CHANSE


CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) to koordynowany przez NCN program realizowany przez 27 instytucji finansujących badania naukowe z 24 krajów europejskich. Głównym celem programu CHANSE jest ogłoszenie konkursu na międzynarodowe projekty badawcze pt. Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age. Do zadań CHANSE należy finansowanie wysokiej jakości międzynarodowych projektów badawczych oraz inspirowanie współpracy między naukowcami a różnymi grupami interesariuszy, takimi jak: organizacje pozarządowe, instytucje kultury, prawodawcy, decydenci, szkoły itp.

Program CHANSE powstał w wyniku współpracy sieci HERA i NORFACE, wspierających badania naukowe w obszarze, odpowiednio, humanistyki i nauk społecznych. Konsorcjum CHANSE pozyskało grant w wysokości 10 mln EUR pochodzący z Programu Ramowego UE Horyzont 2020.

Konkurs

Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age (zapowiedź konkursu)

Informujemy, że na początku 2021 r. zostanie ogłoszony konkurs Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age przygotowany przez konsorcjum CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe). Całkowity budżet konkursu wynosi 36 mln euro, z czego 26 mln euro stanowi wkład instytucji partnerskich wsparty dofinansowaniem Komisji Europejskiej w wysokości 10 mln euro.

Informacje na temat konkursu

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: https://chanse.org/call-for-proposals/

Zespół projektowy: złożony z co najmniej 4 partnerów z 4 lub więcej państw biorących udział w konkursie, kwalifikujących się do otrzymania środków z instytucji finansujących CHANSE  

Czas trwania projektu: od 24-36 miesięcy

Zalecany maksymalny budżet jednego międzynarodowego projektu: 1 500 000 euro


Orientacyjny harmonogram:

  • Oficjalne ogłoszenie konkursu oraz uruchomienie internetowego systemu składania wniosków: marzec 2021
  • Termin składania wniosków skróconych: 7 maja 2021 r., g. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego
  • Termin składania pełnych wniosków (dla wnioskodawców zakwalifikowanych do II etapu konkursu):
  • 7 grudnia 2021 r., g. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego
  • Ogłoszenie wyników: maj/czerwiec 2022 r.
  • Rozpoczęcie finansowania projektów: wrzesień/październik 2022 r.

Kraje biorące udział w konkursie:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania

Narzędzie umożliwiające wyszukiwanie partnerów:

Naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do skorzystania z narzędzia do wyszukiwania partnerów do wspólnych projektów (tzw. Partner Search Tool). Aby przeglądać oferty i zamieszczać własne propozycje współpracy, należy wypełnić: https://ncn.gov.pl/partners/chanse/.

Prosimy o kierowanie pytań dotyczących krajowych wymogów formalnych po opublikowaniu listy krajowych punktów kontaktowych, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej programu CHANSE w połowie stycznia 2021 r.


Kontakt:

  • Dr Malwina Gębalska, koordynator programu CHANSE
  • Michał Kaczmarek, Biuro programu CHANSE

chanse@ncn.gov.pl

Narodowe Centrum Nauki