaszając temat zapytania, należy wybrać nr 13:  Ethics.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

PROMOCJA REZULTATÓW STAŻU

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU

Laureaci konkursu POLONEZ zobowiązują się do umieszczania w publikacjach, aparaturze, materiałach upowszechniających informacje o wynikach – adnotacji o źródłach finansowania projektu (por. umowa o realizację stażu POLONEZ, paragraf 6).

We wszystkich publikacjach oraz opracowaniach będących wynikiem realizacji stażu, a także w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących stażu, kierownicy projektów muszą zamieścić:

  1. pełną nazwę Centrum w języku polskim („Narodowe Centrum Nauki”) lub angielskim („National Science Centre, Poland”) oraz poprawny numer rejestracyjny stażu (np. 2010/14/P/HS2/00426) oraz
  1. logo UE oraz informację o następującej treści:

Projekt finansowany ze środków przeznaczonych na program finansowania badań naukowych i innowacji UE "Horyzont 2020" na podstawie umowy Nr 665778 o dofinansowanie działań "Marie Skłodowska-Curie.

lub odpowiednio w języku angielskim:

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 665778.

Jeśli emblemat EU umieszczony jest w zestawieniu z innym logo, logo UE musi być należycie wyeksponowane.

Publikacje, które nie będą spełniały ww. warunków, nie będą traktowane jako efekt realizacji stażu i nie będą brane pod uwagę przy jego rozliczeniu.

Dodatkowo jednostka przyjmująca i stażysta zobowiązują się do zamieszczenia na urządzeniach zakupionych lub wytworzonych podczas realizacji stażu:

  • logo Centrum i pełnej nazwy Centrum w języku polskim  – „Narodowe Centrum Nauki” lub angielskim  – „National Science Centre, Poland” oraz poprawnego numeru rejestracyjnego stażu, a także
  • logo UE oraz informacji o następującej treści:

 This equipment is part of a project that has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 665778.

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU

Laureaci konkursu POLONEZ są zobowiązani do uruchomienia strony internetowej zawierającej informacje o przebiegu projektu w ciągu 6 miesięcy od daty rozpoczęcia projektu (por. paragraf 2 pkt 2g umowy o realizację stażu POLONEZ) wraz z odpowiednią adnotacją o źródłach finansowania projektu (por. ŹRÓDŁA FINANSOWNIA PROJEKTU).

RAPORTOWANIE

Jednostka przyjmująca oraz stażysta zobowiązują się do złożenia w centrum raportów z realizacji stażu (por. umowa o realizację stażu POLONEZ, paragrafy 8 i 9).

  1. W przypadku gdy okres realizacji stażu wynosi 24 miesiące, należy przedłożyć do Centrum
  • raport roczny według wzoru, który stanowi Załącznik nr 2 do umowy,

    w terminie 60 dni od dnia, w którym upłynęło pierwszych 12 miesięcy stażu oraz
  • raport końcowy w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji stażu.
  1. W przypadku gdy okres realizacji stażu wynosi 12 miesięcy, należy przedłożyć do Centrum tylko raport roczny w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji stażu.

WZÓR RAPORTU

POLONEZ REPORT - GUIDELINES

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY – kwestie prawne i administracyjne

DOKUMENTACJA KONKURSÓW POLONEZ 1 i 2


KONTAKT:

Jolanta Palowska

tel. +48 12 341 9139

Joanna Komperda

tel. +48 12 341 9138

polonez@ncn.gov.pl


Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 665778 o dofinansowanie działań „Marie Skłodowska-Curie”.