wt., 05/01/2021 - 11:37

Przedstawiamy drugą listę rankingową w międzynarodowym konkursie CEUS-UNISONO na dwu- lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski, przeprowadzany w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) w ramach programu wielostronnego CEUS. W wyniku oceny merytorycznej przeprowadzonej w czeskiej agencji Czech Science Foundation - Grantová agentura České republiky (GAČR) do finansowania zostało rekomendowanych dziewięć projektów.

Lista rankingowa

Na realizację badań polsko-czeskie zespoły badawcze otrzymają niemal 8,6 mln zł. Finansowanie otrzymał jeden projekt z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz po cztery projekty z obszaru nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych. Wśród czeskich partnerów znaleźli się badacze z jednostek naukowych z Pragi, Brna, Czeskich Budzejowic i Ostrawy.

W konkursie CEUS-UNISONO można sfinansować wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Budżet całego konkursu wynosi 20 mln zł, a jego adresatami były polskie zespoły badawcze, które wspólnie z jednym (w przypadku współpracy dwustronnej) lub z dwoma (w przypadku współpracy trójstronnej) wybranymi partnerskimi zespołami badawczymi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu z zakresu badań podstawowych. Projekty mogą obejmować badania naukowe we wszystkich dyscyplinach nauk. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, zaś kierownik partnerskiego zespołu musi spełniać wymogi swojej agencji partnerskiej w tym zakresie. Zaplanowane badania muszą zostać zrealizowane w ciągu 24 lub 36 miesięcy, a w przypadku projektu badawczego z zespołami badawczymi z Austrii - również 48 miesięcy.

Konkurs CEUS-UNISONO był przeprowadzany zgodnie z procedurą agencji wiodącej w trybie ciągłego naboru wniosków, który zakończył się w dniu 31 grudnia 2020 r. Wyniki są ogłaszane w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego, w związku z czym kolejne listy rankingowe będą publikowane sukcesywnie tutaj.